tarcza, mikroprzedsiębiorstwa, obsługa prawna firm Hrubieszów, Lublin, Zamość, Chełm, pracodawca, pracownik, fundacja, stowarzyszenie, adwokat, radca prawny, odszkodowanie,

Sposób na nieuczciwych dłużników - przepisy przeciw zatorom płatniczym.

                    Niesolidni, niepłacący w terminie przedsiębiorcy ( osoby prowadzące działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego, spółki cywilne) już od 01 stycznia 2020 roku będą mieli powody do niepokoju.   Stać się tak ma za sprawą  przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Ustawa wprowadza sankcje dla dłużników i pewne udogodnienia dla wierzycieli.

 

      W pierwszej kolejności wskazać należny na fakt, iż skrócone zostaną terminy płatności za należności wynikające ze zobowiązań umownych w transakcjach handlowych.  

 

      Terminy będą zróżnicowane, uzależnione od tego jaki status ( rodzaj, wielkość ) mają strony transakcji handlowej. Ustawa proponuje inne terminy dla: mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców oraz podmiotów publicznych oraz podmiotów publicznych leczniczych. Termin podstawowy na spełnienie świadczenia pieniężnego to 60 dni od dnia doręczenia dłużnikowi faktury VAT lub rachunku. Jednakże kontrahenci mogą w umowie wyraźnie ustalić inne terminy, pod warunkiem, że ustalenie takie nie jest rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela. W takiej sytuacji dłużnik musi być przygotowany na to, że będzie zobowiązany wykazać, że przedłużenie terminu było konieczne.

 

     W przypadku dłużników - podmiotów publicznych zapłata musi być zrealizowana  w terminie 30 dni od daty doręczenia faktur VAT ( rachunku), zaś,  co do podmiotów leczniczych 60 dni.

 

     Gdy według umowy, termin zapłaty ma przekroczyć 120 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi, poza innymi uprawnieniami omówionymi poniżej, przysługuje prawo do odstąpienia  od umowy albo jej wypowiedzenia.

 

Konsekwencje dla dłużnika

 

  1. Jeżeli dłużnik opóźnia się z zapłatą pieniędzy, zobowiązany jest do podwyższenia, o wartość swojego długu, podstawy opodatkowania w podatku PIT i CIT.
  2. Przedłużenie terminów zapłaty, jeżeli nie znajduje żadnego uzasadnienia  może być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji. Wówczas wierzyciel może dochodzić od dłużnika odszkodowania oraz innych roszczeń uregulowanych w ustawie o czynach nieuczciwej konkurencji.
  3. Nadmierne opóźnienia w zapłacie, czyli gdy w okresie 3 kolejnych miesięcy suma płatności niespełnionych albo spełnionych po terminie wynosi co najmniej 2 000 000 złotych,  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ( UOKiK) może nałożyć  kary administracyjne w wysokości do 5% przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, ale nie więcej niż równowartość 50 000 000 euro. Przepisy regulują obowiązującą  procedurę kontrolną, w tym warunki, jakie muszą zaistnieć, żeby dany podmiot został  zwolniony z obowiązku zapłat kary pieniężnej. Ustawie podlegają również zobowiązania, które powstały przed dniem 01 stycznia 2020 roku.
  4. Opóźnienie w zapłacie skutkuje obowiązkiem uiszczenia na rzecz wierzyciela odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, chyba że strony uzgodniły w umowie wyższe odsetki.
  5. Poza odsetkami wierzyciel może żądać zapłaty rekompensaty. Dotychczas była to stała kwota 40 euro, zaś będzie to wartość do 100 euro, w zależności od wysokości  kwoty opóźnienia.

 

Ułatwienia i ulgi  dla wierzycieli.

 

  1. Wierzyciele będący podatnikami podatków dochodowych od osób fizycznych oraz od osób prawych, uprawnione będą do zmniejszenia podstawy  opodatkowania o kwotę zaległej wierzytelności. Aktualnie tożsame rozwiązanie obowiązuje w przypadku podatników  podatku od towarów i usług ( ulga na złe długi). Wierzyciel może wystąpić o zwrot kwoty podatku należnego od dostawy towaru albo wykonanej usługi za które nie otrzymał zapłaty.

  2. Usprawnione ma być dochodzenie przed sądem należności z transakcji handlowych. Ustawodawca przewidział łatwiejszy dostęp do nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym oraz o zabezpieczenie roszczenia na czas trwania procesu.

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych

obsługa prawna firm: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm

 

 

       

obsługa prawna firm Hrubieszów, Lublin, Zamość, Chełm, odszkodowanie, dzialalność gospodarcza, przedsiębiorca, spółki, odsetki, transakcje handlowe, umowy
10 listopada 2019

Publikacje

Kancelarie

Adwokatów i Radców Prawnych          

DĄBEK & KUSIK                      

obsługa prawna firm i osób fizycznych

Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm 

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokat Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radca prawny Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017