Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

25 stycznia 2019
dzierżawa, umowa, wypowiedzenie, prawnik Hrubieszów, prawnik Zamość , obsługa prawna firm

Nowe zasady i surowsza odpowiedzialność spółek kapitałowych i innych podmiotów zbiorowych

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

 

                  W dniu 11 stycznia 2019 roku  do Sejmu wpłynął przygotowany przez rząd projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, którego celem, jak wskazano ma być: zwiększenia efektywności narzędzi służących do wymierzenia sankcji podmiotom zbiorowym, zwłaszcza w przypadku zwalczania poważnej przestępczości gospodarczej i skarbowej.

                 Na pierwszy rzut oka stwierdzić należy, że zaostrzenie odpowiedzialności za czyny  nieuczciwych i łamiących prawo: spółek, stowarzyszeń, fundacji itd. powinna być w interesie każdego z nas.  Jednakże głębsza analiza  projektowanych  zmian budzi szereg wątpliwości.  

 

Czym jest podmiot zbiorowy

 

               Podmiot zbiorowy to osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, w tym spółka handlowa z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub związek takich jednostek, spółka kapitałowa ( spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Spółka Akcyjna)  w organizacji, podmiot w stanie likwidacji oraz przedsiębiorca niebędący osobą fizyczną, z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków.

 

Projektowane zmiany

 

Zgodnie z propozycją nowelizacji podmiot zbiorowy odpowiadać ma:

 

1.  za czyn zabroniony, którego znamiona zostały wyczerpane przez działanie lub zaniechanie pozostające bezpośrednio w związku z prowadzoną przez ten podmiot działalnością popełniony przez:

 

a) osobę fizyczną uprawnioną do jego reprezentowania, podejmowania w jego imieniu decyzji lub sprawowania nadzoru, w związku z jej działaniem w interesie lub na rzecz tego podmiotu;

b)  osobę fizyczną dopuszczoną do działania przez jego organ, członka jego organu wskutek nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków;

c)  osobę przez niego zatrudnioną, w związku ze świadczeniem pracy na jego rzecz,

 

2.  za czyn zabroniony, z którego chociażby pośrednio osiągnął korzyść majątkową, popełniony przez:

 

a) podwykonawcę albo innego przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn zabroniony pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej z podmiotem zbiorowym,

b) pracownika albo osobę upoważnioną do działania w interesie lub na rzecz przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej przez tego przedsiębiorcę z podmiotem zbiorowym

 

– jeżeli osoba taka wiedziała lub przy zachowaniu ostrożności wymaganej w danych okolicznościach mogła się dowiedzieć, że osoby trzecie  wymienione powyżej w pkt 2 lit a) i b) będą usiłowały popełnić lub popełniły czyn zabroniony lub że u przedsiębiorcy występują  nieprawidłowości określone w ustawie.  

 

              Spółki (i inne podmioty zbiorowe) będą zmuszone wykazać, iż posiadają właściwe procedury postępowania na wypadek zaistnienia nieprawidłowości, zagrożenia popełnieniem czynu zabronionego,  łącznie z określeniem organów odpowiedzialnych za nadzorowanie przestrzegania prawa. Spółka będzie musiała przed Sądem, w toku postępowania, wykazać, iż dochowała należytej staranności w wyborze, że posiada procedury postępowania na wypadek zagrożenia popełnieniem przestępstwa. 

 

             Największe kontrowersje, w mojej opinii, budzi treść zawarta w pkt 2 powyżej (w nowym brzmieniu ustawy jest to art. 6 ust. 2 ) określającym odpowiedzialność za czyny osób trzecich i to nawet wówczas, gdy podmiot zbiorowy uzyskał korzyść chociażby pośrednio.  Postanowienia te dają bardzo dużą elastyczność do przypisywania odpowiedzialności podmiotom zbiorowym za czyny osób trzecich, na które wpływu mieć nie mogą, wszak zysk-czyli korzyść majątkowa, jest priorytetem podmiotów gospodarczych.  

 

            Istotne jest również to, że według nowelizacji do przypisania odpowiedzialności nie będzie już niezbędny wyrok skazujący osobę fizyczną (aktualnie obowiązująca ustawa uzależnia odpowiedzialność, co do zasady od prawomocnego skazania osoby, która w imieniu albo na rzecz podmiotu zbiorowego) .

Tak ukształtowana odpowiedzialność wydaje się nie licować ze standardami prawa.

 

Kary finansowe i inne konsekwencje.

 

          Skutki odpowiedzialności przewidywane przez ustawodawcę są nie tylko dotkliwe finansowo, ale mogą również ostatecznie zakończyć byt prawny podmiotu. Kary finansowe nakładane przez Sąd mają  mieścić się w przedziale od 30 tys. zł do 30 mln, zaś za zignorowanie sygnalisty (osoby, która w interesie publicznym zgłasza istotne nieprawidłowości w organizacji podmiotu zbiorowego mogące prowadzić do popełnienia czynu zabronionego) 60 tys. zł. Dodatkowo przewidziane jest orzekanie nawiązki w wysokości do 5 mln zł. Możliwe również będzie : ustanowienie przymusowego zarządu, rozwiązanie albo likwidacja spółki z przejęciem jej majątku przez Skarb Państwa, przepadek mienia, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju, zakaz pozyskiwania dotacji i subwencji, zakaz zawierania umów określonego rodzaju, a także promocji i reklamy.

 

           Arytmetyka parlamentarna wskazuje, iż przepisy w wyżej omówionym,  bądź zbliżonym kształcie,  wejdą w życie. W związku z tym będziemy śledzić zmiany i niezwłocznie o nich informować oraz radzić, jakie zmiany wprowadzić w spółce, aby zminimalizować ryzyko odpowiedzialności.

adwokat Magdalena Kusik-Balicka