Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

07 maja 2020
obsługa prawna firm Lublin, Zamość, Hrubieszów, Chełm, kodeks spółek handlowych, pełnomocnik, powództwo o stwierdzenie nieważności, sprawozdanie finansowe, głosowanie

Zgromadzenie Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) w czasie epidemii.

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

            Zgromadzenie Wspólników w  spółce  z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.), jest jedną z formalnych konieczności finansowego zakończenia roku bilansowego, nadto konieczne jest udzielenie absolutorium organom spółki, dokonanie wyboru władz spółki oraz podjęcia decyzji, co do podziału zysku ewentualnie pokrycia straty.  Zgodnie, bowiem z ogólnym przepisem wynikającym z kodeksu spółek handlowych. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu (odpowiednio rady nadzorczej, komisji rewizyjnej) wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.  

 

              Zasadniczo zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze po myśli art. 231 § 1 kodeksu spółek handlowych winno zostać przeprowadzone w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego czyli do końca czerwca roku następnego. Aktualnie, w związku z trwającą pandemią, na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 roku (Dz.U. z 2020 roku, poz. 570) termin do sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością został przedłużony do dnia 30 września 2020 roku. Wprawdzie przepisy wprost nie odnoszą się do terminu przeprowadzenia zgromadzenia wspólników, jednakże wniosek taki należy poczynić z treści § 1 przywołanego rozporządzenia, o ile stanowi o przedłużeniu terminu do zatwierdzenia sprawozdania (§ 1 Rozporządzenia określa inne terminy wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, o których mowa w: 1) ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568) oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy (…).

 

           Nie oznacza to jednak, iż w każdym przypadku konieczne jest przełożenie zgromadzenia wspólników, zwłaszcza w przypadku konieczności zatwierdzenia sprawozdań finansowych spółek o nielicznym składzie osobowym, kiedy to zgromadzenie może być przeprowadzone w miarę bezpiecznie. Mimo, iż obowiązuje zakaz gromadzenia się przyjąć należy, iż zgromadzenie wspólników spółek z o.o. należy do kategorii działań mających związek z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej, bowiem zgromadzenie wspólników jest organem spółki z o.o., a co za tym idzie ma tu zastosowanie przepis § 14 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 maja 2020 roku (Dz.U. z 2020 roku, poz. 792) zwalniający z ogólnego zakazu.

 

           Przeprowadzając klasyczne zgromadzenie wspólników należy zachować niezbędne środki ochronne, jednakże w przypadku wątpliwości należy rozważyć przełożenie zgromadzenia na inny termin. Nie można, bowiem pominąć tej kwestii,  iż uchwały mogą  podlegać zaskarżeniu z powołaniem się na różne okoliczności wynikające ze stanu epidemii. Możliwa do rozważenia jest również odpowiedzialność cywilna oraz karna, w sytuacji gdyby poprzez zaniedbania odpowiedniej organizacji zgromadzenia wspólników, doszło do zakażeń.

 

      Przepisy ustawy z dnia 31 marca 2020 roku (Dz.U. z 2020 roku poz. 568 ) zwanej tarczą antykryzysową wprowadziła do kodeksu spółek handlowych nowe przepisy określające ramowe zasady odbywania zgromadzeń wspólników za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( m.in. art. 234 (1) ksh). Przeprowadzić takie zgromadzenie może każda spółka, chyba, że w umowie spółki wyłączona została taka forma procedowania. Inaczej rzecz ujmując, jeżeli brak jest takiego postanowienia w umowie, wówczas zgromadzenie elektroniczne może być przeprowadzone.

 

       O elektronicznym trybie zgromadzenia postanawia zwołujący to zgromadzenie (co do zasady będzie to Zarząd Spółki), przy czym w zaproszeniu na zgromadzenie wspólników, muszą być dodatkowo zamieszczone informacje o: sposobie uczestniczenia w tym zgromadzeniu, wypowiadania się w jego trakcie, wykonywania na nim prawa głosu oraz wniesienia sprzeciwu od podjętej wówczas uchwały bądź uchwał. Szczegółowe zasady procedowania elektronicznego może określać regulamin przygotowany przez radę nadzorczą,  a jeżeli nie ma tego organu  to przez wspólników, przy czym regulamin może być wprowadzony bez odbycia zgromadzenia, jeżeli wspólnicy reprezentujący bezwzględną większość głosów wyrażą na piśmie zgodę na treść tego regulaminu. Ustawodawca wprawdzie tego nie wyraził wprost, ale wprowadzając regulamin, wydaje się być zasadne przeprowadzenie procedury takiej,  jak przy głosowaniu pisemnym.

 

      W elektronicznej formule ważne jest zachowanie warunku: dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym w sposób, który umożliwi uczestnikom wypowiadanie się oraz realizowanie prawa głosu (osobiście lub przez pełnomocnika ) „przed lub w toku zgromadzenia wspólników”. Co do wykonywania prawa głosu „przed” zgromadzeniem wspólników należy pokusić się o stwierdzenie, iż jest to legislacyjne nieporozumienie, bowiem taka forma głosowania jest trudna do zaakceptowania.

 

   Głosowanie, bowiem powinno odbyć się: albo w toku zgromadzenia wspólników, albo w procedurze pisemnej, o jakiej mówi art. 227 § 2 ksh (ewentualnie poprzez wykorzystanie wzorca teleinformatycznego, tak procedura nie dotyczy jednak każdej uchwały i każdej spółki). Podejmując decyzję o organizacji zgromadzenia z wykorzystaniem technologii porozumiewania się na odległość wziąć należy pod uwagę treść art. 247 § 2 kodeksu spółek handlowych tj. tajność głosowania przy określonej kategorii uchwał. Zgodnie z w/w przepisem: tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na zgromadzeniu wspólników.

 

    Przyjmuje się, że głosowania tajne winny odbyć się również przy wyborze przewodniczącego zgromadzenia wspólników oraz protokolanta, zaś przepis § 2 cytowanego przepisu, a  ma charakter bezwzględnie obowiązujący - nie jest możliwe inne uregulowanie zasady jawności czy tajności głosowania na zgromadzeniu wspólników w ramach umowy spółki czy też w formie uchwały zgromadzenia wspólników (Kodeks spółek handlowych. Komentarz, 2012 prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński, prof. dr hab. Andrzej Szajkowski, prof. dr hab. Andrzej Szumański, prof. dr hab. Janusz Szwaja, prof. dr hab. Andrzej Herbet, Robert Gawałkiewicz, dr Iwona Beata Mika, dr Monika Tarska). Zatem złamanie tego przepisu rodzi groźbę wystąpienia z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały.

 

     Ostatecznie pamiętać również należy, iż w sytuacji gdy zgromadzenie nie ma charakteru wyborczego i nie są podejmowane żadne decyzje osobowe, to zgodnie z art. 227 ksh może odbyć się w trybie pisemnym  jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.

 

 

Podobne publikacje:

 

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm