Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

05 lutego 2021
spółka komandytowa, obsługa prawna firm Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm, Warszawa, adwokat, radca prawny, spółka z o.o. likwidacja, założenie spółki

Jak przekształcić spółkę komandytową po wprowadzeniu podatku CIT?

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Nowy rok przyniósł nowe rozwiązania dla spółek komandytowych. Z dniem 01 stycznia 2021 roku stały się, bowiem podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Oznacza to, że spółka komandytowa zapłaci podatek od wygenerowanego dochodu, a następnie wspólnicy tej spółki zapłacą podatek dochodowy (CIT albo PIT) od wypłaconego zysku ( więcej informacji w publikacji:  Spółka komandytowa podatnikiem podatku CIT od 01 stycznia 2021 roku)

.

 

           Dotychczas, przed zmianą przepisów podatkowych, spółka komandytowa była szeroko stosowana, jako forma prowadzenia działalności gospodarczej. Do założenia spółki komandytowej zachęcała łatwość jej prowadzenia oraz specyfika podziału odpowiedzialności. Cechą charakterystyczną, tej osobowej spółki uregulowanej w kodeksie spółek handlowych, jest zróżnicowanie ról wspólników. Komplementariusz jest wspólnikiem reprezentującym spółkę oraz odpowiadającym za jej zobowiązania bez ograniczeń czyli  całym swoim majątkiem, zaś komandytariusz, to wspólnik, którego odpowiedzialność ograniczona jest do wysokości sumy komandytowej.

 

        Jak pokazuje doświadczenie kancelarii w obsłudze prawnej spółek prawa handlowego, objęcie spółki komandytowej podatkiem od osób prawnych sprawiło, iż wielu wspólników takich spółek zaczęło rozważać rezygnację z tej formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Uregulowana w przepisach kodeksu spółek handlowych procedura przekształcenia spółek jest sformalizowana. Atutem przeprowadzenia procedury przekształcenia, jest kontynuacja działalności gospodarczej, bowiem powstała spółka obejmuje całokształt praw i obowiązków spółki przekształcanej tj. pozostaje stroną umów, a także, co do zasady uprawnioną z tytułu zezwoleń, koncesji oraz ulg. Spółka zachowuje również prawo do dotychczasowego brzmienia firmy, z dodatkiem cechującym nową spółkę. W przypadku definitywnej zmiany firmy przez pierwszy  rok spółka zobligowana jest do używania nowej oraz w nawiasie starej firmy.

 

Do przekształcenia spółki komandytowej w inną spółkę prawa handlowego należy:

 

1. Sporządzić plan przekształcenia spółki.

Plan przekształcenia to dokument sporządzony na piśmie, który musi zawierać ustalenie wartości bilansowej majątku spółki. Załącznikami planu są:

a) projekt uchwały o przekształceniu, 

b) projekt umowy albo statutu spółki przekształconej ( zgodnie z przepisami regulującymi spółkę przekształconą),

c) wycena majątku ( aktywów i pasywów ) spółki przekształcanej, gdy ma nastąpić przekształcenie w spółkę akcyjną,

d) sprawozdanie finansowe;

 

2. Poddać plan z załącznikami badaniu przez biegłego rewidenta celem wydania opinii.

 

Biegłego rewidenta wyznaczy sąd rejestrowy ( KRS) na wniosek spółki. Sąd rejestrowy: ustala termin badania oraz wydania opinii ( nie dłuższy niż 2 miesiące) oraz określa wynagrodzenie biegłego rewidenta i zatwierdza wydatki biegłego.  Ustalone należności uiszcza spółka w terminie dwóch tygodni od daty wezwania pod rygorem ściągnięcia na zasadach egzekucji opłat sądowych.  W toku badania biegły rewident może żądać od spółki dodatkowych wyjaśnień i dokumentów. Biegły składa opinię i plan sądowi rejestrowemu i spółce.

 

3. Podjąć uchwałę o przekształceniu spółki ( wymaga zaprotokołowania przez notariusza).  

 

O planowanym podjęciu uchwały należy zawiadomić wspólników dwukrotnie ( na miesiąc i na 2 tygodnie przed dniem podjęcia uchwały). Zawiadomienie musi  zawierać, dane i dokumenty szczegółowo opisane w przepisach o przekształceniu. O ile umowa spółki komandytowej nie stanowi inaczej przekształcenie spółki komandytowej w spółkę kapitałową (spółkę z o.o. albo spółkę akcyjną) wymaga zgody wszystkich  komplementariuszy oraz komandytariuszy reprezentujący, co najmniej dwie trzecie sum komandytowych, zaś w przypadku przekształcenia w inną spółkę osobową zgoda wszystkich wspólników.

 

4. Podjąć uchwałę o powołaniu członków organów spółki przekształconej ( zarządu, rady nadzorczej ) ewentualnie w przypadku przekształcenia w spółkę osobową określenie wspólników uprawnionych do prowadzenia spraw i reprezentacji spółki oraz wyrazić zgodę na brzmienie umowy spółki albo statut,

 

5. Złożyć wniosek o wpis spółki przekształconej do sądu rejestrowego wraz z ogłoszeniem o przekształceniu  i  wnioskiem o wykreślenie spółki przekształcanej.

             

     Na względzie mieć należy tę okoliczność, iż indywidualna sytuacja każdej spółki komandytowej może wymagać wdrożenia innych sposobów zakończenia bytu spółki.  W niektórych przypadkach rozwiązaniem najkorzystniejszym może być likwidacja spółki.

 

 

Podobne publikacje: 

 

 

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa