Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

28 grudnia 2019
działalność gospodarcza, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, obsługa prawna firm Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm, adwokat, , BDO, rejestr odpadów,

Kogo dotyczy obowiązek rejestracji odpadów (BDO)?

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

          Niejednego przedsiębiorcę dręczą wątpliwości czy mają obowiązek dokonania zgłoszenia do rejestru odpadów ( Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami).  Z dylematem takim stykamy się w ramach realizowanej obsługi prawnej wielu firm. Pomocnym do analizy może okazać się narzędzie udostępnione pod adresem: https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/Wynik testu ma charakter informacyjny i identyfikuje sytuacje typowe. Szczególną uwagę należy zwrócić  na zawarte w kroku 3 pytanie 3 punkt 9: „Wytwarzanie odpadów bez pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego”, bowiem każda omal działalność gospodarcza generuje wytwarzanie odpadów. Tym samym, prawie każdy przedsiębiorca musi skrupulatnie zbadać swoją sytuację.  

 

        Mieć należy na względzie to, iż zwolnione z obowiązku rejestracji są:

  1. osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące  przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne,

  2. podmioty wytwarzające wyłącznie odpady komunalne,

  3. podmioty władające powierzchnią ziemi, gdzie stosowane są osady ściekowe komunalne  ściekowe do upraw nieprzeznaczonych do spożycia,

  4. podmioty zbierające odpady nieprofesjonalnie ( opakowania i zużyte artykuły konsumpcyjne),

  5. podmioty transportujące wytworzone przez siebie odpady,

  6. firmy wytwarzające odpady o rodzaju i w ilościach określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140001974). 

 

        W rejestrze winny znaleźć się: osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jak również spółki prawa handlowego ( spółka jawna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, spółka partnerska, spółka akcyjna). Istotne kryterium to ilość  oraz rodzaj wytwarzanych odpadów.

 

       W przypadku pewnych kategorii posiadaczy odpadów obowiązek rejestracji nie budzi wątpliwości. W bazie muszą być wpisane: podmioty prowadzące działalność w zakresie odzysku i recyklingu odpadów, firmy zajmujące się sprzedażą produktów i opakowań np.: pojazdów, sprzętu elektronicznego, baterii, akumulatorów, smarów i olejów, firmy budowlane i rozbiórkowe,  podmioty, będące wytwórcami odpadów posiadające obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów.

 

       Gospodarowanie odpadami ( np. magazynowanie, przetwarzanie ) może zostać zlecone, przez posiadacza odpadów, wyłącznie podmiotowi, który posiada odpowiednie zezwolenie albo koncesje (na zbieranie, przetwarzanie) albo  stosowny wpis do rejestru, nie zwalnia to jednak z obowiązku wpisu do rejestru.

 

      Każdemu podmiotowi wpisanemu do rejestru nadawany jest  indywidualny numer rejestrowy oraz uzyskuje indywidualne konto w  bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, za pośrednictwem którego posiadacz odpadów prowadzi, na bieżąco ich ilościową i jakościową ewidencję.

 

       Właściwe zrozumienie zasad związanych z gospodarowaniem odpadów i przestrzeganie obowiązków ma istotne znaczenie, przede wszystkim z uwagi na ochronę środowiska w jakim żyjemy, ale również na przewidzianą w ustawie o odpadach odpowiedzialność karną oraz administracyjne kary pieniężne. Z takimi konsekwencjami należy liczyć się za brak wpisu ( aktualizacji danych ) w rejestrze, jak również nieprowadzenie ewidencji odpadów albo nieprawidłowe jej prowadzenie.

 

 

Podobne publikacje:

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

obsługa prawna firm: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm

www.dabekkusik.pl