Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

25 maja 2018
spółki, KRS, sprawozdanie finansowe formularze, pomoc prawna

Sprawozdanie finansowe spółek prawa handlowego nowości 2018 roku

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z zakończeniem roku obrotowego zobowiązane są wykonać obowiązki sprawozdawcze i złożyć stosowne dokumenty do Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwego Urzędu Skarbowego. Pierwszym krokiem, zgodnie z art. 231 § 1 kodeks spółek handlowych w terminie 6 miesięcy od jego zakończenia roku obrotowego czyli do końca czerwca jest:

 

1. Zgromadzenie Wspólników, które:

-zatwierdzi sprawozdanie finansowe za ubiegły rok podatkowy,

-udzieli albo nie udzieli absolutorium członkom organów ( zarządu, rady nadzorczej),

-dokona wyboru członków organów ( zarządu, rady nadzorczej),

-zatwierdzi sprawozdanie z działalności zarządu,

-podejmie decyzję o przeznaczeniu zysku ( podziale zysku albo przeniesieniu na kapitał np. zapasowy) , albo sposobie pokrycia straty,

-podejmie decyzję o dalszym istnieniu spółki ( likwidacji spółki, albo jej dalszym trwaniu), jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego należy powziąć uchwałę dotyczącą dalszego istnienia spółki ( art. 233 § 1 ksh.).

Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd: przesyłkami poleconymi, kurierskimi, albo osobiście wysłanymi na 14 dni przed terminem planowanego Zgromadzenia Wspólników, umowa spółki może wprowadzać inne zasady zwoływania Zgromadzenia Wspólników.

Nadto według ustawy o rachunkowości Spółki muszą:

 

2. złożyć sprawozdanie finansowe ( bilans, rachunek zysków i strat itd.) wraz z uchwałami do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia ( ostatecznym takim terminem jest dzień 15 lipca roku następnego po roku podatkowym -art. 53 ust. 1 i art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Poczynając od 15 marca 2018 roku sprawozdania finansowe do KRS mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem https://ekrs.ms.gov.pl/. W związku z tym należy:

  • założyć konto,
  • posiadać profil zaufania „ePUAP” albo kwalifikowany podpis elektroniczny,
  • podpisać  przez uprawnione osoby sprawozdanie finansowe wraz z uchwałami musi zostać zeskanowane, a następnie „podpisane” za pośrednictwem „ePUAP” albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Spółki, która jest wpisana do KRS ( wystarczy jeden podpis nawet, gdy reprezentacja jest wieloosobowa) i złożone do tzw. repozytorium przez ekrs. Natomiast sprawozdania finansowe za rok 2018 sporządzane będą wyłącznie elektronicznie w formie i jednolitego pliku kontrolnego. Dane ze sprawozdań finansowych trafią z KRS z sądowego repozytorium do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. Tym samym nie będzie już potrzeby przesyłać odrębnie dokumentów fiinansowych do urzędów skarbowych.

 

Zgodnie, zaś z ustawą o CIT mają obowiązek:

 

3. złożyć sprawozdanie finansowe oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego do właściwego Urzędu Skarbowego – w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego (art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

 

Co grozi za niewywiązanie się z w/w obowiązków?

 

1. odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe ( art. 80b kodeksu karnego skarbowego) za niezłożenie sprawozdania finansowego do właściwego Urzędu Skarbowego – karane grzywną od 175zł do nawet 35 000 zł,

 

2. odpowiedzialność za przestępstwo za niezłożenie sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego ( KRS) za czyn określony w art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości. W tym przypadku jest to przestępstwo, za które sąd może wymierzyć karę grzywny od 100 zł do 1 080 000 zł (od 10 do 540 stawek dziennych, gdzie najwyższa nie może przekraczać 2 000 zł) albo karę ograniczenia wolności od 1 miesiąca do 2 lat;

 

3. wszczęcie przez Krajowy Rejestr Sądowy postępowania przymuszającego stosownie do treści art. 24 ustawy Krajowym Rejestrze Sądowym. Sąd rejestrowy zobowiązuje Spółkę ( zarząd Spółki) do wypełnienia obowiązków w terminie siedmiu dni pod rygorem nałożenia na członków zarządu grzywny w kwocie do 10 000 zł, zgodnie z ust. 2 sąd rejestrowy może ponawiać grzywnę.

 

Analiza powyższego wskazuje, iż warto dochować terminów, żeby uniknąć dotkliwych konsekwencji karnych i finansowych.

 

 

Podobne publikacje: 

 

 

 

 

 

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm i samorządu: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa