tel. +48 502782942

              

 tel. +48 605085714

          

             

Publikacje

17 marca 2024
„Piłeś nie jedź” od dnia 14.03.2024r. uzyskało nowy, majątkowy, a zarazem nieprzyjemny argument. Chodzi o zmiany w kodeksie karnym, które przewidują przepadek pojazdu mechanicznego (samochodu, motocykla) albo przepadek równowartości za
07 marca 2024
W ostatnich latach dużym zainteresowaniem cieszy się „zielona energia” wytwarzana min. w instalacjach fotowoltaicznych. Dotyczy to zarówno inwestorów indywidualnych, wytwarzających prąd na potrzeby gospodarstwa domowego albo gospodarstwa rolnego jak i
25 lutego 2024
Mały ZUS Plus to rozwiązanie, z którego mogą skorzystać przedsiębiorcy osiągający niewysokie przychody z własnej działalności gospodarczej. Przepisy umożliwiające płacenie niższych składek na ubezpieczenia społeczne (składek na ubezpieczenia emerytalne i

  Informacja RODO /Polityka Prywatności /COOKIE

 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwane dalej RODO informujemy, iż:

 

1. współAdministratorami danych osobowych są:

-Kancelaria adwokacka Adwokat Magdalena Kusik-Balicka, 20-830 Lublin, ul. Pszowian 23, email: adwokat@magdalenakusik.pl oraz

-Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Dąbek, 22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36, email: m.dabek.kancelaria@gmail.com

prowadzące wspólnie Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych - obsługa prawna firm. 

 

2. Osoba której dane dotyczą ma prawo:

-dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,

-żądania sprostowania ( poprawienia albo uzupełnienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 -cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, o ile dane przetwarzane są  na podstawie zgody i nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania,

-wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia przepisów w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych --osobowych ochrony danych osobowych,

-uzyskać uzasadnienie, jeżeli odmówimy żądaniu w zakresie danych osobowych,

-celem realizacji praw powyższych prosimy o kontakt: listowny albo mailem – dane jak w pkt 1,

 

3. Czas przetwarzania danych - do chwili zakończenia realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w  szczególności przez okres wynikający z przepisów, na podstawie których realizujemy Nasze obowiązki prawne,

 

4. Podstawa prawna i cele przetwarzania - art. 6 ust.1 lit. b) RODO, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO,  art. 6 ust. 1 lit a) RODO,  art. 6 ust. 1 lit f) RODO - w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji umowy oraz związanych z nią obowiązków w tym: z zakresu prawa podatkowego oraz w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów w szczególności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem kancelarii oraz ich infrastruktury technicznej i organizacyjnej;

 

5.  Kategoria danych przetwarzanych: imię i nazwisko, nazwa, PESEL, NIP, REGON, adres zamieszkania (adres do korespondencji), nr telefonu, adres email, numer rachunku bankowego, inne o ile są niezbędne do realizacji umowy;

 

6. Odbiorcy danych: wyłącznie podmioty wykonujące na Naszą rzecz usługi konieczne ze względów organizacyjno-technicznych ( np. dostawcy usług informatycznych, biuro rachunkowe, kancelarie prawne, firmy kurierskie) oraz organy, podmioty i instytucje w zakresie ich kompetencji,

 

7. Podanie danych osobowych jest:

a) wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe – w zakresie danych wymaganych przez prawo podatkowe,

b) dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy – niepodanie wymaganych danych skutkować będzie odmową zawarcia umowy,

 

8. Przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej - dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

 

9.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie (art. 22 ust. 1 i 4 RODO) - przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

 

10. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami zachowania tajemnicy zawodowej ( adwokata i radcy prawnego), w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Dostęp do danych mają wyłącznie osoby pisemnie upoważnione albo uprawnione na podstawie pisemnych umów o przetwarzanie danych osobowych.

                 POLITYKA PRYWATNOŚCI i COOKIE

Gromadzenie danych - gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko do celów administrowania stroną internetową i jej serwisu. Nie podejmujemy żadnych działań zmierzających do identyfikacji konkretnych osób odwiedzających, na podstawie danych gromadzonych w dziennikach logów. Dane identyfikacyjne nie są przekazywane osobom trzecim.

Przechowujemy:

 1. publiczny adres IP urządzenia ( np. komputera), z którego pochodzi zapytanie,
 2. nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 3. nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 4. czas nadejścia zapytania,
 5. pierwszy wiersz żądania HTTP,
 6. kod odpowiedzi HTTP,
 7. liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 8. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika -referer link - w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik,
 9. informacje o przeglądarce użytkownika,
 10. informacje o błędach przy realizacji transakcji HTTP.

Cookies

          Nie wykorzystujemy mechanizmu Cookies do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o odwiedzających stronę, ani śledzenia ich nawigacji.

Odnośniki do innych stron

Nie ponosimy odpowiedzialności za dochowanie zasad prywatności w związku z wykorzystaniem odnośników do innych strony internetowych znajdujących się na naszej stronie. Po przejściu na inne strony należy zapoznać się z polityka prywatności tam obowiązującą.

 

Nasi Partnerzy

Referencje

Prawo pracy

 

 

Zobacz więcej

Prawo administracyjne

i skarbowe

 

 

Prawo cywilne

 

 

Prawo gospodarcze

i handlowe

 

 

Nasze usługi

obsługa prawna firm, radca prawny, adwokat, odszkodowanie, zakładanie spółek z o.o.
obsługa prawna firm, radca prawny, adwokat, odszkodowanie, zakładanie spółek z o.o. prawnik, usługi prawne

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Nasi Partnerzy

obsługa prawna firm, adwokat, radca prawny

radca prawny Małgorzata Dąbek

adwokat

Magdalena Kusik-Balicka

O Nas

UMÓW SPOTKANIE

zadzwoń:

obsługa prawna firm, adwokat, radca prawny, porady prawne, prawo gospodarcze, zakładanie spółek, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ZUS, zasiłek macierzyński, decyzja niepodleganie, wysoka podstawa

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj