tel. +48 502782942

              

 tel. +48 605085714

          

             

Publikacje

04 marca 2023
Związana z pandemia koronawirusa izolacja wymusiła zmiany w aktywności w tym sposobu wykonywania pracy. Praca zdalna, online, czy hybrydowa stała się faktem, mimo, iż przepisy kodeksu pracy nie zawierały szczegółowej
09 lutego 2023
Abonament to opłata, która jest pobierana za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych przez osoby prywatne – w gospodarstwach domowych oraz w firmach. Zasadniczo płatność dotyczy każdego posiadanego egzemplarza czyli każdego
30 stycznia 2023
Powszechną formą wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka cywilna. Nazwa wprowadza w błąd o tyle, że pod względem prawnym nie jest to spółka, ale umowa, na podstawie której jej strony

  Informacja RODO /Polityka Prywatności /COOKIE

 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwane dalej RODO informujemy, iż:

 

1. współAdministratorami danych osobowych są:

-Kancelaria adwokacka Adwokat Magdalena Kusik-Balicka, 20-830 Lublin, ul. Pszowian 23, email: adwokat@magdalenakusik.pl oraz

-Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Dąbek, 22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36, email: m.dabek.kancelaria@gmail.com

prowadzące wspólnie Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych - obsługa prawna firm. 

 

2. Osoba której dane dotyczą ma prawo:

-dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,

-żądania sprostowania ( poprawienia albo uzupełnienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 -cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, o ile dane przetwarzane są  na podstawie zgody i nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania,

-wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia przepisów w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych --osobowych ochrony danych osobowych,

-uzyskać uzasadnienie, jeżeli odmówimy żądaniu w zakresie danych osobowych,

-celem realizacji praw powyższych prosimy o kontakt: listowny albo mailem – dane jak w pkt 1,

 

3. Czas przetwarzania danych - do chwili zakończenia realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w  szczególności przez okres wynikający z przepisów, na podstawie których realizujemy Nasze obowiązki prawne,

 

4. Podstawa prawna i cele przetwarzania - art. 6 ust.1 lit. b) RODO, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO,  art. 6 ust. 1 lit a) RODO,  art. 6 ust. 1 lit f) RODO - w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji umowy oraz związanych z nią obowiązków w tym: z zakresu prawa podatkowego oraz w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów w szczególności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem kancelarii oraz ich infrastruktury technicznej i organizacyjnej;

 

5.  Kategoria danych przetwarzanych: imię i nazwisko, nazwa, PESEL, NIP, REGON, adres zamieszkania (adres do korespondencji), nr telefonu, adres email, numer rachunku bankowego, inne o ile są niezbędne do realizacji umowy;

 

6. Odbiorcy danych: wyłącznie podmioty wykonujące na Naszą rzecz usługi konieczne ze względów organizacyjno-technicznych ( np. dostawcy usług informatycznych, biuro rachunkowe, kancelarie prawne, firmy kurierskie) oraz organy, podmioty i instytucje w zakresie ich kompetencji,

 

7. Podanie danych osobowych jest:

a) wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe – w zakresie danych wymaganych przez prawo podatkowe,

b) dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy – niepodanie wymaganych danych skutkować będzie odmową zawarcia umowy,

 

8. Przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej - dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

 

9.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie (art. 22 ust. 1 i 4 RODO) - przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

 

10. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami zachowania tajemnicy zawodowej ( adwokata i radcy prawnego), w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Dostęp do danych mają wyłącznie osoby pisemnie upoważnione albo uprawnione na podstawie pisemnych umów o przetwarzanie danych osobowych.

                 POLITYKA PRYWATNOŚCI i COOKIE

Gromadzenie danych - gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko do celów administrowania stroną internetową i jej serwisu. Nie podejmujemy żadnych działań zmierzających do identyfikacji konkretnych osób odwiedzających, na podstawie danych gromadzonych w dziennikach logów. Dane identyfikacyjne nie są przekazywane osobom trzecim.

Przechowujemy:

  1. publiczny adres IP urządzenia ( np. komputera), z którego pochodzi zapytanie,
  2. nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
  3. nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
  4. czas nadejścia zapytania,
  5. pierwszy wiersz żądania HTTP,
  6. kod odpowiedzi HTTP,
  7. liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  8. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika -referer link - w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik,
  9. informacje o przeglądarce użytkownika,
  10. informacje o błędach przy realizacji transakcji HTTP.

Cookies

          Nie wykorzystujemy mechanizmu Cookies do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o odwiedzających stronę, ani śledzenia ich nawigacji.

Odnośniki do innych stron

Nie ponosimy odpowiedzialności za dochowanie zasad prywatności w związku z wykorzystaniem odnośników do innych strony internetowych znajdujących się na naszej stronie. Po przejściu na inne strony należy zapoznać się z polityka prywatności tam obowiązującą.

 

Nasi Partnerzy

Referencje

Prawo pracy

 

 

Zobacz więcej

Prawo administracyjne

i skarbowe

 

 

Prawo cywilne

 

 

Prawo gospodarcze

i handlowe

 

 

Nasze usługi