Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

13 stycznia 2019
spółka komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka jawna obsługa prawna firm, adwokat, radca prawny Lublin, Hrubieszów, Chełm, Zamość, Warszawa

Kodeks spółek handlowych zmiany od 01 marca 2019 roku

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

         Od dnia 01 marca 2019 roku w życie wejdzie kilka zmian w kodeksie spółek handlowych, które mogą zainteresować niektórych przedsiębiorców. Jeżeli chodzi o regulacje spółek osobowych zmian jest niewiele i nie mają pierwszorzędnego znaczenia dla funkcjonowania podmiotów. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ( z o.o. ) i w spółce akcyjnej (S.A.) zmiany mają bardziej doniosły charakter zwłaszcza, jeżeli mówimy o rezygnacji ostatniego członka zarządu albo możliwości głosowania pisemnego w sprawach, w których dotychczas obligatoryjne było odbycie zgromadzenia wspólników.

 

Poniżej zestawienie najistotniejszych zmian:

 

 1. Spółka partnerska:

 • członkiem zarządu w spółce partnerskiej musi być co najmniej jeden partner, w skład zarządu spółki partnerskiej mogą wchodzić, oprócz partnerów, także osoby trzecie (art. 97 § 3 kodeksu spółek handlowych);

 

 1. Spółka komandytowa: 

 • statut spółki nie musi przewidywać możliwości wypowiedzenie umowy spółki przez komplementariusza i jego wystąpienie ze spółki – wspólnik będzie miał takie uprawnienie bez względu na postanowienia statutu ( art. 149 § 1 kodeksu spółek handlowych) ,

 • przekształcenie spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę kapitałową wymaga by za przekształceniem wypowiedzieli się wszyscy komplementariusze oraz komandytariusze bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej dwie trzecie sum komandytowych.

 

 1. Spółki kapitałowe ( spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna) :

 • spółka w organizacji - zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji ( czyli przed jej zarejestrowaniem w Krajowym Rejestrze Sądowym ) wymaga zawarcia umowy przez wspólników, przy czym nie dotyczy to spółek zawiązywanych z wykorzystaniem wzorca umowy,

 • dywidendy - jeżeli w uchwale zgromadzenia wspólników nie wskazano dnia dywidendy, za taki uważa się dzień powzięcia uchwały. W braku określenia dnia wypłaty dywidendy wypłata ma nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy ( dzień dywidendy to data, według której ustala się listę wspólników uprawnionych do wypłaty udziału w zyskach za dany rok obrotowy )

 • zaliczka na poczet dywidendy - w sytuacji gdy spółka z o.o. osiągnęła zysk niższy niż przewidywano, wspólnik ma obowiązek zwrócić różnicę między zyskiem przypadającym mu za dany rok, a wysokością otrzymanej zaliczki (w przypadku straty wspólnik zwraca całość zaliczki),

 • rezygnacja ostatniego członka zarządu – jeżeli rezygnacja członka zarządu ( prezesa zarządu) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej spowoduje, iż zarząd pozostanie bez obsady, wówczas taki  członek zarządu ma obowiązek zwołać zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie ( albo zebranie rady nadzorczej, jeżeli to w kompetencjach takiego organu jest wybór zarządu) i równocześnie w zaproszeniu ( ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu) zawrzeć oświadczenie o rezygnacji, przy czym rezygnacja staje się skuteczna w dzień po planowanym zgromadzeniu wspólników, walnym zgromadzeniu albo  zebraniu rady nadzorczej;

 • pisemne głosowanie - uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu oraz sprawozdania finansowego, podziału zysku albo pokrycia straty, udzielenia absolutorium mogą być podejmowane bez odbycia zgromadzenia wspólników – w głosowaniu pisemnym, dotychczas taka uproszczona formuła nie była dozwolona,

 • prawo odwołania zgromadzenia wspólników mają wyłącznie wspólnicy którzy żądali jego zwołania w innych przypadkach może to uczynić wyłącznie zwołujący zgromadzenie, chodzi o uniemożliwienie zarządowi odwoływania zgromadzeń wspólników zwołanych z inicjatywy wspólników mniejszościowych

 • reprezentacja spółki w likwidacji -określa się:  w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialności albo statucie spółki akcyjnej, w uchwale wspólników albo orzeczeniu sądu. Sąd ma prawo w każdym przypadku dokonać korekty sposobu reprezentacji.

 • wstąpienie spółki do procesu bez zgody przeciwnika procesowego – w przypadku gdy spółka w wyniku  podziału przez wydzielenie nabyła określony składnik majątkowy, który jest przedmiotem sporu sądowego, ma prawo wstąpić do takiego procesu,  jako następca prawny,

 • solidarna odpowiedzialność - za zobowiązania przypisane w planie podziału odpowiedzialność ponosić mają zarówno spółka dzielona, jak i spółki przejmująca lub spółka nowo zawiązana.

 

Podobne publikacje:

 

                                                                                                                   

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm i samorządów: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa