Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

19 lutego 2019
zmiany KRS, rejestracja spółek, obsługa prawna firm Hrubieszów, Zamość, usługi prawne prawo gospodarcze, prawo handlowe, prawo spółek

Odpowiedzialność majątkowa wspólników za zobowiązania spółki jawnej

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

             Kodeks spółek handlowych reguluje spółkę jawną, jako spółkę osobową prowadzącą przedsiębiorstwo pod własną nazwą. W zakresie odpowiedzialności za zobowiązania spółki obowiązują w niej zasady: nieograniczonej, subsydiarnej i solidarnej odpowiedzialność wspólników. Taka konstrukcja ułatwia wierzycielom dochodzenie ich roszczeń wynikających z działalności gospodarczej spółki. Zaznaczyć należy, że spółka jawna posiada tzw. zdolność prawną. Dlatego też zaciąga zobowiązania w imieniu własnym, nie zaś swoich wspólników. W związku z tym w stosunku zobowiązaniowym to właśnie spółka występuje, jako dłużnik. W sytuacji, gdy spółka nie posiada majątku wystarczającego do zaspokojenia wierzycieli mogą oni sięgnąć do majątku osobistego każdego ze wspólników, bez względu na wewnętrzne ustalenia wspólników, co do rozliczania długów. Oznacza to, że wierzyciel może dochodzić swoich roszczeń od każdego ze wspólników bez względu na ustalone w umowie spółki: wysokość wniesionych do spółki wkładów czy też wysokość ich udziałów w stratach spółki.

            Wspólnicy spółki jawnej ponoszą więc nieograniczoną odpowiedzialność za długi całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami i spółką.

Solidarność odpowiedzialności oznacza, iż wierzyciel, aż do całkowitego zaspokojenia,  może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich wspólników łącznie, od kilku z nich lub każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z nich zwalnia pozostałych. Wspólnikowi, w przypadku spełnienia świadczenia, przysługuje prawo do rozliczeń, zgodnie z umową spółki, albo zasadami kodeksu spółek handlowych.

      Podkreśleniu wymaga fakt, iż odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej ma charakter subsydiarny. Oznacza to, że wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z całego majątku osobistego wspólnika dopiero, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna ( spółka nie ma majątku wystarczającego do zaspokojenia zobowiązania, komornik wydał postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania). Wierzyciel musi, zatem, najpierw skierować egzekucję do majątku spółki, a następnie, gdy nie uzyska zaspokojenia długu może skierować egzekucję do dowolnie wybranego wspólnika spółki, do kilku ze wspólników lub do wszystkich wspólników łącznie. Istotne jest, że to sąd weryfikuje, czy wierzyciel należycie wykazał, że egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna, bądź też że jest oczywiste, iż egzekucja ta byłaby bezskuteczna.

 

Przekształcenie spółki jawnej i wystąpienie wspólnika 

       Wskazane reguły odpowiedzialności za zobowiązania spółki jawnej ulegają modyfikacjom w przypadku, gdy spółka ulega przekształceniu, lub gdy dochodzi w niej do zmiany składu osobowego.

     Gdy do spółki w miejsce dotychczasowego wchodzi nowy wspólnik wspólnika czyli następuje przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę, za zobowiązania występującego wspólnika związane z jego uczestnictwem w spółce osobowej, jak również za zobowiązania spółki będą odpowiadać solidarnie, zarówno występujący wspólnik, jak i wspólnik przystępujący do spółki. Nowy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki powstałe przed dniem jej przystąpienia, zatem może być narażony na konieczność spłacania długów na których zaciągnięcie nie miał żadnego wpływu.

      Podobny skutek rodzi przekształcenia spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółkę akcyjną. Wspólnicy przez trzy lata od dnia przekształcenia ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania powstałe przed przekształceniem. Jednak wierzyciel będzie mógł sięgnąć do majątku osobistego wspólników dopiero, gdy egzekucja z majątku przekształconej spółki z o.o. lub spółki akcyjnej okaże się bezskuteczna.

 

 

radca prawny Małgorzata Dąbek, adwokat Magdalena Kusik-Balicka