Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

28 listopada 2019
STIR, obsługa prawna firm, adwokat, radca prawny, Hrubieszów, Lublin, Chełm, Zamość, stowarzyszenie, fundacja,działalność gospodarcza, przedsiębiorcy, spółki z o.o. spółki jawne, spółki akcyjne, kontrola skarbowa

STIR -  zagrożenie dla firm czy uszczelnienie systemu?

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Od kwietnia 2018 roku działa nowy mechanizm kontroli rzetelności i uczciwości przedsiębiorców, którego głównym celem jest uszczelnienie VAT oraz ściągalności podatku dochodowego, zaś w praktyce jest narzędziem daleko idącej ingerencji w prowadzoną działalność gospodarczą.

 

       Mowa tu o  STIR czyli systemie teleinformatycznym izby rozliczeniowej,  rolą którego jest odbiór i przetwarzanie danych w celu ustalenia wskaźnika ryzyka, przekazywanie danych i informacji o wskaźniku ryzyka do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych oraz do systemów teleinformatycznych banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz pośredniczenie w przekazywaniu danych, informacji i żądań pomiędzy Szefem Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), a bankami oraz spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi. Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej STIR ma przeciwdziałać wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.  

 

      System STIR działa w ten sposób, że za pomocą algorytmów, przetwarza dane i ustala tzw. wskaźnik ryzyka dla podmiotów kwalifikowanych. Podmiotami takimi są:  osoby fizyczne prowadzące działalność zarobkowa na własny rachunek,  bez względu na to czy mają status przedsiębiorcy,  osoby prawne ( spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z o.o., spółki akcyjne, stowarzyszenia, fundacje), jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej ( spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne ).

 

       Założenia przyświecające wprowadzenia tej instytucji, są słuszne, jednakże z praktyki działania naszej kancelarii i doświadczeń obsługi prawnej firm, wskazują, że STIR, ma charakter  uciążliwego i nieelastycznego instrumentu. Najdalej idącą konsekwencją działania STIR, jest blokada rachunku bankowego podmiotu. Uprawnienie takie przyznane zostało Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Zarządzenie blokady:

  1. może nastąpić na 72  godziny, jeżeli informacje, w tym analiza ryzyka wskazują, że przedsiębiorca może wykorzystywać działalność banków do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego, a blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego jest konieczna, aby temu przeciwdziałać.

  2. na żądanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej może być przedłużona na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 miesiące, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że podmiot kwalifikowany nie wykona istniejącego lub mającego powstać zobowiązania podatkowego lub zobowiązania z tytułu odpowiedzialności podatkowej osób trzecich, przekraczających równowartość 10 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok, w którym wydano postanowienie.

 

    Analiza przesłanek blokady rachunku bankowego prowadzi do wniosku, iż przeciwko podmiotowi kwalifikowanemu nie musi być wszczęte, ani prowadzone żadne postępowanie kontrolne czy też karne. Przepisy nie wymagają również, żeby dany podmiot dopuścił się działań sprzecznych z prawem, nie ma też mowy o podejrzeniu popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa.  Wystarczające jest to, że algorytm „ustali”, iż podmiot może wykorzystywać bank do celów mających związek z wyłudzeniem. Nie muszą to być nawet czynności zmierzające do wyłudzenia. Według ordynacji podatkowej, dla zastosowania  blokady konta bankowego na 72 godziny wystarczające jest, ażeby dane działania określić, jako mające jakikolwiek związek z przestępstwem, zaś przedłużenie czasu trwania blokady do 3 miesięcy może nastąpić, gdy z analizy STIR wyniknie przeświadczenie, że nie mamy zamiaru płacić podatku. Konstrukcja taka budzi wątpliwości, z uwagi na skutki jakie może nieść.  Oczywiste jest, że odcięcie firmy od pieniędzy nawet na krótki czas, może doprowadzić do: powstania zadłużenia, utraty kontraktów, naliczania kar umownych przez kontrahentów,  w najgorszym przypadku konieczność likwidacji firmy.  

 

   Podsumowując, firma nie ma wiedzy o tym, iż jest analizowana przez STIR i służby skarbowe uznają ją za podejrzaną. Informacje o wskaźniku ryzyka nie są udostępnienie podmiotom kwalifikowanym, nadto przepisy nakładają obowiązek tajemnicy podejmowanych działań. Jednak, za każdym mechanizmem kryją się ludzie, którzy mogą dopuszczać się niedyskrecji, w związku z tym informacja o kłopotach podmiotu, może być podstawą utraty przez niego: dobrego imienia, marki, zaufania koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 

Podobne publikacje: 

 

 

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm i samorządu: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa