Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

24 marca 2019
zmiany KRS, rejestracja spółek, obsługa prawna firm Hrubieszów, Zamość, usługi prawne prawo gospodarcze, prawo handlowe, prawo spółek

Niezgłoszenie przez: spółkę, stowarzyszenie, fundacje zmian do Krajowego Rejestru Sądowego, co za to grozi.

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

         Zgodnie z przepisami ustawy  o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz ustawy kodeks spółek handlowych ( ksh) podmioty wpisane do rejestru sądowego ( spółki prawa handlowego, stowarzyszenia, fundacje i inne) zobowiązane są do zgłaszania do KRS: określonych zmian, informacji oraz do składania dokumentów. Obowiązek dokonywania zgłoszeń zmian ( dokumentów, informacji) spoczywa, co do zasady na organie (zarząd spółki), albo wspólnikach reprezentujących dany podmiot. Spółka może również zlecić takie czynności pełnomocnikowi profesjonalnemu zajmującemu się prowadzeniem spraw gospodarczych.

        Wniosek o wpis musi być złożony, na wymaganym formularzu wraz z załącznikami, co do zasady w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia uzasadniającego wpis. Przepisy szczególne wprowadzają również inne terminy.  Tytułem przykładu  wymienić należy: 6 miesięczny termin do zgłoszenie zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ( z o.o. ) oraz zgłoszenie zmian w umowie, 15 dniowy termin do złożenia sprawozdania finansowego od dnia jego zatwierdzenia przez właściwy podmiot ( np. uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością).

 

Konsekwencje  niezłożenia wniosku w terminie

 

W zależności od rodzaju niezłożonego wniosku przepisy przewidują różne skutki:

  1. rozwiązanie umowy spółki - najdalej idące skutki przewidziane są za niezgłoszenie rejestracji sp. z o.o. w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego, albo w terminie 7 dni w przypadku umów zawieranych przy wykorzystaniu wzorca czyli za pośrednictwem konta w portalu S24, bowiem powoduje, to rozwiązanie umowy spółki – umowa przestaje istnieć, zatem wpisanie takiej spółki nie będzie możliwe;

 

  1. utrata mocy przez uchwałę o zmianach  - jeżeli nie zgłoszono do rejestru uchwały Zgromadzenia Wspólników o zmianach umowy spółki w terminie 6 miesięcy od daty jej podjęcia - uchwała ta traci moc- nie można dokonać wpisu zmian;

 

 

  1. postępowanie przymuszające - niezgłoszenie zmian ( np. składu organów, zmian PKD, zmiana adresu, zmiana adresów do doręczeń ) do KRS w terminie 7 dni albo niezłożenie sprawozdania finansowego może wywołać wszczęcie przez sąd rejestrowy postępowania przymuszającego polegającego na stosowaniu grzywien ( nawet wielokrotnie), w celu wyegzekwowania od podmiotu wprowadzenia do rejestru aktualizacji. Sąd może również podjąć decyzję o wykreśleniu wpisu niezgodnego z rzeczywistym stanem faktycznym;

 

  1. nieujawnione w KRS wpisy nie wiążą osób trzecich - uchybienie obowiązkowi złożenia wniosku o wpis skutkuje tym, że spółka nie może powoływać się wobec osób trzecich na dane, które nie zostały do rejestru wpisane lub wykreślone;

 

 

  1. odpowiedzialność za szkodę – jeżeli brak zgłoszenia koniecznych zmian danych w ustawowym terminie spowodował szkodę u osoby trzeciej, może ona żądać jej naprawienia ( odszkodowania) od podmiotu,  na którym ciąży obowiązek dokonania zmian we wpisie. W przypadku spółek kapitałowych ( sp. z o.o. albo S.A.) odpowiedzialność ponoszą członkowie zarządu, zaś w przypadku spółek osobowych ( spółka jawna, spółka partnerska itd.) odpowiedzialność solidarnie ze spółką ponoszą wspólnicy odpowiadający za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. 

 

           Podsumowując stwierdzić należy, iż warto wywiązywać się z terminów nałożonych przez przepisy, żeby uniknąć niepotrzebnych konsekwencji często mających dotkliwy wymiar finansowy.

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa