Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

15 lutego 2020
obsługa prawna firm, podatek VAT, postępowanie administracyjne, postępowanie kontrolne, postępowanie administracyjne, administracja skarbowa

Oszustwo, a odliczenie podatku VAT.

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

 

          Cechą konstrukcyjną podatku od towarów i usług jest to, iż podatnik może obniżyć  kwotę podatku  należnego o wysokość podatku naliczonego, w takim zakresie w jakim nabyte przez niego usługi i towary wykorzystywane są do wykonywania opodatkowanych czynności. Możliwości dokonywania odliczeń są jednak limitowane przez ustawę o podatku od towarów i usług ( zwana dalej ustawa VAT).

 

        Stosownie do treści art.  88 ust. 3a pkt 4 ustawy VAT: „Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy: (…) wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:

a) stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,

b) podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,

c) potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności.

Prawo do odliczenia podatku ( obniżenia albo żądania zwrotu nadpłaty) było, a wielu przypadkach w dalszym ciągu jest podważane za sprawą cytowanego powyżej  art. 88 ust. 3a pkt 4 lit a) ustawy VAT. Dotyczy to podatników, którzy uwikłani zostali w nieuczciwe działania swoich kontrahentów tj. gdy na innym etapie sprzedaży dochodziło do nieprawidłowości ( np. wystawca faktury VAT dopuścił się przestępstwa związanego ze sprzedawanym towarem bądź usługą ).  

 

   Organy administracji skarbowej po przeprowadzeniu postępowań kontrolnych podejmowały decyzje niekorzystne dla podatnika stojąc na stanowisku, iż dla uprawnienia do odliczenia podatku VAT obojętna jest okoliczność, faktycznego nabycia towaru czy też rzeczywistego jego wykorzystania na potrzeby działalności gospodarczej. Przyjmowano, iż nabywca automatycznie niemal tracił prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdy po stronie wystawcy faktury VAT zostały stwierdzone uchybienia. W konsekwencji faktura VAT wystawiona w toku transakcji była uznawana, za  dokument, który nie przedstawia rzeczywistego zdarzenia gospodarczego.

Organy postępowania administracyjnego ( urzędy skarbowe i izby skarbowe ) przyjmowały za pewnik domniemanie, iż podatnik działa ze świadomością, iż jest uczestnikiem sprzecznego z prawem procederu. Poza sferą zainteresowania organów skarbowych było w to czy podatnikowi rzeczywiście można przypisać winę czy faktycznie miał wiedzę, albo z łatwością mógł dowiedzieć się, że uczestnicy transakcji  dopuścili się uchybień.

Na tożsamym stanowisku stawały sądy administracyjne. (vide Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrok z dnia 02 marca 2017 roku, w sprawie sygn. akt I SA/Łd 784/16 ).

 

    Taki jednak sposób stosowania art. 88 ust. 3a pkt 4 lit a) ustawy VAT sprzeczny jest z prawem unijnym, między innymi z dyrektywą 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 roku w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1). Znalazło to wielokrotnie odzwierciedlenie w  rozstrzygnięciach Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ( np. wyrok z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawach sygn. C 80/11 i C 142/11, C 273/11 Mecsek-Gabona Kft, C 324/11 Gabor Toth, C 285/11 Bonik, w sprawach C 131/13, C 163/13, C 164/13,  postanowienie prejudycjalne z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie C 33/13).

 

W ocenie TSUE prawo podatnika do odliczenia podatku VAT nie może być podważone jeżeli:

  1. rzeczywiście  doszło do dostarczenia towaru albo wykonania usługi,

  2. nabywca zapłacił należność wynikającą z  faktury VAT,  zaś

  3. podatnikowi nie udowodniono, iż wiedział lub powinien był wiedzieć o nieprawidłowościach kontrahenta.

 

    TSUE wskazywał na istnienie tzw. „dobrej wiary nabywcy towaru". Obalenie tego domniemania spoczywała na organie podatkowym, który opierając się na obiektywnych  przesłankach, winien ustalić czy w danym przypadku, podatnik miał świadomość, że transakcja,  będąca podstawą do odliczenia podatku VAT ( podatku naliczonego), albo żądania zwrotu nadpłaty związana była  z przestępstwem wystawcy faktury VAT.

 

              Zapatrywania takie podzielił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia  07 maja 2019 roku w sprawie sygn. akt I FSK 973/17.

 

 

Podobne publikacje:

 

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka, radca prawny Małgorzata Dąbek

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

obsługa prawna firm: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl