Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

30 lipca 2019
sprawa gospodarcza, kodeks postępowania  cywilnego, umowa handlowa, spółki

Postępowanie gospodarcze według ustawy z dnia  04 lipca 2019 r. czyli zmiany Kodeksu postępowania cywilnego (kpc)  

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

                 W dniu 24 lipca 2019 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia  04 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza wiele zmian, z których część stanowi powrót do starych, znanych już wcześniej rozwiązań. Taką grupę przepisów stanowią przepisy dodanego w tytule VII  działu II a Postępowanie w sprawach gospodarczych.

 

                  W art. 458( 2)  § 1 kodeksu postępowania cywilnego ustawodawca przedstawił listę spraw uznanych za sprawy gospodarcze. Dotyczy w szczególności spraw: pomiędzy przedsiębiorcami z umów handlowych, podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, zarówno indywidualną, jak i w formie spółek cywilny, spółek prawa handlowego ( spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialności, spółka akcyjna), przedsiębiorstw państwowych, spraw z zakresu odpowiedzialności organów spółek, upadłościowych i restrukturyzacyjnych, o nadanie albo pozbawienie klauzuli wykonalności pochodzących od sądów gospodarczych. W przypadku spraw ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarcze, sprawy takie mają charakter spraw gospodarczych, nawet wówczas gdy strony nie prowadzą już działalności gospodarczej.

 

               Równocześnie w § 2 w/w przepisu ustawodawca wskazał, iż przymiotu spraw gospodarczych nie mają sprawy o: podział majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej po jej ustaniu, wierzytelność nabytą od osoby niebędącej przedsiębiorcą, chyba że wierzytelność ta powstała ze stosunku prawnego w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez wszystkie jego strony.

 

               Dla postępowań gospodarczych, w odróżnieniu sporów toczonych na podstawie przepisów ogólnych, albo na podstawi przepisów regulujących inne postępowania odrębne przewidziane są w szczególności następujące odrębności:

 

-pozew, albo pierwsze pismo pozwanego w sprawie muszą zawierać adres poczty elektronicznej, albo oświadczenie o braku takiego adresu, w przeciwnym razie Sąd zwróci pismo,

 

-powód jest obowiązany powołać wszystkie twierdzenia i dowody w pozwie, a pozwany – w odpowiedzi na pozew,

 

-w przypadku gdy strona nie jest przedsiębiorcą lub jest przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną (prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą) Sąd, na jej wniosek,  rozpoznaje sprawę z pominięciem przepisów postępowania gospodarczego,

 

-po wszczęciu postępowania nie można występować z nowymi roszczeniami zamiast lub obok dotychczasowych. Jednakże w przypadku zmiany okoliczności powód może żądać, zamiast pierwotnego przedmiotu sporu, jego  równowartości lub innego przedmiotu, a w sprawach o świadczenie powtarzające się może nadto rozszerzyć powództwo o świadczenia za kolejne okresy,

 

-nie stosuje się przepisów:

a) o zawieszeniu postępowania w razie niestawiennictwa obu stron na rozprawie, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, oraz w razie niestawiennictwa powoda, gdy powód nie żądał rozpoznania sprawy w jego nieobecności, a pozwany nie zgłosił wniosku o rozpoznanie sprawy ( art. 177 § 1 pkt 5 kpc) ,

b) o przekształceniach procesowych, co do zmian po stronie pozwanej albo powodowej ( art. 194–196, art. 198 kpc ) ,

c) o przekazaniu sprawy przez sąd rejonowy do  sądu okręgowego w sytuacji złożenia przez pozwanego sprawy do sądu okręgowego i istniejącego związku między sprawami albo możliwego potrącenia (art. 205 kpc),

 

-nie jest dopuszczalne powództwo wzajemne,

 

-rozstrzygnięcie w sprawie winno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od daty złożenia odpowiedzi na pozew, albo upływu terminu do jej złożenia,

 

-strony mogą zawrzeć umowę dowodową tj. wyłączyć możliwość korzystania z pewnych dowodów w sprawie wynikłej z określonego stosunku prawnego,

 

-zeznania świadków są dopuszczalne tylko wówczas, gdy po przeprowadzeniu innych dowodów lub w ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy,

 

-czynności stron dotyczące stosunków prawnych oraz ich zmiany winny być wykazywane za pomocą dokumentu tj. jest nośnika informacji umożliwiającego zapoznanie się z jej treścią,

 

-Sąd ma prawo obciążyć kosztami procesu w całości lub części stronę, która przed skierowaniem sprawy do Sądu nie podjęła próby ugodowej - dobrowolnego rozwiązania sporu ( w ogóle nie wzięła w niej udziału, albo uczestniczyła w niej w złej wierze)  i przez to przyczyniła się do zbędnego wytoczenia powództwa lub wadliwego określenia przedmiotu sprawy.

 

              Podsumowując stwierdzić należy, iż postępowanie gospodarcze niewątpliwie wiąże się z pewnymi rygorami formalnymi, których zbagatelizowanie może skutkować przegraną w procesie, mimo, iż „mamy rację”.  Dodatkowo jednak zwrócić należy uwagę na to, iż ustawodawca zdaje się kłaść nacisk na odpowiednie prowadzenie działalności, zanim powstanie spór, i dokumentowanie stosunków gospodarczych w taki sposób, aby relacje handlowe stron mogły być wykazywane za pomocą dokumentów. Stąd też niewątpliwie wymagana będzie znaczna rozwaga w prowadzeniu dokumentacja oraz zawieraniu umów.

 

 

Podobne publikacje:

 

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów  i Radców Prawnych obsługa prawna firm