obsługa prawna firm Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm. adwokat, radca prawny, porada prawna, farma fotowoltaiczna, panele solarne, farma wiatrowa, podatek od nieruchomości, podatek dochodowy PIT, podatek rolny, nieruchomość, właściciel, działalność gospodarcza, dzierżawa

 Dlaczego  podatnik powinien  sprawdzać swoich kontrahentów w wykazie podatników VAT ( biała lista)?

 

              Od pewnego  czasu głośno jest o tzw. białej liście - wykazie podatników podatku od towarów i usług, który zaczął funkcjonować od dnia 01 września 2019 roku. Wielu podatników (osób prowadzących działalność gospodarczą, spółek prawa handlowego), jak pokazują doświadczenia prowadzonych obsług prawnych firm, zastanawia się czemu ów rejestr ma służyć.

 

              Tytułem wstępu  wskazać wypada, iż  w myśl znowelizowanych przepisów  ustawy o podatku od towarów i usług elektroniczny wykaz podatników VAT oraz podmiotów, wobec których nie dokonano rejestracji VAT albo które zostały wykreślone z rejestru prowadzi Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Wyszukiwarkę można znaleźć, albo pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka albo za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem:  https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/.  Dane dostępne są bezpłatnie.

W rejestrze zawarte są informacje: imię i nazwisko, nazwę, firmę, PESEL, REGON, KRS, NIP- identyfikujące przedsiębiorcę, dane osób wchodzących w skład organów ewentualnie osób uprawnionych do reprezentacji ( prokurenta, wspólników spółek osobowych), numery rachunków rozliczeniowych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej.

 

       Posługiwanie się danymi innymi aniżeli zamieszczone w wykazie rodzące daleko idące skutki zaczną obowiązywać od dnia 01 stycznia 2020 roku i pozostają w związku z dokonywaniem płatności na rachunek bankowy niefigurujący w rejestrze w dniu zlecenia przelewu. W przypadku podatników podatku CIT i PIT dokonujących  między przedsiębiorcami płatności powyżej kwoty 15 000 zł albo równowartość tej kwoty. Taki podatnik utraci prawo zarachowania w koszty uzyskania przychodu należności w części przewyższającej 15 000 zł. Przypomnieć również należy, iż w przypadku płatności gotówkowej podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych w ogóle nie ma uprawnienia do odliczeń.

 

     Kolejnym skutkiem płatności na inny rachunek jest solidarna odpowiedzialność podatnika całym majątkiem wraz ze zbywcą towarów lub usługi będącym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług za jego zaległości podatkowe, proporcjonalnie do ceny za usługę albo towar, za który została dokonana płatność.

 

          Ważne jest to, iż od opisanych wyżej konsekwencji podatnik może się uwolnić  o ile złoży, w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu do właściwego dla sprzedawcy Naczelnika Urzędu Skarbowego zawiadomienie informujące o płatności na niewłaściwy rachunek. Drugą możliwością jest zapłata metodą podzielonej płatności-na odrębny rachunek przeznaczony do płatności VAT. Split payment zabezpieczy podatnika przed negatywnymi skutkami zarówno w zakresie odpowiedzialności solidarnej, jak również możliwości pomniejszenia przychodu .

 

        W rejestrze sprawdzić również należy to czy dana osoba fizyczna, albo spółka posiada status czynnego podatnika VAT. Nierzadko zdarza się,  iż organy skarbowe kwestionują faktury wystawiane przez podmioty nieujawnione w rejestrze podatników VAT, wskazując, iż faktura wystawiona przez podmiot niezarejestrowany, zgodnie z treścią art.  88 ust. 3a pkt 1 lit. a ustawy o VAT nie może być podstawą pomniejszenia podatku należnego albo zwrotu różnicy podatku ewentualnie  zwrotu podatku naliczonego. Przyjmując domniemanie, iż  podmiot nieujawniony w rejestrze nie istnieje. Na względzie mieć jednak należy, iż Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz orzecznictwo krajowych sądów administracyjnych prezentują odmienne zapatrywania ( wyrok TSUE z dnia 22 października 2015 roku, w sprawie sygnatura C-277/14 ), przy założeniu, iż zostaną wyczerpane określone przesłanki, w szczególności: faktycznie doszło do wykonania, przez wystawcę faktury VAT czynności gospodarczej w niej opisanej,  czynność ta podlega podatkowi VAT, faktura zawiera dane wskazane przez ustawę o VAT,  transakcja nie ma na celu obejścia prawa albo nadużycie prawa, albo też podatnik nie wiedział, że tak jest.

 

     Reasumując podatnik nie powinien sugerować się danymi wskazanymi przez kontrahenta czy też wpisanymi do faktury VAT,  ale sprawdzać informacje na białej liście.

radca prawny Małgorzata Dąbek

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

obsługa prawna firm: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm

 

obsługa prawna firm, spółki prawa handlowego, działalność gospodarcza, adwokat, radca prawny, przedsiębiorca, Hrubieszów, Zamość, Lublin, Chełm
12 września 2019

Publikacje

Kancelarie

Adwokatów i Radców Prawnych          

DĄBEK & KUSIK                      

obsługa prawna firm i osób fizycznych

Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm 

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokat Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radca prawny Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017