Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

09 lutego 2022
Jak liczyć obraz w sprawach cywilnych

Nowa ulga sponsoringowa w podatkach dochodowych PIT i CIT.

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Podatnicy podatków dochodowych, podatku dochodowego do osób fizycznych – PIT i podatku dochodowego do osób prawnych – CIT, będący przedsiębiorcami poczynając od stycznia 2022 roku uzyskali uprawnienie do  ulgi sponsoringowej (CSR – z ang. Corporate Social Responsibility, społeczna odpowiedzialność biznesu).

 

Obydwie ustawy podatkowe (PIT i CIT) wprowadzają identyczne regulacje - ulga przysługuje zarówno przedsiębiorcom prowadzącym indywidualne działalności gospodarcze, jak i w ramach spółek prawa handlowego ( spółki z o.o., S.A., spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki partnerskie, PSA), a także podatników podlegających zasadom ogólnym opodatkowania, jak i podatkiem liniowym.

 

Czym jest ulga społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) ?

 

Mianem ulgi sponsoringowej, ulgi społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) określa się koszty uzyskania przychodu (wydatki) ponoszone na działalność: sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę, według zasad określonych przez przepisy. W pierwszej kolejności zasygnalizować należy, iż chodzi o wydatki mające wymiar świadczeń wzajemnych, nie zaś o darowizny. W ramach wydatków podatnik przekazuje pieniądze, za co otrzymuje świadczenie w postaci promocji np. logo pojawia się na koszulkach zawodników, banerach, plakatach, telebimach itp.

 

Zgodnie z ustawą w przypadku działalności sportowej za koszty uzyskania przychodu uznaje się wydatki ponoszone na: 

 

1. klub sportowy – przy czym przepisy wskazują, iż chodzi o klub sportowy, o jakim mowa w art. 28 ust 1 ustawy o sporcie oraz na cele, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o sporcie (np. na zakup sprzętu sportowego, na realizację programów szkolenia sportowego, na pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, a także pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej - jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub). Analiza przepisu pozwala poczynić wniosek, iż ustawodawca, mimo, iż nie wynika to z uzasadnienia ustawy wprowadzającej zmiany, nie ma na myśli każdego klubu sportowego, ale klub: „niedziałający w celu osiągnięcia zysku”. Treść art. art. 26ha ust. 2 pkt 1 PIT oraz art. 18 ee ust. 2 pkt 1 CIT, odsyłają podatników do art.  Art. 28 ust. 1 o sporcie, nie zaś do art. 3 ustawy o sporcie;

 

2. stypendia sportowe - finansowane przez podatnika jednostronne, bezzwrotne świadczenie pieniężne przyznawane za wyniki w sporcie albo na przygotowanie się do zawodów;

 

3. imprezy sportowe - niebędące masowymi imprezami sportowymi ( przez masową imprezę sportową zgodnie z art. 3 ust. ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych należy rozumieć imprezę masową mającą na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowaną na:

a) stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej - nie mniej niż 300,

b) terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000).

 

Ulga na finansowanie działalności kulturalnej dotyczy koszów przeznaczanych na rzecz instytucji prowadzonych w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej tj.  instytucje kultury wpisane do stosownego rejestru albo  działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne.

 

W ramach ulgi związanej z finansowaniem szkolnictwa wyższego i nauki środki mogą być przeznaczane: na stypendia, opłacanie studiów podyplomowych oraz studiów dualnych pracownikom, wynagrodzenia studentów  odbywających praktyki i staże w ramach programu studiów oraz wynagrodzenia absolwentów. Ulga na szkolnictwo nie będzie przysługiwała założycielom uczelni niepublicznych.

 

Ile można odliczyć?

 

Art. 26ha PIT oraz art. 18 ee CIT przyznają podatnikowi prawo odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50% kosztów uzyskania przychodów związanych z wydatkami na działalność: sportową, kulturalną i szkoleniową. W związku z tym podatnik będzie mógł dany wydatek zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, a następnie połowę tej wartości dodatkowo odliczy od podstawy opodatkowania.

 

Ulgę doliczy się w zeznaniu rocznym, nie ma ona limitów, jednak nie może przekroczyć  wysokości dochodów uzyskanych w roku podatkowym. Podatnik do zeznania załączy informację, według ustalonego wzoru, zawierającą wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu.

kontaktów i inne.

 

 

Podobne publikacje: 

 

 

 

 

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm i samorządu: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa