Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

22 lipca 2018
Kara umowna, obniżenie, prawnik Hrubieszów, usługi prawne, porady prawne

Kara umowna w znacznej wysokości – czy zawsze trzeba płacić tak, jak zostało ustalone w umowie?

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

 

             Nierzadko w umowie zastrzegany  jest obowiązek zapłaty kary umowne - pewnej kwoty pieniężnej na wypadek niewywiązania się z umowy, albo nienależytego wykonania umowy.   Zgodnie z treścią art.  483 § 1 kodeksu cywilnego w takich przypadkach naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Z przepisu tego wynika, iż kara umowna winna zostać określona już w samej umowie ( przy czym musi to być umowa ważna, bowiem nieważność umowy nie rodzi obowiązku zapłaty kary umownej), dotyczy wyłącznie zobowiązań niepieniężnych ( np. wydania rzeczy, wykonania usługi – nie jest dopuszczalne zastrzeżenie kary umownej na wypadek nieterminowej płatności umówionego wynagrodzenia czy ceny, bowiem w takim przypadku przysługują odsetki za opóźnienie ustawowe albo umowne) oraz winna zostać określona jej suma. Dopuszcza się określenie wysokości kary umownej poprzez wskazanie jasnych kryteriów jej ustalenia ( np. ilość dni opóźnienia w wydaniu rzeczy pomnożona przez określoną stawkę za dzień). 

Rola kary umownej  jest niejako podwójna. Z jednej, bowiem strony kara umowna ma motywować strony do wywiązania się z umowy, równocześnie z perspektywy sporu sądowego jest pewnym ułatwieniem w dochodzeniu naprawienia szkody wynikającej z niewywiązania się z umowy. Stosownie, bowiem do treści art. 484 § 1 kodeksu cywilnego w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody (…). Zatem strona, na rzecz której kara umowna została zastrzeżona, nie musi udowadniać wysokości szkody ( Sąd Najwyższy uznał, iż obowiązek zapłaty kary umownej, co do zasady, istnieje również pomimo braku szkody), wystarczy, że wykaże, iż umowa została wykonania nieprawidłowo ( sprzecznie z ustaleniami stron) .

             Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku kara umowna należna jest w takiej wysokości w jakiej została zastrzeżona w umowie. Ustawodawca przewidział bowiem, iż dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej w dwóch przypadkach: jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, albo gdy kara umowna jest rażąco wygórowana ( art. 484 § 2 kodeksu cywilnego). Oznacza to, że w postępowaniu sądowym pozwany o zapłatę kary umownej, może żądać od sądu miarkowania kary umownej. Dotyczy to zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców ( spółek, osób prowadzących działalność gospodarczą) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Należy jednak pamiętać, iż domagając się ustalenia przez sąd niższej, aniżeli określona w umowie wysokości kary umownej, dłużnik ( pozwany ) musi udowodnić okoliczności, które w jego ocenie uzasadniają zwolnienie go w części z  obowiązku zapłaty kary. Należy wykazać, w zależności od sytuacji, albo:

  1. że nastąpiło wykonanie zobowiązania w  „znacznej części” ( czyli istotnie został zaspokojony interes wierzyciela), albo
  2. że kara jest „rażąco wygórowana” - każdy przypadek wymaga indywidualnej analizy - sąd, bowiem bierze pod rozwagę: przedmiot umowy, okoliczności, na jakie kara umowna została zastrzeżona, cel tej kary, sposób jej ukształtowania, okoliczności, w jakich doszło do sytuacji uzasadniającej naliczenia kary, czy wagę i zakres nienależytego wykonania umowy ( rozmiar winy dłużnika - dłużnik częściowo tylko ponosi winę za niewykonanie), skalę szkody - szkoda jest znikoma w porównaniu karą umowną. Nie zawsze jednak wysoka kara umowna np. kara umowna przekraczająca wysokość wynagrodzenia jakie miał otrzymać dłużnik będzie równoznaczna z ustaleniem, iż jest to kara rażąco wygórowana.

Podsumowując, jeżeli mamy wątpliwość czy żądana od nas kara umowna nie jest zbyt wysoka, zawsze warto złożyć wniosek o jej obniżenie i przedstawić dowody na uzasadnienie naszego stanowiska.

adwokat Magdalena Kusik-Balicka