Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokat Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radca prawny Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

Kancelarie

Adwokatów i Radców Prawnych 

DĄBEK & KUSIK    

obsługa prawna firm i osób fizycznych

Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Zadośćuczynienie pieniężne należy się członkom rodziny w związku z wypadkiem osoby najbliższej

             Uchwałą 7 sędziów z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie sygnatura akt III CZP 60/17 Sąd Najwyższy przyjął, iż wypadek drogowy, wypadek przy pracy, błąd w sztuce lekarskiej skutkujące ciężkim i trwałym uszczerbkiem na zdrowiu ( rozstrojem zdrowia) uprawniają najbliższych członków rodziny poszkodowanego do żądania zadośćuczynienia pieniężnego za ich krzywdę.

 

               Uchwała ta daje rodzinom, które borykają się na co dzień z krzywdą swoich najbliższych, szansę na uzyskanie finansowego wsparcia i stanowi próbę ujednolicenia orzecznictwa sądowego. Stanowi również potwierdzenie, iż naruszenie dóbr osobistych o charakterze rodzinnym i emocjonalnym spowodowane szkodą wyrządzoną osobie najbliższej ( dziecku, rodzicowi, dziadkom) może być podstawą do zasądzenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Dotychczas przyjmowano, iż odszkodowanie za szkody niemajątkowe należy się najbliższym w związku ze śmiercią członka rodziny, czyli zerwaniem więzi, o czym stanowi wprost art. 446 § 4 kc. Jednak, dla szkód powstałych przed dniem 3 sierpnia 2008 roku tj. przed dniem wejścia w życie przywołanego wyżej przepisu pozwy o zadośćuczynienia za cierpienia psychiczne najbliższych oparte były min. o przepisy o ochronie dóbr osobistych. Sądy przyjmowały, iż więź rodzinna, więź małżeńska mieszczą się w katalogu dóbr osobistych.

 

            Kanwą, komentowanego rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego, była sprawa rodziców dziewczynki, która w wyniku błędów w sztuce lekarskiej, w czasie porodu, doznała uszkodzenia mózgu ( czterokończynowe porażenie dziecięce ze znacznym upośledzeniem rozwoju umysłowego, lekoodporna padaczka, nie mówi, nie siedzi, nie przekręca się na boki, nie kontroluje czynności fizjologicznych, nie je samodzielnie, nie żuje pokarm, ucierpi na refluks żołądkowo-przełykowy, ma zez zbieżny ) co skutkuje koniecznością stałej opieki, zaś jej stan nie rokuje poprawy.

 

       Przypomnieć należy, iż w przypadku takich szkód (dotyczy to również wypadków drogowych, wypadków przy pracy i innych podobnych zdarzeń) , można dochodzić:

1. odszkodowania, 

2. zadośćuczynienia dla poszkodowanego, 

3. renty. 

 

           W sprawie tej nie było wątpliwości, iż na rzecz dziecka należy zasądzić stosowne zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, rentę miesięczną oraz zwrot kosztów zawiązanych z dotychczasowym leczeniem. Wątpliwość pozwanego szpitala wzbudził jednak fakt, czy rodzice małoletniej powódki posiadają uprawnienie do żądania na swoją rzecz, na podstawie art. 23 kc. i art. 24 kc. i w zw. z. art. 448 kc. zasądzenia zadośćuczynienia za naruszenie ich dobra osobistego. Inaczej rzecz ujmując czy szkoda spowodowana dziecku przez szpital dotknęła rodziców w sposób bezpośredni. Sąd Najwyższy, przekazując sprawę do rozpoznania składowi powiększonemu, zwrócił uwagę, iż relacje rodzinne, w polskim systemie prawnym, korzystają ze szczególnej ochrony i stan faktyczny dotyczy stosunków między członkami najbliższej rodziny, nie mniej jednak zauważono analogię, do innych przypadków opartych na silnych więziach emocjonalnych.

 

           Podejmując uchwałę z dnia 27 marca 2018 roku Sąd Najwyższy nie miał wątpliwości, iż najbliżsi mają prawo do zadośćuczynienia pieniężnego szkody ( naruszenia więzi rodzinnych ), którą ponosi członek rodziny osoby poszkodowanej czynem niedozwolonym. Podobne stanowiska zostały zajęte w uchwałach po rozpatrzeniu zagadnień prawnych: w sprawie o sygnatura akt III CZP 69/17 z wniosku Komisji Nadzoru Finansowego oraz w sprawie o sygnatura akt III CZP 36/17 z wniosku Rzecznika Finansowego.

 

 

Podobne publikacje: 

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszaw

 

zadośćuczynienie, krzywda, wypadek drogowy, błąd medyczny,
24 kwietnia 2018

Publikacje

KANCELARIE

Adwokatów i Radców Prawnych          

DĄBEK & KUSIK                      

obsługa prawna firm, samorządu i osób fizycznych

Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa