Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

10 stycznia 2021
odszkodowanie, obsługa prawna firm Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm, Warszawa, adwokat, radca prawny, spółka z o.o. spółka cywilna

Odszkodowania od Skarbu Państwa w związku z pandemią.

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

          Niektóre doniesienia medialne insynuują, iż w związku z tym, iż nie został wprowadzony stan klęski żywiołowej brak jest możliwości dochodzenia przez przedsiębiorców od Skarbu Państwa naprawienia szkód wynikających z pandemii.   

 

        Wstępnie należy stwierdzić, iż każdy przypadek powstania szkody będzie wymagał szczegółowej analizy, jednak przepisy kodeksu cywilnego dają wystarczające podstawy prawne do zainicjowania postępowania o  odszkodowanie.

Można niejako przed nawiasem rozważań wskazać, że niewprowadzenie stanu klęski żywiołowej już samo w sobie może być rozpatrywane w kategoriach niedopełnienia obowiązków, trudno bowiem wyobrazić sobie, epidemię o większej skali i natężeniu niż obecnie szalejąca pandemia.  Nie można w tym miejscu pominąć tej kwestii, iż wszelkie ograniczenia praw i wolności obywatelskich  min. w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej czy swobody przemieszczania się winny zostać wprowadzone ustawą, zaś regulowanie tych kwestii na poziomie rozporządzenia jest sprzeczne z prawem.

              Skarbu Państwa ponosić może odpowiedzialność zarówno w związku ze zgodnym, jak i niezgodnym, z obowiązującymi przepisami prawa działaniami albo zaniechaniami. Przepisy artykułu 417 i następne  kodeksu cywilnego  pozwalają na przypisanie odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa w różnych sytuacjach, gdy dochodzi do powstania szkody której źródło znajduje się w wykonywaniu zadań z zakresu władzy publicznej.

      Pierwszą grupę przypadków stanowią działania organów władzy publicznej niezgodne z Konstytucją RP, ratyfikowaną umową międzynarodową albo ustawą polegające na:

  1. wydawanie przepisów prawa (aktów prawnych) albo niewydawanie przepisów koniecznych w danej sytuacji,

  2. wydawanie orzeczeń i  decyzji administracyjnych, albo ich niewydawanie mimo, iż  zgodnie z prawem powinny zostać wydane.  

 

    Druga grupa to sytuacje stanowiące zawinione (umyślne albo nieumyślne) działanie funkcjonariuszy publicznych np. naruszenia dóbr osobistych czy też innych wolności  i praw chronionych, zaniechanie udzielenia pomocy, błędy w sztuce lekarskiej.

 

    Trzecia kategoria, jaką kreują przepisy kodeksu cywilnego opiera się na zasadzie słuszności. Istota tej odpowiedzialności opiera się na tym, iż szkoda powstaje w wyniku  działań, za które nie można  przypisać winy ewentualnie są to działania zgodne z prawem, jednak z uwagi na szczególne okoliczności ( interes danej osoby ) szkoda winna zostać naprawiona.

 

    Na takich zasadach odszkodowań mogą i domagają się: przedsiębiorcy, zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne,  jak i spółki prawa handlowego ( spółki z o.o., spółki jawne, spółki komandytowe itd.), fundacje i stowarzyszenia.  

 

 

 

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa