Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

18 maja 2020
pracownik, obsługa prawna firm Lublin, Zamość, Chełm. Lublin, Hrubieszów, adwokat, radca prawny, przedsiębiorca, działalność gospodarcza, Konstytucja, usługi fryzjerskie, stan klęski żywiołowej, odszkodowanie, zadośćuczynienie, prawa i wolności człowieka i obywatela, spółki prawa handlowego, prawnik, salon kosmetyczny


Czy w związku z epidemią można dochodzić odszkodowania?

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

        Przedsiębiorcy, pracownicy, zleceniobiorcy przechodzą aktualnie poważny kryzys finansowy. Wiele firm z powodu pandemii koronawirusa i rozprzestrzeniania się choroby Covid-19 zostało objętych zakazem prowadzenia działalności gospodarczej.  Liczne grupy zawodowe i branże dotknęły ograniczenia związane z zakazami: gromadzenia się, przemieszczania czy też innymi restrykcjami wprowadzanymi w ustawach zw. covidowymi ( tarczami antykryzysowymi ) oraz w drodze rozporządzeń. Wśród firm najbardziej dotkniętych epidemią znalazły się w szczególności: salony fryzjerskie, salony kosmetyczne, spa, baseny, usługi rehabilitacyjne, działalności prowadzone w marketach wielkopowierzchniowych, usługi hotelarskie i turystyczne i wiele innych.

 

       Brak możliwości zarobkowania, nie został w żaden sposób zrekompensowany, zaś oferowana pomoc gospodarcza jest delikatnie rzecz ujmując nieefektywna i niewystarczająca. Pakiety propozycji dla przedsiębiorców, obejmujące również pracowników oraz osoby na umowach cywilnoprawnych nie rozwiązują żadnych problemów.

 

      W dniu 14 marca 2020 roku wprowadzono tzw. stan zagrożenia epidemicznego, zaś w dniu 30 marca 2020 roku stan epidemii. W konsekwencji zostały nałożone ograniczenia wolności i praw człowieka  i obywatela oraz obowiązki i zakazy  odbierające licznym podmiotom możliwość uzyskiwania jakichkolwiek dochodów.  Wszystkie ograniczenia (zakazy i nakazy) zostały wprowadzane w oparciu o przepisy: ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy covidowej, a także rozporządzeń. Istotne jednak jest to, że przepisy te są sprzeczne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

 

       Przypomnieć w tym miejscu wypada, iż artykuł 228 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej przewiduje tylko trzy stany nadzwyczajne (stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej). Stany te można wprowadzić, gdy w sytuacjach szczególnych zagrożeń, zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające. Pozwalają one na określoną w ustawie ingerencję w wolności i praw człowieka i obywatela. Przywołany wyżej przepis Konstytucji stanowi, iż: „Zasady działania organów władzy publicznej oraz zakres, w jakim mogą zostać ograniczone wolności i prawa człowieka i obywatela w czasie poszczególnych stanów nadzwyczajnych, określa ustawa. Ustawa może określić podstawy, zakres i tryb wyrównywania strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela”.

 

     Tym samym Konstytucja zezwala na określone ograniczenie wolności i praw człowieka i obywatela w zakresie: wolności osobistej, wolności poruszania się i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wolności działalności gospodarczej, , prawa do strajku, wolności pracy, wyłącznie w takim zakresie w jakim określa to ustawa i w tylko w stanie klęski żywiołowej. Reasumując nie mogą być uznane za zgodne z prawem ograniczenia najistotniejszych praw bez wprowadzenia stanu znanego ustawie zasadniczej.

 

Czym właściwie jest stan klęski żywiołowej? 

 

     W obecnej sytuacji pandemii koronowairusa, faktycznie zaistniał stan, który swoją charakterystyką odpowiada definicji stanu klęski  żywiołowej zawartej w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej. Z formalnego punktu widzenia stan klęski żywiołowej nie jest wprowadzony, do tego  bowiem konieczne jest wydanie rozporządzenia przez Radę Ministrów ( z inicjatywy własnej, albo na wniosek właściwego wojewody). Rozporządzenie musi wskazywać między innymi rodzaje niezbędnych ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela, ale znów nie w sposób dowolny, ale w tylko w takim zakresie jaki wynika z ustawy o stanie klęski żywiołowej. Nie można również tracić z pola widzenia tej kwestii, iż podczas stanu klęski żywiołowej nie są przeprowadzane wybory do najważniejszych władz państwowych, zaś zgodnie z ustawą z dnia 22 listopada 2002 roku Skarb Państwa obowiązany jest wyrównać obywatelom straty majątkowych powstałe w wyniku ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu nadzwyczajnego. Wielu przedstawicieli władzy i szeregowych posłów uważa, iż zaniechanie ogłoszenia stanu klęski żywiołowej oznacza, iż obywatele nie mają prawa do odszkodowań związanego z zaistniałym stanem. Z takim jednak poglądem zgodzić się nie można.  

Komu należy się odszkodowanie?

 

    Odszkodowania mogą żądać zarówno obywatele ( w tym prowadzący działalność gospodarcza, pracownicy, zleceniobiorcy), jak i osoby prawne ( spółki prawa handlowego, fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty prawa).

 

     Jak wskazano wyżej, obecne ograniczenia podstawowych praw i wolności człowieka i obywatela wprowadzone są niezgodnie z zasadami i procedurą określoną w Konstytucji. W takiej sytuacji, brak jest przeszkód aby występować przeciwko Skarbowi Państwa o naprawienie powstałych szkód. W niektórych sytuacjach dochodzić można będzie odszkodowania za powstałą stratę,  w innych przypadkach zasadne może być żądanie zasądzenia utraconych korzyści, możliwe są również pozwy o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Oczywiście każda sprawa jest inna, posiada swój indywidualny stan faktyczny, dlatego też dopiero analiza, każdego przypadku pozwala na sformułowanie właściwego żądania. Stąd też warto skonsultować się z profesjonalnym prawnikiem (adwokatem albo radcą prawnym).

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm