Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokat Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radca prawny Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

Kancelarie

Adwokatów i Radców Prawnych 

DĄBEK & KUSIK    

obsługa prawna firm i osób fizycznych

               Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Komu przysługuje świadczenie wychowawcze 500+ ? Opiekun faktyczny, władza rodzicielska naprzemienna.

"500+” czyli świadczenie wychowawcze w związku z częściowym pokrywaniem kosztów wychowania i opieki nad dzieckiem stanowi formę wsparcia rodzin wychowujących małoletnie dzieci.

 

Świadczenie wypłacane jest:

  1. rodzicom,

  2. opiekunowi faktycznemu dziecka,

  3. opiekunowi prawnemu dziecka,

  4. dyrektorowi domu pomocy społecznej.

 

 

           W przypadku rodziców, uprawnienie do świadczenia wychowawczego, ma matka albo ojciec, jeżeli dziecko wspólnie z nimi mieszka i pozostaje na utrzymaniu rodziców. Podobnie sytuacja wygląda, gdy rodzice dziecka są po rozwodzie, separacji, albo żyją oddzielnie, a na mocy orzeczenia sądowego rodzice sprawują nad dzieckiem władzę rodzicielską w sposób naprzemienny. Dziecko cyklicznie, w porównywalnych odcinkach czasu zamieszkuje z każdym z rodziców, którzy w czasie zamieszkiwania sprawują nad nim opiekę, utrzymują je i wychowują (opieka naprzemienna). W takiej sytuacji, co do zasady, świadczenie za każdy miesiąc dzielone jest po połowie pomiędzy rodzicami. Jednakże, na mocy porozumienia między rodzicami zasada rozdziału po połowie może być zmodyfikowana, na co zwrócił uwagę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia  17 listopada 2020 roku w sprawie sygn. akt  II SA/Gl 659/20.

 

        Zgodnie ze stanowiskiem sądu administracyjnego sprawujący naprzemienną opiekę rodzice dziecka małoletniego mają prawo ustalić, że jedno z rodziców, będzie pobierało świadczenie wychowawcze w całości. Takie pisemne porozumienie winno zostać przedłożone organowi alimentacyjnemu, bowiem organ administracyjny, rozpoznając daną sprawę, winien ustalić, komu przysługuje prawo do pobrania świadczenia, zaś zignorowanie porozumienia rodziców stanowiłoby naruszenie  zasady uwzględniania dobra rodziny i godziłoby przepisy o ochronie praw dziecka.

 

       Jeżeli władzy rodzicielskiej nie sprawują rodzice wówczas sąd opiekuńczy (sąd rodzinny) ustanawia opiekuna prawnego.  Osoba wyznaczona przez sąd  uzyskuje prawo do: reprezentowania dziecka, zarządzania jego majątkiem oraz sprawowania bieżącej pieczy.  

 

        Od opiekuna prawnego należy odróżnić opiekuna faktycznego czyli osobę, która opiekuje się dzieckiem w zaznaczeniu potocznym. Takiej osobie będzie przysługiwało praw do „500+” pod warunkiem, że: dziecko mieszka z opiekunem, pozostaje na jego utrzymaniu, zaś równocześnie opiekun  wystąpił, do sądu opiekuńczego, z wnioskiem o przysposobienie dziecka ( tzw. adopcję).

 

       Ustawodawca, jeżeli weźmie się pod uwagę literalne brzmienie, w katalogu osób uprawnionych do świadczeń wychowawczych, nie uwzględnił sytuacji opieki faktycznej sprawowanej bez jej formalnego uregulowania (bez wystąpienia z wnioskiem o adopcję). Chodzi tu o sytuacje, gdy dziecko nie jest pod władzą rodzicielską (rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej, ograniczeni we władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska została rodzicom zawieszona) sprawa opiekuńcza o ustanowienie zastępczej opieki prawnej czy też przysposobienie jest w toku, zaś sąd rodzinny wydał postanowienie zabezpieczające w przedmiocie powierzenia wykonywania bieżącej pieczy nad dzieckiem na czas trwania postępowania opiekuńczego.

 

      W takich sytuacjach orzecznictwo sądowoadministracyjne przyjmuje, iż: osoba odpowiedzialna za utrzymanie dziecka, której Państwo powierzyło pieczę nad jego wychowaniem i rozwojem, ma prawo skutecznego domagania się od tegoż Państwa pomocy w sprawowaniu tej opieki, w tym również pomocy materialnej, a więc przynajmniej częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka. (Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 04 marca 2020 roku, w sprawie sygn. akt I OSK 2140/18). Inne, postrzeganie takiej sytuacji, byłoby sprzeczne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz Konwencją o Prawach Dziecka jako sprzeczne z dobrem dziecka małoletniego ograniczenie dostępności świadczenia 500 +.

 

Podobne publikacje: 

 

 

 

 

                        radca prawny Małgorzata Dąbek, adwokat Magdalena Kusik-Balicka

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa

 
 
opieka faktyczna, władza rodzicielska, obsługa prawna firm,,
11 marca 2021

Publikacje

KANCELARIE

Adwokatów i Radców Prawnych          

DĄBEK & KUSIK                      

obsługa prawna firm, samorządu i osób fizycznych

Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa