Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

22 lipca 2018
obsługa prawna firm Warszawa, Lublin, Hrubieszów, Chełm, Zamość, adwokat, radca prawny

Odszkodowania za naruszenie RODO czyli uprawnienia osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane.

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

 

 

            Od wielu miesięcy RODO to temat analiz, informacji i dyskusji prowadzonych przez przedsiębiorców przetwarzających, jako administratorzy albo jako podmioty przetwarzające dane osób fizycznych ( pracowników, klientów). Niewątpliwie  wyobraźnię rozpalają wysokie kary, które zostały przewidziane w rozporządzeniu, nie bez znaczenia jest również odpowiedzialność karna, jednak niezwykle ważna, jest również odpowiedzialność cywilna – obowiązek naprawienia szkody majątkowej i niemajątkowej spowodowanej naruszeniem przepisów.

            Na Administratorów danych, zostały nałożone obowiązki w: zakresie właściwego zabezpieczenia danych osobowych, poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, ale również w zakresie komunikacji, z osobami których dane dotyczą. Administrator, co do zasady winien udzielić, osobie której dane dotyczą, szeregu informacji szczegółowo uregulowanych w przepisach RODO, z których najważniejsze dotyczą danych administratora, oraz informacji o prawach przysługujących osobie, której dane dotyczą.

W określonych wypadkach RODO ogranicza obowiązki informacyjne. W przypadku, gdy  dane zbierane bezpośrednio, od osoby której dotyczą brak obowiązku informacji, jeżeli osoba ta już dysponuje wszystkimi informacjami, które mają być jej przekazane na mocy art. 13 ust. 1-2 RODO. W przypadku, zaś gdy dane są

zbierane od podmiotu trzeciego, obowiązek informacyjny jest wyłączony:

  1. gdy osoba, której dane dotyczą, dysponuje już informacjami wymienionymi w art. 14 ust. 1-2 RODO;
  2. udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku;
  3. pozyskiwanie lub ujawnianie danych osobowych jest wyraźnie uregulowane prawem unijnym lub krajowym, przewidującym odpowiednie środki chroniące prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą; lub
  4. dane osobowe muszą pozostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej przewidzianym w prawie unijnym lub krajowym, w tym ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy.

 

Administrator danych osobowych ma również obowiązek:

  1.  poinformować nas o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli może prowadzić do naruszenia naszych praw i wolności,
  2. poinformować nas o usunięciu, sprostowaniu, ograniczeniu przetwarzania  naszych danych,
  3. usunąć dane i zaprzestać wykorzystywania naszych danych osobowych na cele marketingowe oraz w każdym przypadku gdy została cofnięta zgoda i brak jest uzasadnionych podstaw dalszego przetwarzania danych osobowych,
  4. załatwić nasze zapytanie dotyczące danych osobowych, bez zbędnej zwłoki, ewentualnie w terminie 1 miesiąca od daty wpływu żądania poinformować o przedłużeniu terminu i jego powodach, w przypadku odmowy uczynienia zadość żądaniu uzasadnić swoje stanowisko oraz pouczyć o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem cywilnym.

 

         Każdy kto uważa, iż jego prawa, w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych zostały naruszone może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wówczas organ nadzorczy przeprowadzi postępowanie kontrolne w celu stwierdzenia zaistnienia naruszeń.

W większości przypadków naruszenia mogą dotyczyć niewłaściwego przetwarzania danych osobowych w związku z celami marketingowymi – promocja i reklama.

          Niezależnie osoba, której dane są przetwarzane może wystąpić do sądu cywilnego przeciwko administratorowi, ale również podmiotom przetwarzającym jego dane z pozwem o odszkodowanie za szkodę majątkową albo niemajątkową (krzywdę) wyrządzone w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.

Administrator lub podmiot przetwarzający mogą uwolnić się od odpowiedzialności cywilnej,  jeżeli udowodnią,  że w żaden sposób nie ponoszą winy za zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody. Jeżeli więcej niż jeden administrator albo podmiot przetwarzający brał udział w przetwarzaniu odpowiadają za całą szkodę solidarnie. Administrator lub podmiot przetwarzający, który zapłacił odszkodowanie za całą wyrządzoną szkodę, ma prawo żądania od pozostałych administratorów lub podmiotów przetwarzających, którzy uczestniczyli w tym samym przetwarzaniu, zwrotu części odszkodowania odpowiadającej części szkody, za którą ponoszą odpowiedzialność.

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka