Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

19 marca 2021
Jak liczyć obraz w sprawach cywilnych

Co to jest władza rodzicielska? Pozbawienie, ograniczenie, zwieszenie władzy rodzicielskiej. 

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Miłość, wsparcie i wzajemny szacunek to fundamenty szczęśliwej rodziny i relacji łączącej rodziców i dzieci.  Rodzice wobec małoletnich dzieci mają również obowiązki związane z: opieką, wychowaniem oraz zarządem majątkiem dziecka zwane przez prawo rodzinne władzą rodzicielską.

 

              Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulują: pełną władzę rodzicielską, ograniczoną władzę rodzicielską oraz władzę rodzicielską zawieszoną. Przy czym status każdego z rodziców może być inny, nie jest to bowiem stan łączny.

 

PEŁNA WŁADZA RODZICIELSKA

 

          Władza rodzicielska pełna to sytuacja, w której rodzic ma prawo, ale równocześnie obowiązek wykonywania wszystkich czynności prawnych i faktycznych oraz decyzji dotyczących dziecka z  poszanowaniem godności i praw dziecka, uwzględniając dobro dziecka oraz interes społeczny. W sprawach ważniejszych, jeżeli dotyczy to dzieci starszych, których rozwój umysłowy, stan zdrowia oraz stopień dojrzałości na to pozwala rodzice winni uwzględniać zdanie dziecka. Pełna władza rodzicielska zwykle przysługuje obojgu rodzicom bez względu na to czy są małżeństwem czy też nie jeżeli wspólnie wychowującym dziecko. Taką też władzę ma ojciec dziecka, niebędący mężem matki dziecka, jeżeli uznał dziecko przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Gdy dojdzie do ustalenia ojcostwa przed sądem, również sąd decyduje o władzy rodzicielskiej (czy będzie to włada rodzicielska pełna czy władza rodzicielska ograniczona).

 

     W sytuacji, gdy rodzice nie są małżeństwem, w tym z uwagi na: rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa i nie zamieszkują razem sąd opiekuńczy może określić sposób wykonywania władzy rodzicielskiej przez każde z rodziców. Zasadą jest to, iż w sprawach opiekuńczych, a także w sprawie o rozwód oraz w sprawie o separację pełną władzę rodzicielską sąd pozostawi obojgu rodzicom, gdy przedłożą na piśmie porozumienie w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej oraz utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Zwykle  w dokumencie tym strony regulują zasady związane z: bezpośrednią pieczą, leczeniem, edukacją, spędzaniem wakacji, świąt czy też ogólnie wyznania, jak również sposób rozwiązywania sporów w tym zakresie.  Jeżeli rodzice nie uzyskują konsensusu sąd,  zważywszy dobro dziecka, może powierzyć wykonywanie pełnej władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, równocześnie ogranicza władzę rodzicielską drugiego rodzica do określonych praw i obowiązków względem dziecka.

 

OGRANICZENIE WŁADZY  RODZICIELSKIEJ

 

       Ograniczenie władzy rodzicielskiej sąd opiekuńczy, orzeka w przypadkach podyktowanych dobrem małoletniego dziecka. Sposób ograniczenia władzy rodzicielskiej zawsze zależeć będzie od okoliczności konkretnego przypadku.

 

          Opiekuńcze zarządzenia sądu mogą orzekać o:

 

 1. nadzorze kuratora sądowego,
 2. przydzieleniu asystenta rodziny,
 3. zobowiązaniu rodziców albo dziecka do określonego postępowania,
 4. skierowaniu rodziców na odpowiednią terapię,
 5. umieszczeniu  dziecka w rodzinie zastępczej,
 6. umieszczeniu dziecka w rodzinnym domu dziecka,
 7.  zarządzeniu umieszczenia małoletniego w placówce leczniczej, 
 8. ustanowieniu kuratora celem zarządu majątkiem dziecka.

 

       Władza rodzicielska ograniczona jest kontrolowana i w zależności od sytuacji sąd przywraca pełną władzę rodzicielską, albo też pozbawia rodziców ( albo też jednego rodzica) władzy rodzicielskiej.

 

 POZBAWIENIA WŁADZY RODZICIELSKIEJ

 

           Pozbawienie władzy rodzicielskiej to najdalej idąca ingerencja w stosunki w prawa rodziców oraz dzieci i jako taka wchodzi w grę, w sytuacjach wyjątkowych, jednak nie zawsze zawinionych przez rodziców. Sąd orzeka o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej gdy:

 

 1. z powodu trwałej przeszkody władza rodzicielska nie może być wykonywana,

 2. rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej ewentualnie

 3. w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka.

 

       Dochodzi tu do sytuacji, że rodzice nie mają żadnych praw do decydowania o osobie albo majątku dziecka, jednak mają prawo do osobistej styczności (prawo do kontaktów),  chyba że sąd, z uwagi na zagrożenie dobra dziecka, pozbawi rodziców tego prawa, albo ureguluje kontakty w określony sposób ( np. prawo do kontaktów za pomocą środków porozumiewania się na odległość). Władza rodzicielska ( czy też jej pozbawienie ) nie ma wpływu na obowiązek alimentacyjny. Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej ma obowiązek płacić alimenty na rzecz dziecka. Jeżeli dochodzi do zmiany okoliczności władza rodzicielska, może zostać reaktywowana przy czym Sąd opiekuńczy może przywrócić pełną władzę rodzicielską albo orzec o jej ograniczeniu.  

 

ZAWIESZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

 

           Jeżeli zachodzi przemijająca przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej np. w związku z odbywaniem kary pozbywanie wolności, leczeniem zamkniętym, śpiączką itp. sąd może  zawiesić władzę rodzicielską. Powstały stan podobny jest do pozbawienia władzy rodzicielskiej, co oznacza, że rodzic ma odjęte wszystkie uprawienia i obowiązki związane z osobą i majątkiem dziecka ( za wyjątkiem obowiązku alimentacyjnego), jednak gdy tylko przyczyna zawieszenia odpadnie jest przywracana pełna władza rodzicielska.  

 

Podobne publikacje: 

 

 

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka, adwokat Olga Nowak-Dziwina

sprawy rodzinne i opiekuńcze

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa