Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

19 lipca 2020
alimenty, rozwód, 500+, adwokat, radca prawny, kancelaria, separacja, unieważnienie małżeństwa, obsługa prawna firm Hrubieszów, Lublin, Zamość, Chełm,

Alimenty, jak i od kogo uzyskać?        

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

          

Alimenty są środkami utrzymania i wychowania dostarczanymi zgodnie z zasadami opisanymi w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (kro). Obowiązek świadczenia alimentów, w pierwszej kolejności, obciąża krewnych w linii prostej ( dzieci, rodziców, dziadków) i rodzeństwo, jednak obowiązek zstępnych ( dzieci, wnuków ) jest przed obowiązkiem wstępnych ( rodziców, dziadków), natomiast rodzeństwo wystąpi po wstępnych, zobowiązanie byłego małżonka wystąpi przed obowiązkami krewnych drugiego małżonka.

 

Alimenty od rodziców.

 

Obowiązki alimentacyjne rodziców polegają na konieczności utrzymywania  własnych dzieci, do czasu, gdy dziecko nie będzie w stanie samodzielnie utrzymywać się. Oznacza to, że nie istnieje jakaś ścisła granica,  wiek, w którym obowiązek alimentacyjny rodziców odpadnie. Istotny jest zarobkowy potencjał dziecka, albo też posiadany przez dziecko majątek.  Nie można zatem stwierdzić, że rodzice automatycznie przestają mieć obowiązek alimentacyjny,  co do dziecka, które ukończyło 18 lat.  Należy pamiętać, iż każda sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie, zawsze warto zwrócić się o pomoc do adwokata albo radcy prawnego zajmującego się sprawami alimentacyjnymi. Może bowiem stać się tak, iż płatność alimentów będzie wiązała się dla rodziców z nadmiernym uszczerbkiem dla ich utrzymania ( np. niskie dochody, zły stan zdrowia, zaawansowany wiek, konieczność utrzymywania małoletnich dzieci), z drugiej strony mogą mieć miejsce okoliczności związane z niewłaściwym albo sprzecznym  z zasadami współżycia społecznego postępowaniem dziecka ( np. dziecko może rozpocząć pracę i żyć na własny rachunek ale tego nie robi ).

 

W przypadku dzieci przysposobionych obowiązki alimentacji uzależniony jest rodzaju adopcji. Adopcja pełna kreuje identyczny obowiązek alimentacyjny, jak między biologicznymi rodzicami i dziećmi, podobnie jest gdy przysposobione zostało dziecko drugiego z małżonków.

 

„Alimenty” między małżonkami. 

 

Małżonkowie mają obowiązek wspólnego łożenia na utrzymanie rodziny, Jeżeli jedna z osób tego obowiązku nie realizuje, drugi małżonek, może wystąpić do sądu z powództwem przypominającym postępowanie alimentacyjne, którego celem jest zobowiązanie małżonka do przyczyniania się do zaspakajania potrzeb rodziny. Prawo rodzinne przewiduje również instrument specyficzny, a mianowicie nakazanie przez sąd wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka.

 

Alimenty od byłych małżonków.

 

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, unieważnienie małżeństwa albo separacja, wynikająca z wyroku sądowego, może również  rodzić obowiązek alimentacji. Zasądzenia alimentów może żądać małżonek były ( albo w separacji) jeżeli:

  1.  nie został uznany za wyłącznie winnego rozwodu ( rozwód z winy obydwojga małżonków,  brak orzeczenia o winie)  oraz pozostaje w niedostatku, a także

  2. drugi małżonek uznany został za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód wiąże się z istotnym pogorszeniem sytuacji materialnej małżonka niewinnego.

 

Ubiegając się o alimenty małżonek powinien złożyć wniosek albo przed sądem rozwodowym ( w toku sprawy rozwodowej ) ewentualnie później, przed sądem rodzinnym. Obowiązek alimentacyjny byłego małżonka zostanie uchylony w przypadku, gdy małżonek uprawiony do alimentów zawrze kolejny związek małżeński. Jeżeli alimenty płaci małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozwodu, alimentacja  wygaśnie po upływie 5 latach od wyroku rozwodowego, jednak czas ten sąd może przedłużyć o 5 lat.  Podsumowując wyłącznie winny rozwodu małżonek może mieć obowiązek płatności alimentów bezterminowo ( do końca życia małżonka niewinnego).  

 

Alimenty od dziadków, rodzeństwa, macochy i ojczyma.

 

Jeżeli nie ma możliwości pozyskania alimentów od osoby zobowiązanej do płatności w pierwszej kolejności uprawniony może wystąpić z pozwem przeciwko dalszym krewnym albo powinowatym.

 

Od rodzeństwa można dochodzić alimentów, jeżeli rodzice, albo dziadkowie nie są w stanie albo nie mogą zrealizować obowiązku alimentacyjnego. Jeżeli płatność alimentów połączona jest z uszczerbkiem dla osoby obowiązanej, albo jej najbliższych brat ( siostra) może uchylić się od zapłaty.

Od ojczyma, macochy (małżonków rodzica) można żądać alimentów, jeżeli jest to zgodne z zasadami współżycia społecznego.

 

Pasierb może być obciążony alimentami na rzecz  ojczyma/macochy, o ile osoby te przyczyniały się do utrzymywania i wychowania, równocześnie roszczenie takie musi być zgodne z zasadami współżycia społecznego. 

              

Wysokość i zakres świadczeń o alimenty

 

Wypłata alimentów następuje zwykle co miesiąc, w ustalonej przez sąd w wyroku, albo przez strony w umowie w tym ugodzie sądowej,  kwocie pieniężnej. Raty alimentacyjne można także określić procentowo od dochodów osoby zobowiązanej. Wobec osób małoletnich albo niepełnosprawnych obowiązek alimentacyjny może  polegać w całości lub w części na osobistych staraniach w zakresie  utrzymana lub wychowania uprawnionego. W takich sytuacjach inni obowiązani uiszczają alimenty w pieniądzu.  

Wysokość alimentów dyktują dwie grupy zmiennych: usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego. Podkreślić należy, iż nie mają tu pierwszorzędnego znaczenia faktyczne dochody obowiązanego.  Osoba bez dochodów, długotrwale bezrobotna nie będzie zwolniona z obowiązku płacenia alimentów, jeżeli ma możliwości zarobkowania, ale ich nie wykorzystuje. Pozew alimentacyjny powinien określać usprawiedliwione potrzeby osoby uprawionej. Wysokość alimentów może być uzależniona od dochodów osoby uprawionej, albo jej majątku. Nie mają, zaś znaczenia pobierane: „500+”, świadczeń rodzinnych, świadczeń z pomocy społecznej albo funduszu alimentacyjnego.

 

Postępowanie alimentacyjne

         

Pozew o zapłatę alimentów winien być skierowany do sądu rejonowego (sądu rodzinnego) według miejsca zamieszkania uprawionego. W imieniu małoletniego dziecka pozew składa opiekun prawny (rodzic).  

 

Ważnym elementem pozwu może być wniosek o zabezpieczenie powództwa, bowiem postanowienie zabezpieczające zapewni uprawionemu środki finansowe na czas trwania procesu, jeszcze przed jego prawomocnym zakończeniem.  Alimenty  przedawniają się z upływem lat trzech.

 

Szczególnym rodzajem roszczeń alimentacyjnych są świadczenia okołoporodowe, na rzecz kobiety będącej w ciąży oraz "wyprawka" w związku z urodzeniem się dziecka.  Od ojca nienarodzonego dziecka (nie będącego równocześnie jej mężem) może ona dochodzić świadczeń pieniężnych, jednocześnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa, chyba że dziecko urodziło się nieżywe: 

  1. należności  na pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem,

  2.  kwoty odpowiadającej kosztom trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu ( świadczenie może być ustalone na czas dłuższy niż trzy miesiące, jeżeli zachodzą ważne powody),

  3. zapłaty, w odpowiedniej  części innych wydatków poniesionych w związku z ciążą i porodem,

  4. kosztów utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. 

 

Pozbawienie władzy rodzicielskiej ( ograniczenie, zawieszenie) nie zwalnia rodzica od obowiązku zapłaty alimentów. 

 

POTRZEBUJESZ POMOCY albo informacji w: sprawie o alimenty,  sprawie rozwód, separację, władzę rodzicielską, obsłudze prawnej firm i gospodarstw rolnych, umowy dzierżawy (analiza treści przed podpisaniem), zadzwoń: +48 605085714,  +48 502782942 albo wyślij nam maila: dabekkusik@gmail.com

 

 

Podobne publikacje: 

 

 

adwokatka Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm