Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

22 maja 2021
doręczenia elektroniczne, obsługa prawna firm Lublin,  Hrubieszów, Zamość, Chełm, Warszawa, adwokat, radca prawny, kpa, odwołanie

Doręczenia elektroniczne czyli zmiany w  komunikacji z urzędami. 

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Ustawa z dnia 18 listopada 2020 roku o doręczeniach elektronicznych mająca na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego z 2015 roku ( 2015/1535 ) wprowadza jako priorytet doręczenie elektroniczne. Większość przepisów wejdzie w życie w dniu 01 lipca 2021 roku,  niektóre mają dłuższe vacatio legis.

 

         Nowe przepisy przewidują, iż zasadnicza większość uczestników obrotu gospodarczego będzie obowiązana do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych, powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

 

              Chodzi tu o wszystkie podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) , w tym spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, stowarzyszenia, fundacje), osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą na zasadzie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jak również, wymienione zawody zaufania publicznego (min. adwokaci, radcy prawni, notariusze, doradcy podatkowi). Pozostali mogą mają uprawnienie do korzystania z takiego adresu.

Obowiązek ten w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą wejdzie w życie poczynając od dnia 01 lipca 2021 roku, zaś dla pozostałych grup będzie to o dnia 01 października 2021 roku.

 

         Minister właściwy do spraw informatyzacji utworzy adres do doręczeń elektronicznych,  co do zasady na wniosek podmiotu. Podmioty nowowpisywane do KRS albo CEIDG uzyskają adres na podstawie danych przekazanych z danego rejestru.

 

      Wniosek o utworzenie adresu składany będzie w ramach usługi online udostępnionej przez ministra ds. gospodarki  albo ministra ds. informatyzacji w przypadku zawodów zaufania publicznego będzie wymagał: kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego ewentualnie kwalifikowanej pieczęci elektronicznej podmiotu.

 

      Podmioty nie będące osobami fizycznymi (firmy oraz podmioty publiczne) zobowiązane są do wskazania administratora skrzynki doręczeń.

Adres do doręczeń wpisywany jest do bazy adresów elektronicznych na 3 lata ( osoby fizyczne nie będących przedsiębiorcami wpisanymi do CEIDG ) albo bezterminowo  (inne podmioty firmowe albo zawody zaufania publicznego).

 

      W praktyce chodzi tu o komunikację, w tym  w ramach postępowań administracyjnych albo cywilnych oraz doręczanie korespondencji, które mogą rodzić skutek doręczenia czyli otwierać drogę do podejmowania w określonym terminie czynności procesowych. W związku z tym wystawiany będzie dowód otrzymania korespondencji elektronicznej: 

  1. po wpłynięciu – dla  podmiotów publicznych,

  2. po odebraniu jeżeli adresatem jest podmiot niepubliczny, przy czym jeżeli korespondencja wysłana przez podmiot publiczny, nie zostanie odebrana w terminie 14 dni dowód otrzymania wysłany zostanie po upływie 14 dni od wpływu.  

 

    W przypadku usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego skutek doręczenia korespondencji będzie następował albo w dniu: wpłynięcia ( dla podmiotów publicznych) albo w dniu  odbioru albo 15 dnia po wpłynięciu ( jeżeli faktycznie odbioru nie było). 

 

Ustawa wywiera wpływ na wiele grup przepisów  zawartych w różnych ustawach min. w kodeksie postępowania administracyjnego (kpa).

 

     Pozytywnie należy ocenić wyeliminowanie pewnych nieprecyzyjności w przepisach, które, jak pokazuje nasza praktyka obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego oraz obsługi prawnej firm budziła pewne wątpliwości. Zgodnie z nowelizacją art. 14 kpa  postepowania prowadzone i utrwalane będą tradycyjnie w postaci papierowej lub w wersji elektronicznej.  Pisma utrwalone na papierze wymagają własnoręcznego podpisu, zaś pisma utrwalone w postaci elektronicznej muszą zostać opatrzone:  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistego lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu administracji publicznej ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią ( art. 14 §  1a kpa). 

 

   Niektóre przypadki korespondencji przesyłanej do organów administracji budziły w pracy urzędników istotne wątpliwości, jak dany przypadek należy traktować. Niejednokrotnie zdarzają się przypadki, iż  żądania wnoszone są za pośrednictwem poczty elektronicznej na skrzynkę email urzędu. Nowelizacja przepisów definitywnie zamyka dyskusję na ten temat i zgodnie ze zmienionym przepis art. 63 § 1 kpa podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania, o ile  przepisy odrębne nie stanowią inaczej ( np. przepisy o informacji publicznej).

Po wejściu w życie przepisów kierowane do organów administracji formalne wystąpienia wymagające od organów działania na rzecz obywatela zwane podaniami  (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia)  wnosi się: na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Na piśmie, jak wyjaśnia ustawodawca to albo w wersji papierowej z podpisem własnoręcznym osoby uprawionej albo elektronicznie z podpisem elektronicznym  i na adres do doręczeń elektronicznych.

     Minimalne, formalne, wymogi przewidziane dla podania to dane identyfikujące autora,  podanie adresu osoby wnoszącej (adres jest konieczny również dla podań w postaci elektronicznej), określenie żądania. Dla niektórych podań ( np. odwołań, zażaleń, skarg itp.) przepisy przewidują dodatkowe, szczególne wymagania formalne.

 

 

Podobne publikacje: 

 

 

 

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa