Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

22 kwietnia 2018
obsługa prawna firm, przedawnienie, adwokat, radca prawny

Prawo cywilne: Skrócone terminy przedawnienia i inne zmiany - ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 roku

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

      Sejm przegłosował ustawę z dnia 13 kwietnia 2018 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw w sprawie zmiany kodeksu cywilnego w zakresie skrócenia podstawowego terminu przedawnienia.

 

        Według projektu, który aktualnie będzie procedowany w Senacie,  nowelizacja zakłada skrócenie terminu przedawnienia z dotychczasowego 10 - letniego do 6 – letniego. Świadczenia okresowe i związane z działalnością gospodarczą ( np. sprawy między przedsiębiorcami ( b2b ) - umowy handlowe i między przedsiębiorcami i konsumentami (b2c) mają przedawniać się jak dotychczas, czyli po upływie lat 3. Novum jest przedłużenie okresu przedawnienia do ostatniego dnia roku kalendarzowego. Podobna modyfikacja dotyczy przedawnienia należności zasądzonych prawomocnymi orzeczeniami ( w wyroku, ugodzie przed mediatorem albo przed Sądem, nakazie zapłaty, postanowieniu) tutaj też termin został skrócony do 6-letniego.

 

       Powód będzie musiał już w pozwie określić datę wymagalności swojego żądania ( czyli wskazać od kiedy liczy termin przedawnienia). W większości przypadków nie nastręcza to problemów, choć w sprawach gospodarczych, w tym dotyczących umów handlowych i ich wykonania nie jest to sprawa oczywista, wymaga często głębokiej analizy łączącego strony stosunku prawnego.

 

      Inaczej niż do tej pory Sąd będzie musiał badać samodzielnie czy upłynął termin przedawnienia i  oddalić powództw, jeżeli to potwierdzi. Działanie takie ma być realizowane z urzędu, bez względu na inicjatywę strony ( dotychczas tylko na zarzut strony) i bez względu na to czy sprawa toczy się między osobami fizycznymi ( sąd cywilny ) czy też między przedsiębiorcami ( sąd gospodarczy ). Nadto Sąd będzie mógł nie uwzględnić przedawnienia o ile dotyczy to konsumenta ( czyli osoby, która żąda należność nie pozostającej w  związku z działalnością gospodarczą) mimo, iż termin przedawnienia upłynął i w takiej sytuacji, według nowelizacji, winien wziąć pod uwagę:

1) długość terminu przedawnienia;

2) długość okresu od upływu terminu przedawnienia do chwili dochodzenia roszczenia;

3) charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez uprawnionego, w tym wpływ zachowania zobowiązanego na opóźnienie uprawnionego w dochodzeniu roszczenia.

 

       W odniesieniu do przedsiębiorcy ( osoba indywidualna albo spółka prowadząca działalność gospodarczą), który dochodzi należności przeciwko konsumentowi po upływie terminu przedawnienia nie będzie mógł domagać się jej spełnienia. Przepisy mają wejść w życie w 30 dni po ich ogłoszeniu i mają być stosowane do nieprzedawnionych roszczeń powstałych przed dniem ich wejścia w życie. Zgodnie z art. 5 ustawy nowelizacyjnej:

2 . Jeżeli zgodnie z ustawą zmienianą w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, termin przedawnienia jest krótszy niż według przepisów dotychczasowych, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Jeżeli jednak przedawnienie, którego bieg terminu rozpoczął się przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nastąpiłoby przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu przedawnienia wcześniej, to przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu.
3. Do przysługujących konsumentowi roszczeń powstałych przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych, których terminy przedawnienia są określone w art. 118 i art. 125 § 1 ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.
4. Roszczenia przedawnione przysługujące przeciwko konsumentowi, co do których do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie podniesiono zarzutu przedawnienia, podlegają z tym dniem skutkom przedawnienia określonym w ustawie zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
 

      Przyjąć należy, iż intencją ustawodawcy jest , aby w przypadku gdy przepisy skracają terminy przedawnienia ( co w zasadzie dotyczy większości spraw)  termin przedawnienia rozpoczyna bieg od dnia wejścia w życie ustawy, ale kończy się albo z upływem "starego" terminu przedawnienia, albo z upływem "nowego" terminu przedawnienia w zależności od tego, który termin nastąpi wcześniej. W wielu przypadkach termin przedawnienia może nastąpić ostatniego dnia 2018 roku. Różnica dotyczy konsumentów, w ich przypadku stosuje się –  "stare" czyli np. przedawnienie nastąpi po upływie 10 lat, zaś procesowe skutki, jeżeli wcześniej nie został podniesiony zarzut przedawnienia, są jak w nowych przepisach.

          Nowelizacja z całą  pewnością będzie impulsem do sprawniejszego załatwiania sporów przedsądowych oraz kierowania spraw do sądu.

 

 

Podobne publikacje: 

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa