Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

03 września 2019
odszkodowanie, zadośćuczynienie, obsługa prawna firm Hrubieszów, Lublin, Zamość, Chełm, świadectwo pracy, sąd pracy, adwokat, radca prawny

Zmiany kodeksu pracy: mobbing, świadectwa pracy i szersza ochrona macierzyństwa od dnia 07 września 2019 roku. 

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Doświadczenia z prowadzonych na rzecz pracodawców obsług prawnych firm wskazują, iż duże emocje budzą zapowiadane od wielu miesięcy zmiany kodeksu pracy. Kontrowersje dotyczą  propozycji zmian w zakresie godzin nadliczbowych czy urlopów wypoczynkowych. Z całą jednak pewnością, aktualnie nie jest to przedmiot prac legislacyjnych. Ustawodawca postanowił dokonać zmian mniejszych, jednak obejmujących ważne zagadnienia: mobbingu, świadectw pracy oraz rozszerzenia ochrony macierzyństwa na członków najbliższej rodziny.  Poniżej zestawienie najistotniejszych zmian, które zaczną obowiązywać od dnia 07 września 2019 roku:

 

1. Zmiany w przepisach o dyskryminacji w zatrudnieniu i mobbingu

 

- nowelizacja dotycząca przeciwdziałania dyskryminacji ma skutkować tym, że dyskryminacją w zatrudnieniu będzie można uznać, każde niepodyktowane przyczynami obiektywnymi nierówne traktowanie pracowników. W tym celu utworzony został otwarty katalog okoliczności, które pozwalają określone zachowanie zidentyfikować dyskryminację;

 

- zgodnie z  art. 94(3) § 4 kodeksu pracy wprowadzona zostaje zasada, iż z w przypadku zachowań uznawanych za mobbing poszkodowany pracownik może domagać się odszkodowania, nawet wówczas, gdy nie rozwiązał umowy o pracę czyli będzie mógł złożyć pozew przeciwko swojemu aktualnemu pracodawcy. W dotychczas obowiązującym stanie prawnym, pracownik najpierw musiał rozwiązać swoją umowę ( na piśmie i ze wskazaniem, iż zakończenie umowy o pracę następuje z powodu mobbingu, po czym wystąpić do sądu pracy z pozwem  o odszkodowanie;

 

-  minimalną kwotą odszkodowania z tytułu mobbingu jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę;

 

- nie jest to wprawdzie przedmiotem tej nowelizacji, jednak w tym miejscu przypomnieć należy, iż poza odszkodowaniem poszkodowany mobbingiem pracownik, który w wyniku mobbingu doznał rozstroju zdrowia, może dochodzić przed sądem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę;

 

2. Zmiany w przepisach o świadectwie pracy

 

- według nowych zasad wydanie świadectwa pracy ma nastąpić w dniu zakończenia umowy o pracę, jeżeli pracodawca nie planuje w ciągu 7 dni   zawrzeć z tym samym pracownikiem nowej umowy. Jeżeli pracodawca nie ma możliwości, w dniu ustania umowy, wydać świadectwa pracy czy to pracownikowi czy upoważnionemu przez niego pełnomocnikowi ( nie musi być to adwokat ani radca prawny) ma obowiązek wysłać świadectwo pracy, w  terminie 7 dni,  za pośrednictwem operatora pocztowego albo doręczyć je w inny sposób,

 

- wydłużone do 14 dni  terminy do złożenia wniosku o sprostowanie świadectwa pracy oraz do  złożenia do sądu pracy wniosku o sprostowanie świadectwa pracy w przypadku, gdy pracodawca odmówi korekty. Do 07 września 2019 roku terminy te wynosiły 7 dni, odpowiednio od dnia otrzymania świadectwa pracy albo od dnia zawiadomienia o odmowie sprostowania przez pracodawcę,

 

- usankcjonowano, istniejącą już w praktyce sądów pracy, instytucję sądowego zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy. Chodzi tu o dwa rodzaje sytuacji. Pierwsza, gdy pracodawca odmawia wydania świadectwa pracy, wówczas pracownik występuję przeciwko takiemu pracodawcy z pozwem. Druga,  gdy pracodawca nie istnieje, w takiej sytuacji do sądu pracy musi być skierowany wniosek, przy czym sama sprawa odbywa się bez udziału pracodawcy. W obydwu przypadkach termin zainicjowania postępowania limitowany jest trzyletnim przedawnieniem. Sąd wydając wyrok zamieszcza w nim wszystkie istotne elementy świadectwa pracy, bowiem wyrok taki zastępuje świadectwo pracy, czyli pracownik nie musi już oczekiwać na wydanie dokumentu świadectwa pracy przez  pracodawcę;

 

- podwyższony wymiar kary za niewydanie świadectwa pracy pracodawcy grozić będzie grzywna od 1000 zł do 30 000 zł;

 

- w formularzach świadectw pracy  od  dnia 07 września 2019 roku należy zmienić informację o terminie złożenia wniosku o sprostowanie oraz o właściwym sądzie pracy, przy czym nie można zapomnieć, że  od dnia 29 czerwca 2019 roku obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy

 

 

3. Zmiany przepisów o  uprawnieniach pracowników związane z macierzyństwem

 

-  znowelizowane przepisy przewidują, iż ochrona przed zwolnieniem z pracy, jaka do tej pory przysługiwała wyłącznie matkom i ojcom w okresie urlopu macierzyńskiego rozciągnięta zostanie również na  inne osoby. Poczynając od dnia 07 września 2019 roku  zakaz wypowiadania i rozwiązania umowy o pracę w czasie urlopu macierzyńskiego będzie dotyczył również  „innych członków najbliższej rodziny”. Ustawodawca nie podał tutaj przykładów takich osób, stąd też przyjąć należy, że chodzi o każdą osobę powiązaną rodzinnie, przy czym nie jest to katalog zamknięty. Osoby takie muszą posiadać ubezpieczenie pracownicze albo ubezpieczenie z innego tytułu, następnie muszą przerwać pracę przerwać pracę zarobkową aby podjąć się opieki nad dzieckiem;

 

- pracodawca będzie miał obowiązek udzielić członkom najbliższej rodziny urlopu wypoczynkowego po urlopie macierzyńskim ( art. 163 § 3 kodeksu pracy );

 

- wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy należy się najbliższym członkom rodziny oraz ojcu dziecka w przypadku przywrócenia ich do pracy w  związku z nieuzasadnionym lub niezgodnym z prawem wypowiedzeniem umowy o pracę.

 

 

Podobne publikacje:

 

                                                                                                                   

radca prawny Małgorzata Dąbek

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm i samorządów: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa