prawo pracy, obsługa prawna firm Hrubieszów, Zamość, Lublin, prawo gospodarcze, sąd pracy, PIP

Zmiany kodeksu pracy: mobbing, świadectwa pracy i szersza ochrona macierzyństwa od dnia 07 września 2019 roku. 

       

 

          Doświadczenia z prowadzonych na rzecz pracodawców obsług prawnych firm wskazują, iż duże emocje budzą zapowiadane od wielu miesięcy zmiany kodeksu pracy. Kontrowersje dotyczą  propozycji zmian w zakresie godzin nadliczbowych czy urlopów wypoczynkowych. Z całą jednak pewnością, aktualnie nie jest to przedmiot prac legislacyjnych. Ustawodawca postanowił dokonać zmian mniejszych, jednak obejmujących ważne zagadnienia: mobbingu, świadectw pracy oraz rozszerzenia ochrony macierzyństwa na członków najbliższej rodziny.  Poniżej zestawienie najistotniejszych zmian, które zaczną obowiązywać od dnia 07 września 2019 roku:

 

1. Zmiany w przepisach o dyskryminacji w zatrudnieniu i mobbingu

 

- nowelizacja dotycząca przeciwdziałania dyskryminacji ma skutkować tym, że dyskryminacją w zatrudnieniu będzie można uznać, każde niepodyktowane przyczynami obiektywnymi nierówne traktowanie pracowników. W tym celu utworzony został otwarty katalog okoliczności, które pozwalają określone zachowanie zidentyfikować dyskryminację;

 

- zgodnie z  art. 94(3) § 4 kodeksu pracy wprowadzona zostaje zasada, iż z w przypadku zachowań uznawanych za mobbing poszkodowany pracownik może domagać się odszkodowania, nawet wówczas, gdy nie rozwiązał umowy o pracę czyli będzie mógł złożyć pozew przeciwko swojemu aktualnemu pracodawcy. W dotychczas obowiązującym stanie prawnym, pracownik najpierw musiał rozwiązać swoją umowę ( na piśmie i ze wskazaniem, iż zakończenie umowy o pracę następuje z powodu mobbingu, po czym wystąpić do sądu pracy z pozwem  o odszkodowanie;

 

-  minimalną kwotą odszkodowania z tytułu mobbingu jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę;

 

- nie jest to wprawdzie przedmiotem tej nowelizacji, jednak w tym miejscu przypomnieć należy, iż poza odszkodowaniem poszkodowany mobbingiem pracownik, który w wyniku mobbingu doznał rozstroju zdrowia, może dochodzić przed sądem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę;

 

2. Zmiany w przepisach o świadectwie pracy

 

- według nowych zasad wydanie świadectwa pracy ma nastąpić w dniu zakończenia umowy o pracę, jeżeli pracodawca nie planuje w ciągu 7 dni   zawrzeć z tym samym pracownikiem nowej umowy. Jeżeli pracodawca nie ma możliwości, w dniu ustania umowy, wydać świadectwa pracy czy to pracownikowi czy upoważnionemu przez niego pełnomocnikowi ( nie musi być to adwokat ani radca prawny) ma obowiązek wysłać świadectwo pracy, w  terminie 7 dni,  za pośrednictwem operatora pocztowego albo doręczyć je w inny sposób,

 

- wydłużone do 14 dni  terminy do złożenia wniosku o sprostowanie świadectwa pracy oraz do  złożenia do sądu pracy wniosku o sprostowanie świadectwa pracy w przypadku, gdy pracodawca odmówi korekty. Do 07 września 2019 roku terminy te wynosiły 7 dni, odpowiednio od dnia otrzymania świadectwa pracy albo od dnia zawiadomienia o odmowie sprostowania przez pracodawcę,

 

- usankcjonowano, istniejącą już w praktyce sądów pracy, instytucję sądowego zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy. Chodzi tu o dwa rodzaje sytuacji. Pierwsza, gdy pracodawca odmawia wydania świadectwa pracy, wówczas pracownik występuję przeciwko takiemu pracodawcy z pozwem. Druga,  gdy pracodawca nie istnieje, w takiej sytuacji do sądu pracy musi być skierowany wniosek, przy czym sama sprawa odbywa się bez udziału pracodawcy. W obydwu przypadkach termin zainicjowania postępowania limitowany jest trzyletnim przedawnieniem. Sąd wydając wyrok zamieszcza w nim wszystkie istotne elementy świadectwa pracy, bowiem wyrok taki zastępuje świadectwo pracy, czyli pracownik nie musi już oczekiwać na wydanie dokumentu świadectwa pracy przez  pracodawcę;

 

- podwyższony wymiar kary za niewydanie świadectwa pracy pracodawcy grozić będzie grzywna od 1000 zł do 30 000 zł;

 

- w formularzach świadectw pracy  od  dnia 07 września 2019 roku należy zmienić informację o terminie złożenia wniosku o sprostowanie oraz o właściwym sądzie pracy, przy czym nie można zapomnieć, że  od dnia 29 czerwca 2019 roku obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy

 

 

3. Zmiany przepisów o  uprawnieniach pracowników związane z macierzyństwem

 

-  znowelizowane przepisy przewidują, iż ochrona przed zwolnieniem z pracy, jaka do tej pory przysługiwała wyłącznie matkom i ojcom w okresie urlopu macierzyńskiego rozciągnięta zostanie również na  inne osoby. Poczynając od dnia 07 września 2019 roku  zakaz wypowiadania i rozwiązania umowy o pracę w czasie urlopu macierzyńskiego będzie dotyczył również  „innych członków najbliższej rodziny”. Ustawodawca nie podał tutaj przykładów takich osób, stąd też przyjąć należy, że chodzi o każdą osobę powiązaną rodzinnie, przy czym nie jest to katalog zamknięty. Osoby takie muszą posiadać ubezpieczenie pracownicze albo ubezpieczenie z innego tytułu, następnie muszą przerwać pracę przerwać pracę zarobkową aby podjąć się opieki nad dzieckiem;

 

- pracodawca będzie miał obowiązek udzielić członkom najbliższej rodziny urlopu wypoczynkowego po urlopie macierzyńskim ( art. 163 § 3 kodeksu pracy );

 

- wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy należy się najbliższym członkom rodziny oraz ojcu dziecka w przypadku przywrócenia ich do pracy w  związku z nieuzasadnionym lub niezgodnym z prawem wypowiedzeniem umowy o pracę.

 

            radca prawny Małgorzata Dąbek

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

obsługa prawna firm Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm

 

 

 

odszkodowanie, zadośćuczynienie, obsługa prawna firm Hrubieszów, Lublin, Zamość, Chełm, świadectwo pracy, sąd pracy, adwokat, radca prawny
03 września 2019

Publikacje

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokat Magdalena Kusik–Balicka

                tel. +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radca prawny Małgorzata Dąbek     

                   tel. +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

Kancelarie

Adwokatów i Radców Prawnych          

DĄBEK & KUSIK                      

Lublin  Hrubieszów   

obsługa prawna firm i osób fizycznych