Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

24 października 2019
pracodawca, pracownik, rada nadzorcza, przedsiębiorca, działalność gospodarcza, obsługa prawna firm, spółka z o.o., przedsiębiorca, stowarzyszenie, fundacja, spółka komandytowa

Oszczędzanie na emeryturę czyli pracownicze plany kapitałowe (PPK).

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Pracownicze Plany Kapitałowe to oszczędnościowy program,  którego priorytetem jest zapewnienie zabezpieczenia przyszłości pracownika. Rozwiązanie to dotyczy również: osób wykonujących pracę w ramach umowy zlecenia, umowy o pracę nakładczą, czynności członków rady nadzorczej. Pieniądze z  PPK zasadniczo mają być wypłacone po osiągnięciu przez uprawnionego 60 roku życia. Jednakże mogą mieć również inne przeznaczenie wskazane w ustawie. Uczestnik PPK może na wypadek swojej śmierci wskazać, na piśmie osobę albo osoby, którym mają przypaść zgromadzone na rachunku środki.

 

           PPK charakteryzuje się dobrowolnością i to co do zasady pracownik decyduje czy chce oszczędzać w takim programie czy też chce z niego zrezygnować. Zasadą jest to, że każdy pracownik ( zleceniobiorca, pracownik nakładczy itd.) zapisywany jest do programu automatycznie, jednakże uczestnik PPK może zrezygnować z oszczędzania w dowolnym momencie. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o PPK, żeby tak się stało pracownik winien złożyć pisemną deklarację zawierającą: dane pracodawcy i uczestnika PPK wraz z oświadczeniem, iż znane są mu konsekwencje, jakie wiążą się ze złożeniem deklaracji o nieuczestniczeniu w PPK.

 

           Nie są objęte PPK osoby, które w chwili zatrudnienia miały ukończone 70 lat, w przypadku osób w wieku od 55 do 70 roku życia mogą one zostać włączone do programu o ile złożą taki wniosek.  

 

Pracodawcy obowiązani do wprowadzenia PPK.

 

Ustawa przewiduje, iż PPK mają być wprowadzane stopniowo. Docelowo programy mają być u każdego pracodawcy , bez względu na to czy jest to osoba fizycznych prowadząca działalność gospodarczą, spółka prawa handlowego ( spółka z o.o., S.A. spółka jawna, spółka komandytowa itd,), fundacja, stowarzyszenie. Najwcześniej przepisy muszą zacząć stosować podmioty duże.  Harmonogram wprowadzania przepisów przez poszczególne podmioty zatrudniające przedstawia się jak poniżej:

 

1. od dnia 1 lipca 2019 roku podmioty zatrudniające 250 osób - według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku,

 

2. od dnia 1 stycznia 2020 roku podmioty zatrudniające 50 osób - według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku,

 

3. od dnia 1 lipca 2020 roku podmioty zatrudniające 20 osób - według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku,

 

4. od dnia 1 stycznia 2021 roku pozostali.  

 

PPK nie muszą wprowadzać:

 

1.  mikroprzedsiębiorcy tj. podmiotu który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

 

2. osoby fizycznej w przypadku zatrudniania innej osoby fizycznej, w przypadku gdy nie pozostaje to w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą żadnej z tych osób ( np. zatrudnianie korepetytora, opiekunki do dziecka.

 

      Wprowadzenie PPK polega na tym, iż pracodawca (podmiot zatrudniający) zawiera w imieniu i na rzecz osób przez siebie zatrudnionych z instytucją finansową umowę o prowadzenie PPK. Instytucja finansowa pobiera za zarządzanie wpłacanymi środkami wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 0,5% wartości aktywów netto miesięcznie. Nadto może pobierać dodatkowe wynagrodzenie za osiągnięty wynik, w wysokości nie wyższej niż 0,1% wartości aktywów netto rocznie, o ile spełnione są przesłanki określone w ustawie.

 

Wpłaty do PPK.

 

Płatności do programu realizują: pracodawca, pracownik oraz państwo.

 

1. Pracownik uiszcza: 

 

a) wpłatę podstawową w wysokości 2% wynagrodzenia.  Jeżeli miesięczne wynagrodzenie pracownika ( z różnych źródeł ) nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę wpłata podstawowa może być niższa, jednak nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia.

 

b) wpłatę dodatkową w wysokości do 2% wynagrodzenia.

 

2. Pracodawca ( podmiot zatrudniający ) uiszcza:

 

a) wpłatę podstawową w wysokości 1,5% wynagrodzenia pracownika,

 

b) wpłatę dodatkową w wysokości do 2,5% wynagrodzenia.

 

3. Państwo uiszcza:

 

a) wpłatę powitalną - 250 zł,

b) dopłatę roczną- 240 zł ( pod warunkiem, że spełnione są przesłanki określone w ustawie).

 

 

Podobne publikacje:

 

                                                                                                                   

adwokat Magdalena Kusik-Balicka, radca prawny Małgorzata Dąbek

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm i samorządów: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa