obsługa prawna firm Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm. adwokat, radca prawny, porada prawna, farma fotowoltaiczna, panele solarne, farma wiatrowa, podatek od nieruchomości, podatek dochodowy PIT, podatek rolny, nieruchomość, właściciel, działalność gospodarcza, dzierżawa

Oszczędzanie na emeryturę czyli pracownicze plany kapitałowe (PPK).

        Pracownicze Plany Kapitałowe to oszczędnościowy program,  którego priorytetem jest zapewnienie zabezpieczenia przyszłości pracownika. Rozwiązanie to dotyczy również: osób wykonujących pracę w ramach umowy zlecenia, umowy o pracę nakładczą, czynności członków rady nadzorczej. Pieniądze z  PPK zasadniczo mają być wypłacone po osiągnięciu przez uprawnionego 60 roku życia. Jednakże mogą mieć również inne przeznaczenie wskazane w ustawie. Uczestnik PPK może na wypadek swojej śmierci wskazać, na piśmie osobę albo osoby, którym mają przypaść zgromadzone na rachunku środki.

 

           PPK charakteryzuje się dobrowolnością i to co do zasady pracownik decyduje czy chce oszczędzać w takim programie czy też chce z niego zrezygnować. Zasadą jest to, że każdy pracownik ( zleceniobiorca, pracownik nakładczy itd.) zapisywany jest do programu automatycznie, jednakże uczestnik PPK może zrezygnować z oszczędzania w dowolnym momencie. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o PPK, żeby tak się stało pracownik winien złożyć pisemną deklarację zawierającą: dane pracodawcy i uczestnika PPK wraz z oświadczeniem, iż znane są mu konsekwencje, jakie wiążą się ze złożeniem deklaracji o nieuczestniczeniu w PPK.

 

           Nie są objęte PPK osoby, które w chwili zatrudnienia miały ukończone 70 lat, w przypadku osób w wieku od 55 do 70 roku życia mogą one zostać włączone do programu o ile złożą taki wniosek.  

 

Pracodawcy obowiązani do wprowadzenia PPK.

 

Ustawa przewiduje, iż PPK mają być wprowadzane stopniowo. Docelowo programy mają być u każdego pracodawcy , bez względu na to czy jest to osoba fizycznych prowadząca działalność gospodarczą, spółka prawa handlowego ( spółka z o.o., S.A. spółka jawna, spółka komandytowa itd,), fundacja, stowarzyszenie. Najwcześniej przepisy muszą zacząć stosować podmioty duże.  Harmonogram wprowadzania przepisów przez poszczególne podmioty zatrudniające przedstawia się jak poniżej:

 

1. od dnia 1 lipca 2019 roku podmioty zatrudniające 250 osób - według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku,

 

2. od dnia 1 stycznia 2020 roku podmioty zatrudniające 50 osób - według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku,

 

3. od dnia 1 lipca 2020 roku podmioty zatrudniające 20 osób - według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku,

 

4. od dnia 1 stycznia 2021 roku pozostali.  

 

PPK nie muszą wprowadzać:

 

1.  mikroprzedsiębiorcy tj. podmiotu który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

 

2. osoby fizycznej w przypadku zatrudniania innej osoby fizycznej, w przypadku gdy nie pozostaje to w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą żadnej z tych osób ( np. zatrudnianie korepetytora, opiekunki do dziecka.

 

      Wprowadzenie PPK polega na tym, iż pracodawca (podmiot zatrudniający) zawiera w imieniu i na rzecz osób przez siebie zatrudnionych z instytucją finansową umowę o prowadzenie PPK. Instytucja finansowa pobiera za zarządzanie wpłacanymi środkami wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 0,5% wartości aktywów netto miesięcznie. Nadto może pobierać dodatkowe wynagrodzenie za osiągnięty wynik, w wysokości nie wyższej niż 0,1% wartości aktywów netto rocznie, o ile spełnione są przesłanki określone w ustawie.

 

Wpłaty do PPK.

 

Płatności do programu realizują: pracodawca, pracownik oraz państwo.

 

1. Pracownik uiszcza: 

 

a) wpłatę podstawową w wysokości 2% wynagrodzenia.  Jeżeli miesięczne wynagrodzenie pracownika ( z różnych źródeł ) nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę wpłata podstawowa może być niższa, jednak nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia.

 

b) wpłatę dodatkową w wysokości do 2% wynagrodzenia.

 

2. Pracodawca ( podmiot zatrudniający ) uiszcza:

 

a) wpłatę podstawową w wysokości 1,5% wynagrodzenia pracownika,

 

b) wpłatę dodatkową w wysokości do 2,5% wynagrodzenia.

 

3. Państwo uiszcza:

 

a) wpłatę powitalną - 250 zł,

b) dopłatę roczną- 240 zł ( pod warunkiem, że spełnione są przesłanki określone w ustawie).

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie adwokatów i radców prawnych 

obsługa prawna firm: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm

 

pracodawca, pracownik, rada nadzorcza, przedsiębiorca, działalność gospodarcza, obsługa prawna firm, spółka z o.o., przedsiębiorca, stowarzyszenie, fundacja, spółka komandytowa
24 października 2019

Publikacje

Kancelarie

Adwokatów i Radców Prawnych          

DĄBEK & KUSIK                      

obsługa prawna firm i osób fizycznych

Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm 

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokat Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radca prawny Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017