Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

20 marca 2020
pracodawca, koronawirus, pracownik, prawo pracy, ZUS, zasiłek opiekuńczy, zasiłek chorobowy, kwarantanna, obsługa prawna firm Lublin,  Hrubieszów, Zamość, Chełm, radca prawny, adwokat

Pracodawcy i pracownicy, a pandemia koronowirusa ( SARS-CoV-2). 

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

                

       W związku z pandemią koronawirusa zaleca się: niewychodzenie z domów, unikanie większych skupisk ludzi, w kontaktach z innymi osobami zachowanie bezpiecznej, co najmniej 1,5 metrowej odległości oraz  zachowanie niezbędnych środków higieny i ochrony osobistej ( częste mycie i  odkażanie rąk). Chodzi tu o ochronę zdrowia i życia wielu osób. Wielu pracodawców, jak pokazuje praktyka prowadzonych przez Kancelarię obsług prawnych dla firm, ma wątpliwości jak organizować się w tym specyficznym czasie.  Niektóre z zasad przewidziane są w obowiązujących już przepisach prawa, jednak wyjątkowa sytuacja skutkuje koniecznością wprowadzania dodatkowych regulacji.  

 

Opieka nad dziećmi

 

          Pierwszą reakcją na rozpowszechnianie się wirusa było zamknięcie przedszkoli, szkół i innych placówek dla dzieci i młodzieży, co pociągnęło za sobą konieczność podjęcia nad dziećmi bezpośredniej opieki.   W związku z taką sytuacją art. 4 specustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przyznała osobom posiadającym ubezpieczenie chorobowe (pracownikom, zleceniobiorcom oraz osobom prowadzącym działalność gospodarczą) sprawującym opiekę nad dzieckiem do lat 8 prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przez okres 14 dni. Oznacza to, iż jest to dodatkowa pula dni, niezależna, od uregulowanego prawie pracy w oparciu o przepis art. 189 kodeksu pracy. Oczywistym jest to, iż w sytuacji skorzystania z zasiłku na podstawie specustawy pracownicy nie otrzymają zasiłku w podwójnej wysokości, nie mniej jednak będą mieli dodatkowe dni na sprawowanie opieki nad swoimi dziećmi.

    Tytułem przypomnienia zasiłek opiekuńczy w podstawowej swojej formule uregulowany jest w   ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, która przewiduje zwolnienie z wykonywania pracy  w związku z podjęciem osobistej opieki nad określonymi osobami najbliższymi. Prawo do takiego świadczenia, wypłacanego przez ZUS, przysługuje osobie posiadającej ubezpieczenie chorobowe ( pracownik, zleceniobiorca, działalność gospodarcza), zaś świadczenie jest zróżnicowane co do czasu i co do osób nad którymi opieka jest sprawowana, jednak okres wypłaty nie może być dłuższy niż:

a) 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem do lat 8 albo chorym dzieckiem do 14 roku życia,

b) 30 dni w roku kalendarzowym, w określonych przypadkach dzieci niepełnosprawnych do 18 roku życia,

c) 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad innymi chorymi członkami rodziny.  Według ustawy członkiem rodziny są: małżonek, rodzice, rodzic dziecka, ojczym, macocha, teściowie, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat - jeżeli pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

      W roku kalendarzowym ubezpieczony na opiekę ( nad dziećmi i innymi członkami rodziny) wykorzystać może do 60 dni, zaś z  uwagi na zagrożenie koronowirusem okres opieki nad dziećmi do 8 roku życia  został zasilony dodatkową pulą 14 dni.  

 

Kwarantanna albo zachorowanie na koronowirusa

 

              W przypadku kwarantannych w związku z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 albo zachorowania na COVID 19  ubezpieczonemu przysługuje świadczenie pieniężne za czas niezdolności do pracy w postaci  wynagrodzenia albo zasiłku chorobowego. Wynagrodzenie za czas choroby dotyczy pracowników, wypłaca je pracodawca w okresie pierwszych 33 dni choroby w ciągu roku kalendarzowego, albo 14 dni wobec pracowników po 50 rok życia. Wynagrodzenie wypłacane jest w wysokość wynagrodzenia wynosi nie mniej niż 80% wynagrodzenia należnego, jednak może to być kwota wyższa, jeżeli u pracodawcy obowiązują przepisy prawa pracy (np. układ zbiorowy) przewidujące wyższe wartości wynagrodzenia. Gdy choroba dotyczy kobiety w ciąży przysługuje jej prawo do wynagrodzenia w pełnej wysokości.  

          Po upływie 33 dni ( albo 14 w przypadku pracowników po ukończeniu 50 roku życia) w czasie niezdolności do pracy pracownikowi przysługiwać będzie zasiłek chorobowy wypłacany z ZUS. Jego wysokości to zasadniczo 80% wynagrodzenia, gdy chory przebywa w szpitalu będzie to 70 %, zaś kobieta w ciąży otrzyma zasiłek w  kwocie odpowiadającej 100% wynagrodzenia. Zasiłek chorobowy w wartościach od 100% do 70% podstawy wyliczenia przysługiwać będzie również osobie prowadzącej działalność gospodarczą, posiadającej ubezpieczenie chorobowe.

 

Praca w domu –praca zdalna

 

        W stosunku do pracodawców zaleca się wdrożenie pracy zdalnej,  wszędzie tam, gdzie możliwe jest wykonywanie pracy z miejsca innego niż zakład pracy ( np. z miejsca odosobnienia w związku z kwarantanną). Wprawdzie jest to apel, bez zobowiązania, jednakże,  zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Z pewnością należy wdrożyć zasady minimalizujące ryzyko zakażenia w celu ochrony pracowników i klientów. Możliwe jest bowiem to, że pracodawca, który w sposób oczywisty łamie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej, jak również można mu przypisać odpowiedzialność odszkodowawczą.  

 

Rozwiązanie umowy o pracę w czasie choroby albo kwarantanny

 

     Nie jest dopuszczalne rozwiązanie umowy albo wypowiedzenie umowy o pracę podczas nieobecności pracownika spowodowanej chorobą, za wyjątkiem szczególnych sytuacji uregulowanych w przepisach prawa pracy ( np. wina pracownika, absencja przekraczająca długość okresów zasiłkowych).

      Umowa o pracę nie  może zostać rozwiązana przez pracodawcę w czasie nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem, jak również odosobnienia pracownika z powodu choroby zakaźnej. Jednakże chodzi tu o nieobecność ograniczoną do czasu za  który  pracownik pobiera zasiłek opiekuńczy albo zasiłek chorobowy, ewentualnie wynagrodzenie. 

 

        Podkreślić jednak należy, iż pracownik powinien poinformować pracodawcę o nieobecności z powodu kwarantanny, opieki  czy też choroby ( o ile oczywiście stan jego zdrowia na to pozwala). Zasada nierozwiązywalności umowy w czasie choroby nie ma zastosowania w odniesieniu do umów terminowych (na czas określony). Taka umowa może zakończyć się podczas kwarantanny albo choroby, czyli w momencie kiedy upłynie okres jej obowiązywania. W takim jednak przypadku choremu, byłemu pracownikowi może przysługiwać zasiłek po ustaniu tytułu ubezpieczenia ( po zakończeniu umowy o pracę). O takie świadczenie należy wystąpić do ZUS.

 

 

Podobne publikacje:

 

                                                                                                                   

adwokat Magdalena Kusik-Balicka, radca prawny Małgorzata Dąbek

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm i samorządów: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa