Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

20 lutego 2021
wypadek przy pracy, odszkodowanie, obsługa prawna firm Lublin, Hrubieszów, Zamość,  Warszawa, Chełm,  adwokat, radca prawny,

Wypadek przy pracy, jak sprostować protokół?

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Uszczerbek na zdrowiu albo śmierć pracownika nie zawsze będzie uznana za wypadek przy pracy. Wypadkiem przy pracy określa się zdarzenie: związane z wykonywaną pracą, wywołane przyczyną zewnętrzną, nagłe, powodujące uraz lub śmierć. Może nastąpić podczas wykonywania zwykłych czynności wynikających z zakresu obowiązków pracownika, w związku z poleceniem przełożonego, albo bez takiego polecenia, jeżeli do zdarzenia doszło w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy,  w drodze z siedziby pracodawcy do miejsca wykonywania obowiązków,  a także w czasie podróży służbowej pracownika.

 

      Wypadek przy pracy, jego okoliczności i przyczyny ustala zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę. Zespół sporządza protokół powypadkowy, do którego załączyć należy dokumenty pozostające w związku z wypadkiem,  w tym: protokoły oględzin, szkice i dokumentacja fotograficzna, wyjaśnienia poszkodowanego, zeznania świadków, opinie specjalistyczne w tym lekarskie. Protokół winien zostać sporządzony w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wypadku, a następnie zatwierdzony przez pracodawcę. Omówiony dokument stanowi podstawę do określenia uprawnień do odszkodowania dla poszkodowanego pracownika, albo jego rodziny. W grę mogą wchodzić odszkodowania z ZUS oraz żądanie naprawienia szkody od pracodawcy. Nadto  w związku z wypadkiem przy pracy powstaje stan mający wpływ na inne prawa pracownicze i ubezpieczonego ( np. wypłata zasiłku chorobowego na poziomie 100%)

Przed zatwierdzeniem przez pracodawcę zespół powypadkowy zapoznaje poszkodowanego ( albo jego rodzinę, w przypadku wypadku śmiertelnego ) z protokołem powypadkowym oraz poucza go o prawie do wniesienia uwagi i zastrzeżeń.  Równocześnie zarówno poszkodowanemu, jaki i członkom rodziny,  w przypadku wypadku śmiertelnego przysługuje prawo do wglądu do akt postępowania wypadkowego oraz sporządzenia: kopii, odpisów, notatek.  

 

       W przypadku,  gdy zostają zgłoszone uwagi, albo protokół nie odpowiada prawu zespół wstrzymuje się z zatwierdzeniem protokołu, zaś po wyjaśnieniach i uzupełnieniach sporządza nowy  obowiązek zwrócenia niezatwierdzonego protokołu, w celu wyjaśnienia i uzupełnienia nowy protokół powypadkowy.

 

        Jeżeli pracownik (członek rodziny zmarłego pracownika) nie zgadza się z wynikami postępowania i sporządzonego protokołu powypadkowego, może wystąpić do sądu pracy o jego sprostowanie. Postępowanie przed sądem o sprostowanie protokołu powypadkowego odbywa się w trybie procesu przed sądem pracy ( właściwym z uwagi na miejsce wykonywania pracy). Powodem jest pracownik lub członek rodziny zmarłego pracownika,  zaś pracodawca jest pozwanym.  Ciężar udowodnienia, że protokół, nie przedstawia prawdziwych okoliczności zdarzenia oraz, że jego zapisy powinny być zmienione spoczywa na pracowniku.  W tym celu należy,  w zależności od sytuacji, zgłosić wnioski dowodowe na wykazanie faktów istotnych dla sprawy ( zeznania świadków, opinie biegłych,  oględziny ). W takich sprawach nie jest obowiązkowy udział adwokata albo radcy prawnego, jednakże w wielu przypadkach,  specyfika sprawy może wymagać pomocy prawnej wykfalifikowanego prawnika.

 

      Pracownik może domagać się zarówno uznania danego zajścia za wypadek przy pracy, ale również ustaleń w zakresie przyczyn i okoliczności wypadku, jeżeli w jego ocenie treść protokołu nie jest zgodna ze stanem  rzeczywistym.  Wyjaśnić należy, iż jakkolwiek pracownik ma interes prawny w żądaniu sprostowania protokołu powypadkowego, z uwagi na możliwość dochodzenia odszkodowania czy też inne uprawnienia, jednakże jego pozew nie zawsze musi zostać uwzględniony. Przyczyną wypadku przy pracy może wynikać z wyłącznej winy pracownika, który naruszył zasady i przepisy bhp. Równocześnie jednak podobny zarzut może zostać postawiony pracodawcy, w związku z tym pracodawca zawsze musi dbać o zgodność swoich działań z przepisami prawa pracy, w tym kontroli przestrzegania zasad bhp czy też wstępnych i okresowych badań pracowników.

 

 

Podobne publikacje:

 

                                                                                                                   

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm i samorządów: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa

 

       

 

 

 

radca prawny Małgorzata Dąbek

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa