Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

27 czerwca 2021
obsługa prawna spraw spadkowych, dział spadku, obsługa prawna firm Lublin, Hrubieszów, Zamość, Warszawa, Chełm

Prawo spadkowe: stwierdzenie nabycie spadku czyli pierwszy krok w sprawie spadkowej.

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Załatwianie formalności w związku ze śmiercią bliskich nastręcza wielu problemów, zwłaszcza, że towarzyszy temu ból związany ze stratą. Często należy zająć się zobowiązaniami, zlikwidować firmę, zamknąć rachunki bankowe. Jednak pierwszym etapem będzie uzyskanie potwierdzenia praw do spadku.

 

Zgodnie, bowiem z zasadami prawa cywilnego za spadkobiercę, w relacjach z osobami trzecimi (np. banki, urzędy, sądy, inne podmioty ) za  spadkobiercę zmarłego uznaje się tę osobę, która legitymuje się: prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku, albo zarejestrowanym poświadczeniem dziedziczenia.  Chodzi tu zarówno o sytuacje,  gdy zmarły pozostawił testament ( notarialny, pisemny, ustny), jak i takie, gdy dziedziczenie odbywa się na podstawie kodeksu cywilnego ( dziedziczenie ustawowe). W zasadzie to od spadkobierców zależy czy stwierdzenie praw do spadku nastąpi przed sądem w postępowaniu spadkowym czy przed notariuszem. Są to bowiem dwie alternatywne, niezależne od siebie procedury, których celem jest odpowiedź kto i w jakiej części ma prawo do spadku po danym zmarłym.

 

Wiedzę, czy doszło do ustalenia kręgu spadkobierców można nabyć poprzez sprawdzenie w publicznym rejestrze spadkowym dostępnym za pośrednictwem internetu czyli bez konieczność spełnienia jakichkolwiek dodatkowych formalności (https://rejestry-notarialne.pl/37). Nadto poczynając od 2011 roku działa Notarialny Rejestr Testamentów pozwalający na ustalenie czy spadkodawca pozostawił jakiś testament. Oczywiści chodzi tu o testamenty sporządzone w formie aktu notarialnego i wpisane do rejestru. Wpis zawiera wyłącznie dane pozwalające ustalić w jakiej kancelarii notarialnej znajduje się dokument ( gdzie można dostać wypis). Nadto wniosek i wpis jest bezpłatny i dokonuje do notariusz na żądanie testatora. 

 

Poświadczenie dziedziczenia przed notariuszem.
 

Potwierdzenie kręgu spadkobierców przed notariuszem to niewątpliwie procedura sprawna. Odbywa się z udziałem wszystkich spadkobierców obecnych i notariusza. Akt poświadczenia dziedziczenia wymaga sporządzenia protokołu oraz przesłania danych do rejestru spadkowego. Notariusz dodatkowo odbierze oświadczenia o przyjęciu spadku ( prostym albo z dobrodziejstwem inwentarza) albo o odrzuceniu spadku oraz prześle takie oświadczenie do sądu spadku, jeżeli  poświadczenie dziedziczenia odbywa się przed upływem 6 miesięcy od daty otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy). Procedura jest szybka, nieco tylko droższa od postępowania przed sądem. Jednakże nie w każdej sytuacji notariusz będzie mógł poświadczyć dziedziczenie.

 

 

Stwierdzenie nabycia spadku przed sądem.

 

Alternatywą, jest postępowanie przed sądem spadku (sądem ostatniego miejsca pobytu zmarłego). Wniosek o stwierdzenie  nabycia spadku może złożyć każdy kto ma interes w rozstrzygnięciu. Zwykle są to spadkobiercy, ale może to być wierzyciel, który zamierza dochodzić swoich roszczeń przeciwko spadkobiercom (np. gmina z tytułu podatków, bank, który udzielił kredytu albo pożyczki, współwłaściciel nieruchomości).

 

Wniosek podlega opłacie (100 zł) oraz musi zawierać dane identyfikacyjne i adresowe wszystkich osób, które potencjalnie są spadkobiercami czy na podstawie ustawy ( postanowień kodeksu cywilnego) czy na podstawie testamentu. Jeżeli spadkobierca zmarł przed sprawą spadkową, wówczas uczestnikami takiego postępowania będą jego spadkobiercy ( i ich dane musza być wskazane).  Do wniosku należy załączyć akty stanu ( akty urodzenia, małżeństwa, zgonu).

 

Tak, jak przy notarialnym akcie poświadczenia dziedziczenia, jeżeli sąd rozpoznaje wniosek przed upływem 6 miesięcy od daty otwarcia spadku obowiązany będzie odebrać oświadczenia spadkowe: o odrzuceniu spadku albo jego przyjęciu ( wprost, albo z dobrodziejstwem inwentarza) Jeżeli termin ten upłynął przyjmuje się, ze nabycie spadku nastąpiło  z dobrodziejstwem inwentarza czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe ( więcej w publikacji: Dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza nie oznacza braku odpowiedzialności za długi zmarłego ).

 

Sąd stwierdza nabycie spadku po wysłuchaniu spadkobierców (nie zawsze muszą to być wszyscy), co do tego czy zmarły pozostawił testament (testamenty), czy miał dzieci ( w tym pozamałżeńskie i przysposobione), czy nie było zrzeczenia się dziedziczenia, odrzucenia spadku ( zwykle sąd taką wiedzę ma w oparciu o dane notarialne), stwierdzenia niegodności dziedziczenia. Niektórzy mogą być wydziedziczeni na podstawie testamentu. Postanowienie staje się prawomocne po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia ( o ile żaden z uczestników, go nie zaskarżył).

 

Jeżeli w postanowieniu sądu stwierdzającym nabycie spadku, wskazano osobę,  która spadkobiercą nie jest, albo ma inny udział niż określony przez sąd, należy w zależności od sytuacji złożyć apelację od takiego postanowienia (o ile nie upłynął termin do złożenia takiego środka więcej w publikacji: Jak złożyć apelację? ) ewentualnie wdrożyć postępowanie o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku. Ta druga sytuacja będzie konieczna, gdy doszło do omyłki sądu, albo wprowadzenia sądu w błąd, bądź ujawnienia się zdarzenia zmieniającego porządek dziedziczenia (np. stwierdzenie niegodności dziedziczenia). W niektórych przypadkach konieczne będzie złożenie wniosku o uchylenie albo zmianę prawomocnego postanowienia spadkowego z zachowaniem rocznego terminu - dotyczy to osób, które brały udział w postępowaniu spadkowym. Dla osób, które nie były uczestnikami sprawy ( nie były o niej zawiadomione) nie ma ograniczenia czasowego.

 

Na koniec zasygnalizować należy, iż stwierdzenie nabycia spadku (poświadczenie dziedziczenia) nie daje spadkobiercy prawa do samodzielnego dysponowania konkretną rzeczą ze spadku. Jest  to niejako pierwszy etap sprawy spadku po danej osobie. W celu ustalenia jaka rzecz ze spadku komu będzie przysługiwać konieczne jest przeprowadzenie podziału spadku, przy czym może to odbyć się, w zależności od sytuacji, albo w postępowaniu sądowym, albo w umowie przed notariuszem, zaś w niektórych przypadkach możliwa będzie zwykła, pisemna umowa między spadkobiercami.

 

 

POTRZEBUJESZ POMOCY albo informacji w: sprawie spadkowej,  sprawie o podział spadku, zniesienia współwłasności, służebności gruntowej, sporze sąsiedzkimobsłudze prawnej firm i gospodarstw rolnych, umowy dzierżawy (analiza treści przed podpisaniem), zadzwoń: +48 605085714,  +48 502782942 albo wyślij nam maila: dabekkusik@gmail.com

 

Podobne publikacje: 

 

 

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm i samorządu: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa