Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

25 maja 2017
praca, gospodarstwo rolne, nagroda jubileuszowa, rolnik

Staż pracy, a praca w gospodarstwie rolnym-wybrane przypadki

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Staż pracy wpływa na przyznanie i wysokość świadczeń pracowniczych tj. nagrody jubileuszowe, dodatki za wieloletnią pracę. Do stażu pracowniczego dolicza się nie tylko okresy trwania umów o pracę, okresy uczęszczania do szkół, ale również pracę w gospodarstwie rolnym. Poniżej opisano, jakie warunki muszą być spełnione, aby pracodawca zaliczył do stażu pracy przypadające po dniu 31 grudnia 1982 roku okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika.

 

Gospodarstwo rolne to....

 

     Uwzględnienie okresu pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy wymaga w pierwszej kolejności określenia czy praca odbywała się w gospodarstwie rolnym, bowiem dla gospodarstwa rolnego stosowano różne definicje w różnych okresach czasu. Dla okresów sprzed 1990 roku - decydujące znaczenie miała minimalna powierzchnia nieruchomości, od dnia 1 października 1990 roku powierzchnia gospodarstwa nie ma znaczenia, istotne jest czy gospodarstwo może stanowić samodzielną całość gospodarczą, bowiem: gospodarstwo rolne to grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Zaistnienie poszczególnych przesłanek w tym tzw. normy obszarowej pracodawca powinien badać w odniesieniu do poszczególnych okresów zaliczanych do stażu pracy.

 

Domownik rolnika kto to jest?

 

             Do stażu pracy zalicza się przypadające po dniu 31 grudnia 1982 roku okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika.

Podobnie jak w przypadku definiowania gospodarstwa rolnego, praca w gospodarstwie rolnym w charakterze domownika powinna być rozważana zgodnie z przepisami obowiązującymi w całym czasie jej wykonywania. W odniesieniu do pracowników, którzy pracowali w indywidualnym gospodarstwie rolnym po dniu 31 grudnia 1982 roku brać należy pod uwagę dwa różne ujęcia domownika: obowiązujące do dnia 31 grudnia 1990 roku oraz od dnia 1 stycznia 1991 roku.

W okresie od 01 stycznia 1983 roku do dnia 31 grudnia 1990 roku domownik to członek rodziny rolnika i inne osoby pracujące w gospodarstwie rolnym, jeżeli:

1) pozostawały we wspólnym gospodarstwie domowym z rolnikiem,

2) ukończyły 16 lat i nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia społecznego na podstawie innych przepisów,

3) praca w gospodarstwie rolnym stanowiła główne źródło utrzymania.

 

              Przesłanka pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym z rolnikiem zależy od okoliczności konkretnego przypadku, ale co do zasady polega na: wspólnym zamieszkiwaniu, współdecydowaniu i współdziałaniu przy załatwianiu i organizowaniu spraw życia codziennego. Przyjmuje się, między innymi, iż osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym jest dziecko rolnika, nawet wówczas gdy uczęszcza do szkoły ponadpodstawowej poza miejscem zamieszkania. Obowiązkowi ubezpieczenia społecznego nie podlegają uczące się dzieci rolnika. Za domownika nie uznaje się osoby niebędącej członkiem rodziny rolnika, jeżeli charakteru wykonywanej przez nią w gospodarstwie rolnym pracy pracy wskazuje, na zatrudnienie.

Co do przesłanki źródła utrzymania domownika zwrócić należy uwagę na to, że praca w gospodarstwie rolnym stanowi główne źródło utrzymania, jeżeli pracujący nie osiąga z innych źródeł dochodów w wysokości przekraczającej miesięcznie połowę najniższego wynagrodzenia obowiązującego w gospodarce uspołecznionej. Według orzecznictwa, praca w gospodarstwie rolnym stanowi głównego źródła utrzymania, jeżeli domownik kształci się w szkole ponadpodstawowej lub wyższej.

 

               Poczynając od dnia 1 stycznia 1991 roku domownika definiuje się, jako osobę bliską rolnikowi, która:

a) ukończyła 16 lat,

b) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,

c) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

 

            Stała praca w gospodarstwie rolnym polega na, w miarę systematycznym wykonywaniu pracy rolniczej i co najmniej na gotowości do wykonywania takiej pracy, nie musi to być ciągłe wykonywania pracy w gospodarstwie. Istotą pracy domownika, który, w odróżnieniu od rolnika, nie prowadzi zawodowej działalności rolniczej na własny rachunek, sprowadza się do wykonywania zadań agrotechnicznych związanych z prowadzoną produkcją w rozmiarze wynikającym z potrzeb danego gospodarstwa i terminów prac wskazanych przez rolnika.

 

              Badanie spełnienia przesłanek pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym przypadające po dniu 31 grudnia 1982 roku uprawniające do zaliczenia do stażu pracy, wymaga wnikliwej analizy i uwzględnienia okoliczności konkretnego przypadku. Podkreślić należy, iż powyższe rozważania nie dotyczą zaliczania do stażu pracy, przypadających przed dniem 1 stycznia 1983 roku okresów pracy w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub ze współmałżonkiem oraz okresów prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka.

 

Podobne publikacje: 

 

radca prawny Małgorzata Dąbek

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa