Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

17 lipca 2021
spadki Hrubieszów, Zamość, Lublin, Chełm, Warszawa, zachowek, dział spadku, obsługa prawna firm i samorządu

Co to jest wydziedziczenie?

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Decyzję o losach naszego majątku po naszej śmierci, mamy prawo podjąć, jeszcze za życia. Temu służy testament, w którym spisujemy swoja ostatnią wolę i powołujemy do spadku określone osoby.

 

Jeżeli według woli spadkodawcy, spadek po nim mają dziedziczyć określone osoby, np. jedno, spośród kilkorga dzieci, nie oznacza to, że pozostałe osoby będą pozbawione prawa do korzyści ze spadku. Takie, nie ujęte w testamencie osoby, nie są w znaczeniu prawnym wydziedziczone, choć potocznie używa się takiego sformułowania.

 

Czym jest zachowek ?

 

Dzieciom i małżonkowi przysługuje, bowiem prawo do zachowku czyli określonej części z masy spadkowej. Zgodnie z treścią art. 991 kodeksu cywilnego „Zstępnym ( dzieciom, a w razie ich śmierci wnukom itd.), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek).

 

Powyższe oznacza, że osoby najbliższe, które dziedziczyłyby na mocy przepisów prawa cywilnego, czyli wówczas gdyby testament nie był sporządzony ( a równocześnie nie otrzymały odpowiedniej korzyści w postaci zapisu, darowizny za życia) mogą domagać się od spadkobiercy testamentowego (albo od obdarowanego), określonej kwoty pieniężnej odpowiadającej 1/2 albo 2/3 wartości tego, co uzyskałby dziedzicząc z ustawy.

 

Zapłaty zachowku można domagać się pozasądowo, konieczne jest wówczas porozumienie osób zainteresowanych albo w drodze procesu sądowego. Jednak i w takim przypadku, należy przedstawić sądowi dowód, że podjęta była próba pozasądowego załatwienia sprawy, albo wykazać z jakiego powodu tak nie stało się.  Pozew składany jest przeciwko spadkobiercy testamentowemu, albo obdarowanemu, należy w nim wykazać składniki spadku, ich wartość, wartość udziału jaki przysługiwałby przy dziedziczeniu. Te bowiem wartości będą wpływać na wysokość zachowku. Trzeba również mieć na względzie, iż każdy uprawniony może mieć prawo do innej wartości, bowiem prawo cywilne w miarę precyzyjnie określa, jakie wartości są uwzględniane do wyliczeń, a jakie już nie będą. Przepisy określają, jakie darowizny zalicza się na wartość zachowku, a jakie nie (np. nie są zaliczane przysporzenia z umowy dożywocia, albo przekazania gospodarstwa rolnego następcom w zamian za emeryturę czy rentę rolniczą). 

 

Co to znaczy, że ktoś jest wydziedziczony?

 

Wydziedziczenie, nie oznacza,  co zostało wskazane wyżej,  pominięcia w testamencie. Jednakże kodeks cywilny przyznaje przyszłemu spadkobiercy możliwość pozbawienia uprawnionych prawa do zachowku i to właśnie w znaczeniu prawnym jest wydziedziczenie Spadkodawca, na mocy art. 1008 kodeksu cywilnego,  może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeżeli uprawniony do zachowku:

 

1) wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego -  (chodzi o zachowanie spadkobiercy, które jest nieakceptowane przez spadkodawcę i równocześnie sprzeczne z ogólnie obowiązującymi normami społecznymi, a przy tym jest „uporczywe” tj. powtarzalne i długotrwałe oraz nasycone złą wolą np. nadużywanie alkoholu,  pasożytniczy tryb życia);

 

2) dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci – ( przestępstwo nie musi być potwierdzone skazującym wyrokiem, jednak wyrok sądu karnego będzie dla sądu cywilnego wiążący);

 

3) uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych – („uporczywie” to powtarzalnie, długotrwale, w sposób stały, ale również z pewnym nacechowaniem złej woli, zaś „obowiązki rodzinne” należy pojmować, jako obowiązki wynikające wprost z przepisów (obowiązek alimentacyjny, obowiązki z umowy o dożywocie, obowiązek ponoszenia kosztów za pobyt w DPS), jak i z norm społecznych (obowiązek opieki nad osobą starszą czy chorą, wzajemna pomoc).  

 

Dla skuteczność wydziedziczenia konieczne jest:

  1. przyczyna wydziedziczenia musi być wskazana w treści testamentu,

  2. musi być prawdziwa i

  3. musi zaistnieć przed oświadczeniem o wydziedziczeniu, zaś samo

  4. oświadczenie nie może być pod warunkiem albo z zastrzeżeniem terminu,

  5. zachowanie wydziedziczanego musi być świadome i objęte jego wolą,

  6. nie doszło do przebaczenia – „przebaczenie” należy rozumieć tak, jak w języku potocznym, chodzi o puszczenia win w niepamięć. Jeżeli spadkodawca przebaczył spadkobiercy, wówczas nie będzie możliwe orzeczenie o jego wydziedziczeniu, chyba, że przebaczenie, dotyczy tylko niektórych z wielu aspektów niegodności.

 

Co do zasady, nie można wydziedziczyć osoby małoletniej, chorej psychicznie, upośledzonej umysłowo albo innej, której zachowaniu nie można przypisać odpowiedzialności z innych powodów. 

 

POTRZEBUJESZ POMOCY albo informacji w: sprawie spadkowej,  sprawie o podział spadku, zniesienia współwłasności, służebności gruntowej, sporze sąsiedzkimobsłudze prawnej firm i gospodarstw rolnych, umowy dzierżawy (analiza treści przed podpisaniem), zadzwoń: +48 605085714,  +48 502782942 albo wyślij nam maila: dabekkusik@gmail.com

 

 

Podobne publikacje: 

 

 

 

adwokatka Magdalena Kusik-Balicka

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm i samorządu: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa