Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

18 lipca 2019
sąd administracyjny, Naczelny Sąd Administracyjny, wyrok sądu, zakaz prowadzenia pojazdów

Zakaz prowadzenia pojazdów kategorii B, a prawo jazdy kategorii C i C+E

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Kodeks karny w art. 42 przewiduje, iż za popełnienie przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu) Sąd orzeka środek karny  zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów, w niektórych przypadkach może orzec zakaz prowadzenia wszelkich  pojazdów mechanicznych  lub  pojazdów określonego rodzaju.

 

            Należy to rozumieć w ten sposób, że Sąd, zważywszy wszelkie okoliczności sprawy oraz zasady wymiaru kary i środków karnych ma możliwość wyboru: czy zakaz prowadzenia pojazdów będzie dotyczył wszelkich pojazdów mechanicznych czy zostanie ograniczony do określonych rodzajów pojazdów. W sytuacji, gdy Sąd odniesie się do niektórych rodzajów np. zakaz będzie dotyczył wyłącznie kategorię B prawa jazdy – samochodów osobowych, wówczas nie będzie on obejmował innych posiadanych przez skazanego kierowcę kategorii. W teorii taki kierujący mógłby prowadzić motocykle, o ile posiada kategorię A oraz samochody ciężarowe, jeżeli dysponuje prawem jazdy na kategorie  C i C+E.

 

          Sprawa ta jednak przestaje być tak oczywista, jeżeli weźmie się pod uwagę przepisy ustawy o kierujących pojazdami. Zgodnie z jej  art. 12 prawo jazdy nie może być wydane min. osobie wobec,  której został wydany prawomocny wyrok Sądu orzekający zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Przepis ten ma również zastosowanie  wobec osoby ubiegającej się o: wydanie lub zwrot zatrzymanego prawa jazdy oraz o przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii:

 a) B1 lub B - w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A;

b) AM, A1, A2, A, C1, C, D1 lub D - w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B;

c) B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E - w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B lub odpowiednio kategorii C1, C, D1 lub D.

 

           Z przywołanego wyżej przepisu wynika, iż w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, do których uprawnia kategoria B prawa jazdy, prawo jazdy „wyższych” kategorii nie może być wydane, mimo, iż Sąd takiego zakazu nie nałożył.

 

         W sytuacji takiej oczywiście nasuwa się argument, iż jest to podwójne karanie za jeden czyn i jako takie nie powinno mieć miejsca. Takiego jednak stanowiska nie podziela orzecznictwo Sądów administracyjnych ( np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 stycznia 2019 roku, w sprawie sygn. akt I OSK 2834/17). W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyrażonej w uzasadnieniu powyższego wyroku: „Nie do zaakceptowania jest bowiem sytuacja, w której osoba z orzeczonym sądownie zakazem prowadzenia pojazdów objętych prawem jazdy danej kategorii mogłaby - w okresie obowiązywania zakazu - wciąż korzystać z innych uprawnień do prowadzenia pojazdów i nadal stwarzać zagrożenie w ruchu przez prowadzenie innych pojazdów w stanie nietrzeźwości.”

 

           Sąd administracyjny wyjaśnił nadto, iż przepisy ustawy o kierujących pojazdami, jak również zasady ruchu drogowego  maja na celu  zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego, stoją zatem na straży życia i zdrowia ludzkiego tj. wartości nadrzędnych. Taki sposób interpretacji przepisów art. 12 ustawy o kierujących pojazdami przemawia  również art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, zgodnie z którym dopuszczalne jest ustanowienie ograniczeń w zakresie konstytucyjnych praw i wolności wolności i praw gdy jest to podyktowane względami bezpieczeństwa lub porządku publicznego, ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób.

 

 

 

 

Podobne publikacje: 

 

 

 

 

 

 

 

radca prawny Małgorzata Dąbek

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych  - obsługa prawna firm i samorządu

Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm, Warszawa

www.dabekkusik.pl