Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokat Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radca prawny Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

Kancelarie

Adwokatów i Radców Prawnych 

DĄBEK & KUSIK    

obsługa prawna firm i osób fizycznych

               Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Zwrot pożyczki i przedawnienie. 

 

Pożyczka, zgodnie z zasadami kodeksu cywilnego, to umowa na mocy której, strony zwane dającym i biorącym ustalają, iż dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść, na własność biorącego pożyczkę,  określoną ilości pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku, zaś biorący zobowiązuje się do ich zwrotu w tej samej ilości ( tej samej jakość i tego samego gatunku).

 

Umowa pożyczki może być zawarta w każdej formie w tym ustnie, ale ja, podobnie jak większość radców prawnych i adwokatów,  stanowczo rekomenduje  jej zawarcie w formie dokumentowej. Wprawdzie ustawodawca nie nakłada takiego obowiązku w każdym przypadku, a tylko dla pożyczek których wartość przekracza tysiąc złotych, jednak w przypadku sporu stron i sprawy sądowej, ważne, żeby prawa i obowiązki miały ślad w dokumencie.

 

Strony nie muszą określać konkretnego terminu zwrotu udzielonej pożyczki. Termin może być określony datą dzienną, ale również może to być jakieś  zdarzenie np. obrona pracy magisterskiej, sprzedaż domu. Jeżeli strony wyraźnie w umowie przewidziałaby dzień zwrotu pożyczki, wówczas poczynając od kolejnego dnia po tym terminie dający pożyczkę nie tylko może żądać zwrotu ( w tym na drodze sądowej), ale również domagać się odsetek za opóźnienie w płatności. Zobrazować to można następującym przykładem: gdy zwrot pożyczonych pieniędzy miał nastąpić do dnia 31 lipca i pożyczkobiorca do tego dnia jej nie spłacił, wówczas poczynając od dnia 01 sierpnia pożyczkobiorca pozostaje w opóźnieniu, inaczej rzecz ujmując pożyczka stała się wymagalna od dnia 01 sierpnia.

 

Zwrot pożyczki może zostać określony, jako jednorazowy zwrot całej kwoty ( czy też całej ilości rzeczy pożyczonych) albo w częściach (w ratach), wówczas wymagalność będzie dotyczyła, co do zasady, każdej z części z osobna. Może być jednak tak, że brak spłaty którejkolwiek części spowoduje prawo pożyczkodawcy do żądania całej należności. 

 

W sytuacji, gdy strony nie określiły terminu zwrotu pożyczki, wówczas mamy do czynienia z pożyczką „bezterminową” i wówczas to dający pożyczkę może wypowiedzieć umowę pożyczki w każdym czasie, nawet kolejnego dnia po udzieleniu pożyczki z nieoznaczonym terminem płatności. Zgodnie z art. 723 kodeksu cywilnego w wyniku wypowiedzenia, pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrotu pożyczki w ciągu sześciu tygodni od wypowiedzenia, a precyzyjnie od dnia, w którym pożyczkobiorca dowiedział się o oświadczeniu pożyczkodawcy o wypowiedzeniu. Przyjmuje się, że oświadczenie o wypowiedzeniu pożyczki może zostać złożone w formie ustnej, jednak gdy pożyczka była w formie pisemnej, również jej wypowiedzenie powinno być złożone w formie pisemnej.

 

Praktyka obsługi prawnej firm i osób prywatnych wskazuje, iż w każdym przypadku należy rekomendować wypowiedzenie umowy pożyczki poprzez wysłanie do pożyczkobiorcy oświadczenia o wypowiedzeniu na piśmie, listem poleconym (najlepiej ze zwrotnym poświadczeniem odbioru) albo kurierem. Forma ustna wypowiedzenia, jakkolwiek dopuszczalna i wywołująca skutek prawny dla umów ustnych może być trudna do udowodnienia. 

 

Przedawnienie pożyczki czyli termin do którego można dochodzić roszczeń z umowy pożyczki przed sądem i liczyć na korzystne dla siebie rozstrzygnięcie wynosi 6 lat od daty wymagalności pożyczki, zaś dla pożyczki związanej z działalnością gospodarczą 3 lata od dnia jej wymagalności.

 

 

Podobne publikacje: 

 

 

 

 

radca prawny Małgorzata Dąbek

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm i samorządu: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa

pożyczka Kancelaria adwokatów i radców prawnych  Hrubieszów, Zamość, Warszawa, Lublin, Chełm
07 maja 2022

Publikacje

KANCELARIE

Adwokatów i Radców Prawnych          

DĄBEK & KUSIK                      

obsługa prawna firm, samorządu i osób fizycznych

Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa