Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

17 marca 2020
adwokat, radca prawny, farma fotowoltaiczna, panele, solarne, farma wiatrowa, działalość gospodarcza, obsługa prawna firm Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm, podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek dochodowy PIT, porada prawna, nieruchomość

Podatki a dzierżawa nieruchomości pod instalację fotowoltaiczną albo farmę wiatrową

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Odpowiedzi wymagają pytania czy wydzierżawiający rolnik zapłaci, jak dotychczas, podatek rolny czy też podatek od nieruchomości? Czy od uzyskanego z tytułu czynsz dzierżawnego dochodu  winien zostać uiszczony podatek dochodowy?

 

Podatek rolny

 

W myśl przepisów ustawy o podatku rolnym podatnikami tego podatku są właściciele gruntów rolnych. Opodatkowaniu podlegają grunty, które w ewidencji gruntów sklasyfikowane są jak użytki rolne – wyjątkiem są grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Pod pojęciem działalności rolniczej należy rozumieć: produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego, fermowego oraz chów i hodowla ryb.

 

Zatem rolnik, jako właściciel gruntu zapłaci podatek rolny wówczas, gdy grunt,  w ewidencji figuruje, jako użytki rolne oraz gdy jest wykorzystywany na prowadzenie działalności rolniczej. W przypadku zainstalowania paneli fotowoltaicznych, farm wiatrowych na działce rolnej ( albo jej części ) nie będzie już prowadzona  działalność rolnicza i tym samym wykluczone zostanie opodatkowanie tej działki albo jej części podatkiem rolnym, nawet wówczas gdyby nie doszło do zmiany klasyfikacji działki ( zmiany wpisu w ewidencji).

 

Podatek od nieruchomości

 

Jednak fakt, iż dany grunt nie podlega podatkowi rolnemu, nie oznacza, iż nie będzie płacony żaden podatek. Grunty rolne, na których zainstalowane są panele fotowoltaiczne będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, o którym mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, według stawki stosowanej dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikiem podatku od nieruchomości jest, podobnie, jak w przypadku podatku rolnego,  właściciel nieruchomości. Obowiązek płatności podatku, będzie spoczywał na właścicielu, który nie prowadzi działalności gospodarczej, w stawkach wyższych tj. jak dla działalności gospodarczej, mimo, iż nieruchomość albo jej część zostaje wydzierżawiona przedsiębiorcy, który czerpie z niej korzyści.

 

W konsekwencji, nieruchomości, które będą zakwalifikowane, w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne, ale zabudowane zostaną fermami solarnymi (panelami fotowoltaicznymi), będą opodatkowane podatkiem od nieruchomości, bowiem uznaje się je za grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Nie ma przy tym znaczenia czy taką działalność prowadzi właściciel, czy też wynajmuje działkę innemu podmiotowi.

 

Podatek dochodowy ( PIT )

 

W odniesieniu do tematu podatku dochodowego wskazać należy, iż w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) opodatkowaniu podlega przychód, którego źródłem są umowy: najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, a także inne umowy o podobnym charakterze. Dotyczy to gruntów rolnych, w tym gospodarstwa rolnego lub jego składników, jak również działów specjalnych produkcji rolnej jeżeli są przeznaczone na cele nierolnicze.

 

Ustawodawca, na potrzeby podatku dochodowego, zdefiniował działalność rolniczą w ten sposób, że polega ona na: wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcji materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcji warzywniczej gruntowej, szklarniowej i pod folią, produkcji roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowli i produkcji materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcji zwierzęcej typu przemysłowo-fermowego oraz hodowli ryb, jak również jest to działalność, w której przewidziane są minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, których długość zróżnicowana jest w zależności od rodzaju produkcji i wynosi od daty nabycia: miesiąc – w przypadku roślin, 16 dni – w przypadku wysoko intensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek, 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego, 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt.

 

Podsumowując mieć należy na względnie, iż wydzierżawienie gruntów pod instalację fotowoltaiczną ( famę wiatrową ) albo na inne cele nie związane  z rolnictwem należy przeanalizować  w aspekcie wielu różnych praw i obowiązków stron umowy dzierżawy, zwykle bowiem są to umowy długotrwałe, które mogą wiązać się z obciążeniami, o których właściciel nie ma świadomości. Zawsze, projekt takiej umowy warto omówić z adwokatem albo radcą prawnym i uzyskać rzeczową poradę prawną w tym zakresie.

 

 

POTRZEBUJESZ POMOCY albo informacji w: sprawie analizy umowy dzierżawy,  sprawie spadkowej, zniesienia współwłasności, służebności gruntowej, sporze sąsiedzkim zadzwoń: +48 605085714,  +48 502782942 albo wyślij nam maila: dabekkusik@gmail.com

 

 

Podobne publikacje: 

 

 

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek adwokatka Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm