Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokat Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radca prawny Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

Kancelarie

Adwokatów i Radców Prawnych 

DĄBEK & KUSIK    

obsługa prawna firm i osób fizycznych

Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm


Nowość umowa dzierżawy gruntów rolnych potwierdzona przez wójta. 

 

                W dniu 31 lipca 2020 roku, w związku ze zmianami prawa geodezyjnego i kartograficznego, weszły w życie nowe zasady związane z ubezpieczeniem społecznym rolników. Chodzi o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy gruntów rolnych przez wójta właściwego z uwagi na miejsce położenia nieruchomości rolnej.

 

           Zmiany dotyczą treści dwóch ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników przepisów  art. 28 ust. 4 pkt 1 oraz art. 38 pkt 1. Zgodnie z pierwszym z nich:
      Uznaje się, że emeryt lub rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi działu specjalnego, nie uwzględniając:

1) gruntów wydzierżawionych, na podstawie umowy pisemnej zawartej co najmniej na 10 lat, której zawarcie potwierdził wójt, właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, osobie niebędącej:

a) małżonkiem emeryta lub rencisty,

b) jego zstępnym lub pasierbem,

c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,

d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c; (...).

 

               W myśl art. 38 pkt 1: Przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu domniemywa się, że:

1) właściciel gruntów zaliczonych do użytków rolnych lub dzierżawca takich gruntów, jeżeli umowa dzierżawy jest potwierdzona przez wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, prowadzi działalność rolniczą na tych gruntach; (…)

 

          Kontrowersje narosłe wokół nowych przepisów stały się podstawą licznych zapytań w toku realizowanych, przez Kancelarię, obsług prawnych gmin. Ustawodawca, bowiem wskazał tylko organ właściwy do dokonania czynności, ale nie skonstruował, żadnej, oczekiwanej przez urzędników procedury działania, nie wyjaśnił również na czym faktycznie czynność potwierdzenia miałaby polegać.   

 

              Analiza zmienionych przepisów prowadzi do wniosku, iż rola wójta ogranicza się wyłącznie do potwierdzenia  umowy, co należy rozumieć, jako stwierdzenie, iż w określonej dacie, określona umowa została wójtowi przedstawiona. Przy czym wójt nie ma uprawnienia do ingerencji w treść takich umów czy też ich gromadzenia. Potwierdzenie umowy dzierżawy przez wójta nie oznacza, stwierdzenia, iż taka umowa jest: ważna, prawidłowa i wywołuje określone skutki prawne.

 

            Potwierdzenie umowy nie może być również utożsamiane z poświadczeniem własnoręczności podpisów osób zawierających umowę, zatem nie może być uznane za stwierdzenie faktu, iż dane osoby ( sprawdzone co do tożsamości) złożyły pod umową własne, odręczne, podpisy. Mieć bowiem należy na względzie, iż poświadczenia własnoręczności podpisu jest domeną notariuszy, zaś wójt (burmistrz, prezydent miasta) posiada uprawnienie do poświadczenia własnoręczności podpisu wyłącznie w przypadku:

  1. na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz odbioru dokumentów z urzędów i instytucji,

  2. na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie.

 

          Podsumowując, w aktualnym stanie prawnym: wójt nie ma ma prawa czy tez obowiązku sprawdzania umowy czy też tożsamości osób,  które ją podpisały. Nie ma również podstawy prawnej do prowadzenia przez wójta rejestrów obejmujących potwierdzenia umów dzierżawy, a w związku z tym przetwarzania danych osobowych osób zawierających takie umowy.  

 

           Wskazać również należy, iż od dnia  31 lipca 2020 roku Starostwa Powiatowe ( Wydziały Geodezji ) nie prowadzą już, w ewidencjach gruntów i budynków, rejestrów umów dzierżawy. Informacje o zawieranych umowach dzierżawy nie będą rozsyłane przez Starostwa Powiatowe do innych urzędów i instytucji.  To strony umowy dzierżawy gruntów  rolnych będą musiały zadbać o to, żeby stosowne dane zostały ujawnione np. organom podatkowym.

 

          Osoby fizyczne będące podatnikami podatku rolnego ( właściciele albo posiadacze samoistni gruntów, użytkownicy  wieczyści gruntów, dzierżawcy itp.) są zobowiązane złożyć organowi podatkowemu informację o gruntach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego. Jeżeli bowiem nie zostaną złożone zgodne ze stanem faktycznym deklaracje podatkowe, wówczas nakazy podatkowe będą wystawiane na właścicieli gruntów rolnych ewentualnie na dotychczasowych posiadaczy (dzierżawców) takich gruntów.   

 

 

radca prawny Małgorzata Dąbek adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm

 

umowa dzierżawy, obsługa prawna firm, Lublin, Zamość, Hrubieszów, Chełm,  adwokat, radca prawny
14 sierpnia 2020

Publikacje

KANCELARIE

Adwokatów i Radców Prawnych          

DĄBEK & KUSIK                      

obsługa prawna firm, samorządu i osób fizycznych

Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa