Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

12 września 2020
rozgraniczenie nieruchomości, postępowanie administracyjne, adwokat, radca prawny, obsługa prawna firm: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm, Warszawa


Kto zapłaci za rozgraniczenie  nieruchomości?

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

     

              Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne normuje zasady rozgraniczenia nieruchomości. Celem postępowania administracyjnego o rozgraniczenie nieruchomości jest ustalenie przebiegu granic nieruchomości poprzez określenie położenia punktów i linii granicznych, następnie utrwalenie na gruncie, znakami granicznymi tych punktów i równocześnie sporządzenie wymaganych dokumentów. Postępowanie rozgraniczeniowe może być wdrożone z urzędu albo na wniosek strony, prowadzi je wójt (burmistrz, prezydent miasta) oraz upoważniony geodeta, który odpowiada, za przeprowadzenie czynności ustalania przebiegu granic w terenie oraz przygotowanie dokumentacji.

 

             Prawo geodezyjne i kartograficzne nie określają jednak kwestii ponoszenia kosztów postępowania o rozgraniczenie. W takiej sytuacji,  w kwestii  kosztów, w pierwszej kolejności sięgnąć należy do ogólnych zasad wynikających z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Zasadą jest, że organ postępowania, winien, nałożyć koszty postępowania tą stronę, która żądała wszczęcia postępowania administracyjnego. Strona postępowania administracyjnego poniesie koszty:

 

1) wynikłe z jej winy,

 

2) które zostały, w toku postępowania,  poniesione w interesie lub na żądanie strony, ale równocześnie nie wynikają z ustawowego obowiązku organu administracyjnego.

              

             Do decyzji kosztowych w sprawach o rozgraniczenie należy brać również pod rozwagę przepis art. 152 kodeksu cywilnego (k.c.). Stosownie do treści tego przepisu, właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy: rozgraniczeniu gruntów, utrzymywaniu stałych znaków granicznych. Koszty rozgraniczenia, koszty urządzenia oraz utrzymywania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie.

 

      Stosownie do powyższego, uwzględniając normę art. 152 k.c., organ administracji publicznej rozstrzygając o kosztach postępowania rozgraniczeniowego, winien rozważać obciążenie wszystkich właścicieli działek sąsiadujących kosztami rozgraniczenia nieruchomości, bowiem wszyscy mają interes w określeniu zgodnego z prawem przebiegu granic, jeżeli ten przebieg stał się sporny.  

 

       Może jednak okazać się, że strona nie kwestionuje przebiegu granic, zaś przeprowadzone postępowanie potwierdza taki stan rzeczy, w takiej sytuacji koszty postępowania administracyjnego powinien ponieść tylko żądający rozgraniczenia.  Jednakże każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie.

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

obsługa prawna firm: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm, Warszawa