Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokat Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radca prawny Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

Kancelarie

Adwokatów i Radców Prawnych 

DĄBEK & KUSIK    

obsługa prawna firm i osób fizycznych

               Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Przedsiębiorca, jak konsument. Kto może odstąpić od umowy zawartej na odległość?

Osoba fizyczna, która zawiera z przedsiębiorcą umowę na odległość może odstąpić od niej w terminie 14 dni. Reguły te dotyczyły wyłącznie konsumentów tj. osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej lub też sytuacji gdy umowa zawierana jest w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą albo działalnością zawodową nabywcy.

 

 

Czynność prawna  musiała być zawarta z przedsiębiorcą oraz przy użyciu środków porozumiewania się na odległość (telefon, internet, listownie ) ewentualnie poza siedzibą przedsiębiorstwa (np. w ramach sprzedaży bezpośredniej). Możliwość uproszczonego (bez wskazywania powodów, tylko z zachowaniem 14 dniowego terminu) odstąpienia od umowy nie dotyczy kontraktów dwustronnie profesjonalnych (między przedsiębiorcami) oraz dwustronnie konsumenckich.

 

              Poczynając od dnia 01 stycznia 2021 roku ( na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych Dz.U. z 2019 r. poz. 1495) osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą (mikro, mali i średni przedsiębiorcy), co do pewnych grup uprawnień umownych zostaną objęte ochroną taką jak konsumenci.  Nie będzie to dotyczyło spółek prawa handlowego ( spółek z o.o., spółek akcyjnych, spółek jawnych, spółek komandytowych itd.), a także innych osób prawnych ( stowarzyszeń, fundacji).

 

                Uprawnienia, z których będą mogły korzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, dotyczą:

  1. prawa do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni,

  2. praw z tytułu rękojmi za wady (np. 14 dniowy termin kalendarzowy na rozpatrzenie reklamacji, zasada domniemania istnienia wady fizycznej w momencie wydania rzeczy, jeśli wada zostanie stwierdzona w ciągu roku) oraz

  3.  umownych klauzul niedozwolonych.

 

 

       Osoba prowadząca działalność gospodarczą będzie mogła powoływać się na przepisy ochronne, także wtedy gdy będzie zawierać umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z treści umowy musi jednak wynikać, iż czynność nie posiada dla tego konkretnego przedsiębiorcy zawodowego charakteru ( nie dotyczy jego branży czy specjalizacji). Zawodowy charakter ( czy też jego brak) będzie ustalany przede wszystkim  w oparciu o  wpis  przedmiotu działalności gospodarczej (PKD) w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Stąd też istotne będzie dokonywanie aktualizacji wpisów, tak, żeby w sposób precyzyjny określały prowadzoną działalność gospodarczą.

 

      Zmiany przepisów wywołają konieczność dostosowywania: wzorców umów, regulaminów, ogólnych warunków umów. Praktyka zawodowa naszej kancelarii w ramach prowadzonych stałych obsług prawnych firm pokazuje,  iż bardziej zapobiegliwi przedsiębiorcy (w szczególności sprzedawcy internetowi), już teraz podjęli działania celem dostosowania swoich regulacji do nadchodzących zmian. Oczywiście nie ma obowiązku uzyskania pomocy prawnika profesjonalnego (adwokat albo radcy prawnego), jednak z uwagi na daleko idące konsekwencje, w szczególności związane ze stosowaniem klauzul niedozwolonych ( kary nakładane przez UOKiK ), w razie wątpliwości lepiej przeprowadzić szczegółową analizę. 

 

 

 

 

 

Podobne publikacje: 

 

 

 

 

 

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm i samorządu: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa

 
 

 

 

 

adwokat, radca prawny, obsługa prawna firm Lublin,  Zamość, Hrubieszów, Chełm, Warszawa, Spółka z o.o., działalność gospodarcza, UOKiK, umowy, odstąpienie,
24 października 2020

Publikacje

KANCELARIE

Adwokatów i Radców Prawnych          

DĄBEK & KUSIK                      

obsługa prawna firm, samorządu i osób fizycznych

Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa