Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokat Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radca prawny Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

Kancelarie

Adwokatów i Radców Prawnych 

DĄBEK & KUSIK    

obsługa prawna firm i osób fizycznych

               Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Skarga na przewlekłość postępowania cywilnego albo karnego czyli metoda na przedłużające się postępowanie. 

Od lat niezmienną tendencją jest to, iż postępowania w polskich sądach trwają długo. Póki co nie zostały wdrożone żadne rozwiązania mające to usprawnić. Mieć na względzie należy jednak to, iż istnieje narzędzie, którego celem jest zmobilizowanie: sądu, sądu administracyjnego, ale także organów postępowania przygotowawczego ( policji, prokuratury) oraz komorników sądowych do podejmowania sprawniejszych działań.

       Takim instrumentem jest skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. W myśl przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku (Dz.U. Nr 179, poz. 1843) strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie zmierzające do wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne dla wyjaśnienia istotnych okoliczności faktycznych i prawnych albo dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego (przewlekłość postępowania).

            Pismo procesowe ze skargą musi zawierać żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie oraz przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie. Skarżący może również żądać zasądzenia od Skarbu Państwa albo od komornika kwoty od 2000 złotych do 20 000 złotych.

Skarga nie może być wniesiona po zakończeniu postępowania, którego dotyczy, czyli musi być wniesiona w toku sprawy. Orzecznictwo sądowe przyjmuje, iż nie jest dopuszczalna skarga w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności oraz w sprawie w przedmiocie skargi. Pismo wnosi się za pośrednictwem sądu ( organu ), który przewlekłego działania dotyczy, co  do zasady do sądu przełożonego, w przypadku organów postępowania przygotowawczego do sądu przełożonego nad sądem, który byłby uprawniony do rozpoznania sprawy. Równocześnie należy pismo opłacić - opłata wynosi 200 zł.

              Rozpoznanie skargi winno nastąpić w terminie dwóch miesięcy od daty jej złożenia. Postanowienie sądu jest niezaskarżalne, co należy uznać za istotny mankament procedury. Skarżący może, jednak wystąpić z nową skargą w tej samej sprawie po upływie 12 miesięcy, a w postępowaniu przygotowawczym, w którym stosowane jest tymczasowe aresztowanie, oraz w sprawie egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego - po upływie 6 miesięcy, od daty wydania przez sąd orzeczenia w przedmiocie skargi ( zarówno, jeżeli została uwzględniona, jak i gdy została oddalona).

W przypadku uwzględnienia skargi sąd ją rozpoznający może zalecić podjęcie, w wyznaczonym terminie, odpowiednich czynności sądowi albo organowi, którego działania skarga dotyczy. Strona, której skargę uwzględniono, może w odrębnym postępowaniu dochodzić naprawienia szkody wynikłej ze stwierdzonej przewlekłości od Skarbu Państwa albo solidarnie od Skarbu Państwa i komornika.

              Analizowany środek może wpływać na usprawnienie działania sądu, albo innego organu rozpoznającego sprawę, mimo, iż  nie należy do doskonałych.

 

 

                                                                      

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

 

przedłużanie się postępowania, pomoc prawna, obsługa prawna firm Hrubieszów, Zamość, Chełm. Lublin, prawnik, adwokat, odszkodowanie
06 kwietnia 2019

Publikacje

KANCELARIE

Adwokatów i Radców Prawnych          

DĄBEK & KUSIK                      

obsługa prawna firm, samorządu i osób fizycznych

Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa