Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

22 maja 2020
prawo administracyjne, apelacja, radca prawny, adwokat,epidemia, COVID-19, obsługa prawna firm: Zamość, Lublin, Hrubieszów, Chełm, adwokat, radca prawny, sąd cywilny, postępowanie karne, procesowe, przywrócenie  terminu

Ruszają zatrzymane terminy sądowe, procesowe  i administracyjne.

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

                 Pisaliśmy o zawieszeniu, na mocy przepisów ustawy z dnia 14 marca 2020 roku zw. tarczą antykryzysową 2.0  terminów: sądowych procesowych i administracyjnych. Oznaczało to, iż od dnia 14 marca 2020 roku (od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego) terminy albo nie rozpoczynały  się  albo też ulegały zatrzymaniu na czas trwania epidemii.

 

Taką sytuację ustawodawca przewidział dla terminów prawa administracyjnego, w tym:

 

  1. od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,

  2. do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,

  3. przedawnienia ( ale wyłącznie dla potrzeb prawa administracyjnego, nie dotyczy to terminów przedawnienia w sprawach cywilnych),

  4.  których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,

  5. zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,  do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także na wykonanie przez  te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju.

     

    Zawieszenie objęło również terminy sądowe i procesowe w: postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, postępowaniach egzekucyjnych, postępowaniach karnych, postępowaniach karnych skarbowych, postępowaniach w sprawach o wykroczenia, postępowaniach administracyjnych, postępowaniach i kontrolach prowadzonych na Ordynacji podatkowej, kontrolach celno-skarbowych i innych. Nie zostało jednak formalnie zawieszone działanie sądów i urzędów, jednak posiedzenia jawne w tym rozprawy nie odbywały się. W wielu przypadkach postępowania i działania sądów oraz organów zostały ograniczone do tzw. spraw pilnych ( jednakże tutaj przepisy były interpretowane bardzo różnie, w zależności od konkretnego organu).  

 

        Zgodnie jednak z przepisami „tarczy antykryzysowej 3.0” ( ustawa z dnia 14 maja 2020 roku ),   stopniowo ma być przywracane  funkcjonowanie sądownictwa i organów administracyjnych, zaś po upływie 7 dni od dnia wejścia ustawy w życie dotychczas wstrzymane terminy będą biegły. „Tarcza antykryzysowa 3.0”  weszła w życie w dniu 16 maja 2020 roku, co oznacza, iż terminy będą biec od dnia 25 maja 2020 roku ( ponieważ pierwszy dzień terminu to niedziela ). W związku z tym w niektórych przypadkach można jeszcze podjąć działania np. jeżeli ktoś otrzymał: pismo, wyrok, postanowienie, decyzję i nie zaskarżył jej w terminie w związku z epidemią, wówczas może złożyć stosowny środek ( apelację, zażalenie, odwołanie, wniosek) od dnia 25 maja 2020 roku. Może się jednak okazać, że pozostało niewiele czasu pozostałego do czynności, bo  część terminu rozpoczęła się i upłynęła przed dniem 14 marca 2020 roku. 

 

      Przypomnieć również wypada, iż w określonych przypadkach i terminach przepisy: postępowania cywilnego, postępowania administracyjnego oraz postępowania karnego dają możliwość przywrócenia terminu, jeżeli doszło do jego uchybienia ( strona spóźniła się z wykonaniem czynności w ustawowym terminie). W takich sytuacjach warto skonsultować się z zawodowym prawnikiem ( adwokatem, albo radcą prawnym).

 

             Na uwagę zasługuje również ta okoliczność, iż "tarcza antykryzysowa 3.0" wprowadza pewne zmiany w normalnym trybie funkcjonowania sądów. Na plan pierwszy wysuwa się to, że w sprawach prowadzonych przed sądami cywilnymi oraz sądami administracyjnymi, w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19,  a także w ciągu roku od odwołania ostatniego z takich stanów nich posiedzenia jawne ( w tym rozprawy) przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku ( jednak strony, uczestnicy postępowania nie muszą być fizycznie być w sądzie), chyba że przeprowadzenie rozprawy w sposób bezpośredni ( z udziałem stron i innych podmiotów)  nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nim uczestniczących.

 

             Nowością jest również to, że w sytuacji gdy żadna ze stron się temu nie sprzeciwi mogą, w miejsce posiedzeń jawnych odbywać się posiedzenia bez udziału strony, o zamiarze przeprowadzenia posiedzenia niejawnego strony muszą być powiadomione i w terminie 7 dni mogą wnieść sprzeciw, co do takiej formy procedowania. W formule elektronicznej ( bez osobistego obecności w sądzie) mogą brać udział również niektórzy sędziowie, członkowie składu orzekającego, nie dotyczy to jednak przewodniczącego oraz sędziego referenta, którzy muszą być obecni oraz ostatniej rozprawy w sprawie ( tu też sędziowie musza być fizycznie obecni).

 

            W sprawach cywilnych, w innych jeszcze przypadkach, niż przewidziane dotychczas w kodeksie postępowania cywilnego, sąd może odebrać od stron lub uczestników postępowania stanowisk na piśmie oraz wydać orzeczenie na posiedzeniu niejawnym ( strony mają jednak prawo do sprzeciwienia się takiej czynności i żądania rozprawy).  

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm