Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

15 maja 2021
nakazowe postępowanie alimentacyjne, adwokat, radca prawny, obsługa prawna firm  Lublin, Hrubieszów, Chełm, Zamość, Warszawa, nakaz zapłaty,

Jak uzyskać natychmiastowe alimenty  czyli nakazowe postępowanie alimentacyjne? 

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Zaniedbywana przez lata przez ustawodawcę kwestia przyspieszenia i usprawnienia dochodzenia alimentów doczekała się zainteresowania ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości i projektu ustawy o alimentacyjnym nakazie zapłaty.  

 

Projekt ustawy nowelizuje przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego i wprowadza nakazowe postępowanie alimentacyjne, które zapewni możliwość uzyskania alimentów ustalanych ryczałtowo. Równocześnie, dostępna będzie procedura alimentacyjna na zasadach ogólny

 

 Sąd w sprawie alimentów natychmiastowych działałby automatycznie na bazie algorytmu odnoszącego się min. do liczby dzieci pochodzących od tych samych rodziców, do minimalnego wynagrodzenia za pracę, określanego przez GUS współczynnika dzietności). Wysokość alimentów ryczałtowych ustalana ma być bez badania potrzeb uprawnionego oraz możliwości obowiązanego. Przyjmując aktualnie obowiązujące wynagrodzeni minimalne wartości proponowanych alimentów miałby zawierać się w przedziale od kwot po 588 zł - na jedno dziecko,  do  kwot po 364 zł na każde dziecko przy piątce i większej liczbie dzieci.

 

Postępowanie przed sądem

 

Warunkiem podstawowym złożenia pozwu o natychmiastowe alimenty jest to, że przed datą wejścia w życie przepisów nie była wszczynana sprawa o alimenty na rzecz dzieci.  

 

Nadto przedstawiciel ustawowy ( rodzic, opiekun prawny) albo dorosłe dziecko w celu dochodzenia natychmiastowych  alimentów musi złożyć:

 

  1.  pozew na formularzu urzędowym ( pozew wolny jest od opłat),

  2.   wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym alimentacyjnym,

  3. oświadczenia o: liczbie dzieci, pochodzących od tych samych rodziców, uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych, niewywiązywaniu się przez pozwanego z obowiązku dostarczania środków utrzymania na rzecz powoda, niewszczęciu przez rodziców małoletniego powoda sprawy o rozwód lub o separację, kosztach utrzymania, uzyskiwanych dochodach – oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

W pozwie należy podać dowody na poparcie swoich twierdzeń oraz dołączyć akty urodzenia dzieci.

Według założenia ustawowego sprawa winna zostać rozpoznana niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia pozwu, na posiedzeniu niejawnym- bez udziału stron.  

 

 W przypadku, gdy wydanie nakazu zapłaty nie jest możliwe np. gdy żądanie dotyczy alimentów  za okres przed  wniesieniem  pozwu, powód dochodzi kwot wyższych niż wynikające z przepisów, z powody błędów w pozwie, wówczas wyznaczona będzie rozprawa.

Nadto wydany już alimentacyjny nakaz zostanie uchylony,  jeżeli nie można pozwanemu doręczyć nakazu np. gdy nie jest znane jego miejsce pobytu albo jeżeli miejsce to nie znajduje się w  kraju.  

 

W alimentacyjnym nakazie zapłaty określane są terminy płatności alimentów oraz koszty procesu.

 

Pozwanemu przysługuje prawo złożenia zarzutów od nakazu zapłaty. Od zarzutów pobierana jest opłata, gdy pozwanego nie jest stać na wniesienie opłaty może  złożyć wniosek o zwolnienie z tej opłaty. Zarzuty wnoszone są do sądu, który wydał alimentacyjny nakaz zapłaty.  Pismo powinno zawierać: zarzuty, fakty i dowody na ich poparcie, zaś ich  niezłożenie w tym piśmie skutkować może brakiem możliwości powoływanie się na spóźnione  dowody i fakty w dalszym toku postępowania.

 

Skuteczne złożenie zarzutów powoduje to, że sąd wezwie powoda do złożenia dowodów na poparcie jego twierdzeń wskazanych w formularzu.

 

Uzyskanie alimentacyjnego nakazu zapłaty nie będzie zamykało drogi do żądania alimentów na podstawie przepisów dotychczas obowiązujących np. w kwocie odpowiadającej faktycznym potrzebom uprawionego do alimentów, a także alimentów za okresy przez wytoczeniem powództwa.  

 

Podobne publikacje: 

 

 

 

 

 

adwokatka Magdalena Kusik-Balicka

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa