Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokat Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radca prawny Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

Kancelarie

Adwokatów i Radców Prawnych 

DĄBEK & KUSIK    

obsługa prawna firm i osób fizycznych

               Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Dłuższy i droższy rozwód na nowych zasadach?

Ministerstwo Sprawiedliwości poddaje opiniowaniu projekt zmian w postępowaniu rodzinnym w sprawach o rozwód i  separację.

 

Obecnie rozwodu może domagać się każdy z małżonków, jeżeli nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. W przypadku separacji rozkład pożycia musi być zupełny ale nie trwały co oznacza, iż istnieją widoki, że małżonkowie mogą się pojednać. Jeżeli rozwiązania małżeństwa domaga się małżonek wyłącznie winny sąd może nie orzec rozwodu. Istotnym dla rozwodu warunkiem jest to, iż w jego skutek nie  może ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Nadto z innych względów orzeczenie rozwodu nie może być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Więcej o rozwodzie w publikacji: Kiedy sąd udzieli rozwodu?, zaś o separacji: Separacja małżeństwa kiedy można żądać i na czym to polega?

 

Rozwód na dotychczasowych zasadach krok po kroku

 

Krok 1 Sprawę rozwodową albo o separację wszczyna się przed sądem okręgowym miejsca zamieszkania stron. Opłata od składanego pozwu wynosi 600 zł, jednakże osoba, która nie jest w stanie ponieść takiego koszty może złożyć wniosek o zwolnienie z opłaty wypełniając odpowiedni formularz.

 

Krok 2 Po wypłynięciu sprawy do sądu sprawdzane jest to czy pozew jest kompletny i czy wszystkie wymagane dokumenty są do niego załączone. Na tym etapie sąd może wzywać powoda (osobę składającą pozew) do uzupełnienia brakujących dokumentów i informacji. Następnie sąd rozstrzyga wnioski o zwolnienie z kosztów albo o zabezpieczenie powództwa, a następnie przesyła pozew drugiej stronie (pozwanemu), zobowiązując ją do złożenia pisma, odpowiedzi na pozew, w którym pozwany przedstawi swoje stanowisko oraz wskaże dowody na jego poparcie: dokumenty, świadków itp. Warto pamiętać, że sąd zobowiązuje stronę do złożenia wniosków dowodowych pod rygorem utraty prawa do powoływania się na dowody na kolejnym etapie sprawy. Oznacza to, że strona w określonym przez sąd terminie musi złożyć wszystkie dowody (np. wniosek o przesłuchanie określonych świadków, zażądanie dokumentów od instytucji) w przeciwnym razie, później sąd może nie przyjąć dowodu.

 

Krok 3. Gdy sprawa dotyczy rozwodu rodziców małoletnich dzieci sąd zwykle zleca kuratorowi przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, żeby ustalić warunki życia i wychowania dzieci stron. Może również zobowiązać strony do złożenia planu rodzicielskiego – porozumienia w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem po rozwodzie.

 

Krok 4. Po wymianie korespondencji wyznaczany jest termin rozprawy, na który sąd wzywa rozwodzących się małżonków oraz świadków. Przyjmuje się, iż dowód z przesłuchania małżonków jest, w sprawie o rozwód i separację konieczny, jednak w uzasadnionych przypadkach sąd może odstąpić od przesłuchania strony. W zależności od sądu oczekiwanie na pierwszy termin rozprawy to od kilku do kilkunastu miesięcy. Sąd może zawiesić postępowanie, jeżeli w jego ocenie małżeństwo może odbudować więzi małżeńskie. podjęcie postępowania nastąpi na wniosek strony jednak nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od dnia zawieszenia postępowania. gdy wniosek nie zostanie zgłoszony w ciągu roku pod zawieszenia, sąd umorzy postępowanie.

 

Krok 5. Sąd przeprowadza dowody. Poza przesłuchaniem stron i świadków, sąd może występować do instytucji od przesłanie dokumentów ( np. innych sądów, prokuratur, na policję), zapoznawać się z dokumentami składanymi przez strony, przeprowadzić dowód z opinii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów.

 

Krok 6. Jeżeli sprawa dotyczy małżeństwa, które ma wspólne małoletnie  dzieci (poniżej 18 roku życia) albo gdy istnieje możliwość porozumienia między małżonkami  sąd może skierować strony do mediacji. Mediacja to pozasądowe, nieprzymusowe, działania prowadzone przez niezależnego i bezstronnego mediatora, który umożliwia stronom kontakt ( bezpośredni albo pośredni) na neutralnym gruncie. Mediator ustala zasady mediacji, jednak to strony muszą zgodzić się na samą mediację i osobę mediatora. Mediacja może odbywać się w obecności obydwu małżonków albo też pośrednio bez jednoczesnego ich udziału.

 

 Mediacja może zakończyć się:

 

 • porozumieniem w kwestiach dzieci (co do wykonywania władzy rodzicielskiej,  określenia kontaktów z dziećmi, alimentów),

 • ustaleniem przez małżonków warunków rozwiązania ich małżeństwa (np. określenia alimentów na rozwodzących się małżonków, ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania),

 • ustaleniami, co do podziału majątku,

 • określeniem przyczyn konfliktu stron oraz jego rozwiązaniem,

 • pojednaniem małżeństwa. 

 

Więcej o mediacji dowiecie się Państwo z publikacji: Na czym polega mediacja?

 

W wielu  zakresach sąd bierze pod uwagę wspólne ustalenia stron, w szczególności dotyczące sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz alimentów.

 

Krok 7. Sąd rozwodowy w wyroku rozwodowym decyduje o:

 • winie małżonków za rozpad pożycia ( wyłączna wina jednego,  wina obu stron, brak orzeczenia o winie na wniosek stron),

 • sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi,  małoletnimi dziećmi stron,

 • kontaktach rodziców z dziećmi,

 • miejscu zamieszkania dzieci,

 • alimentach na rzecz dzieci oraz na rzecz rozwodzących się małżonków,

 • sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania albo o eksmisji,

 • podziale majątku wspólnego (na wniosek małżonka, jeżeli nie spowoduje to przewlekłości postępowania).

 

Krok 8. Jeżeli małżonkowie wspólnie wnoszą o odstąpienie przez sąd od orzekania o winie za rozkład pożycia małżeńskiego sąd zwróci połowę zapłaconej opłaty od pozwu.  Sąd nie doręcza wyroku rozwodowego z urzędu. Jeżeli strona nie jest zadowolona z treści wyroku winna złożyć w terminie 7 dni od dnia jego ogłoszenia wniosek o uzasadnienie, a następnie w terminie 14 apelację ( więcej o złożeniu apelacji w publikacji: Jak złożyć apelację?). Gdy strony nie chcą skarżyć wyroku, wówczas mogą złożyć wniosek o doręczenie im odpisu prawomocnego wyroku.  

 

Rozwód po nowemu

 

Przygotowywany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt zmian w postępowaniu rozwodowym i w sprawach o separację  zakłada prowadzenie, zasadniczo, obowiązkowego „rodzinnego postępowania informacyjnego” dla zamierzających rozwieść się (uzyskać separację) rodziców posiadających wspólne małoletnie dzieci. Celem tego działania jest pojednanie małżonków i rezygnacja z rozwodu albo separacji ewentualnie zawarcie ugody regulującej: sposób wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, utrzymywanie kontaktów każdego z małżonków z ich wspólnymi małoletnimi dziećmi oraz alimenty pomiędzy nimi lub pomiędzy nimi a ich wspólnymi małoletnimi dziećmi.  Jeżeli strony nie wezmą udziału w tym etapie postępowania ich sprawa nie będzie mogła być rozstrzygana przez sąd.

 

Postępowania nie przeprowadza się w przypadku postawienia jednemu z małżonków zarzutu albo skazania za umyślne przestępstwo popełnione na szkodę drugiego małżonka lub ich wspólnego małoletniego dziecka, chyba że z wnioskiem o przeprowadzenie rodzinnego postępowania informacyjnego wystąpi małżonek pokrzywdzony takim czynem.

 

Rodzinne postępowanie informacyjne

 

Postępowanie wszczyna się przed sądem właściwym do rozpoznania sprawy o rozwód na wniosek małżonka (małżonków) jeszcze przed wszczęciem sprawy o rozwód (separację). Wniosek jest bezpłatny.  Po złożeniu wniosku sąd ustala termin spotkania i wzywa małżonków oraz poucza ich o indywidualnych i społecznych skutkach rozpadu małżeństwa. Równocześnie sąd wyznacza mediatora i kieruje strony do mediacji, jednak w tym przypadku mediacja też jest dobrowolna czas jej trwania oznaczony został na minimum miesiąc maksimum 6 miesięcy. Spotkanie informacyjne prowadzi: sędzia, referendarz sądowy, urzędnik sądowy, asystent sędziego, stały mediator. W jego toku strony uzyskają pouczenie o:

 

 • indywidualnych i społecznych skutkach rozpadu małżeństwa, w szczególności dla nich i ich wspólnych małoletnich dzieci;
 • działaniach, które strony powinny podjąć dla utrzymania małżeństwa lub zawarcia ugody, w szczególności mediacji, terapii lub innej formie wsparcia rodziny;
 • skutkach prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo popełnione na szkodę drugiego małżonka lub ich wspólnego małoletniego dziecka albo przedstawienia zarzutów w którejkolwiek z tych spraw dla rodzinnego postępowania informacyjnego.

 

 

Analiza nowych przepisów, nie wchodząc nadmiernie w szczegóły, prowadzi do wniosku, iż postępowanie informacyjne zakończy się postanowieniem o umorzeniu, choć nie jest w pełni czytelny przypadek, w którym strony nie są w stanie wypracować porozumienia (ugody), nie chcą się pojednać i nie wyraziły zgody na mediację rodzinną. Wydaje się, że w takiej sytuacji sąd również winien wydać postanowienie o umorzeniu postępowania.

 

Po tej fazie, dla małżonków mających małoletnie dzieci,  rozpoczyna się procedura znana dotychczas czyli złożenie pozwu o rozwód albo o separację. Przy czym do takiego pozwu należy załączyć: postanowienie o umorzeniu rodzinnego postępowania informacyjnego, ugodę zawartą w jego toku albo złożyć wyjaśnienie dlaczego nie było tego postępowania.  Następnie przeprowadzone są kolejne kroki takie, jak w dotychczasowym modelu postępowania.

 

W przypadku spraw o rozwód zlikwidowane zostanie prawo do zwrotu  połowy opłaty od pozwu w sytuacji zgodnego wniosku stron. Tym samym opłata wyniesie 600 zł nawet jeżeli strony załatwią sprawę polubownie.

 

Zwrócić należy uwagę, iż do spraw o rozwód albo separację niezakończonych do dnia wejścia w życie nowych przepisów sprawy będą toczyć się na starych zasadach. Zatem warto rozważyć rozpoczęcie sprawy rozwodowej zanim ustawodawca wprowadzi dłuższą i droższą procedurę.

Sprawy o rozwód czy separację z uwagi na swoją rozbudowaną formę często wymagają analizy i porady od adwokata albo radcę prawnego zajmującego się sprawami rodzinnymi, bowiem to daje stronie możliwość właściwego zabezpieczenia swoich praw. 

 

 

Podobne publikacje: 

 

 

 

 

 

adwokat Olga Nowak-Dziwina, adwokat Magdalena Kusik-Balicka

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm i samorządu: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa

 
 

 

 

 

mediacja, rozwód, separacja, prawo rodzinne, podział majątku wspólnego, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi, radca prawny, adwokat
02 grudnia 2021

Publikacje

KANCELARIE

Adwokatów i Radców Prawnych          

DĄBEK & KUSIK                      

obsługa prawna firm, samorządu i osób fizycznych

Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa