Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

05 listopada 2021
mediacja Hrubieszów, mediator sprawy gospodarcze, obsługa prawna firm Zamość, Hrubieszów, Lublin, Warszawa, adwokat, radca prawny

Na czym polega mediacja?

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

To pytanie często pojawia się w praktyce naszej kancelarii w tym w zakresie obsługi prawnej firm.  Popularności mediacji niewątpliwie jest efektem tego, że może ona być skutecznym sposobem rozwiązania konfliktu i zakończenia sporu również w sprawach gospodarczych. Dlatego też w zakresie  usług prawnych naszej kancelarii proponujemy również prowadzenie mediacji przez mediatorów-adwokatów.  

 

Czym jest mediacja?

 

Mediacja to, w uproszczeniu, dialog stron: inspirowany i koordynowany przez mediatora. Jest to pozasądowa forma komunikacji, która stwarza stronom płaszczyznę wypracowania porozumienia, co do  zakończenia sporu, rozwiązania konfliktu. W praktyce oznacza to, iż strony  wspierane przez mediatora dążą do wypracowania satysfakcjonującego je rozwiązania, jednakże to strony oceniają co jest dla nich odpowiednie i jaki wynik chcą uzyskać. Celem mediacji i równocześnie rolą mediatora nie jest nakłonienie stron do: ugody, porozumienia czy kompromisu.  Mocne strony mediacji to sprawność i elastyczność działania. Nie trzeba długo czekać na wyznaczenie terminu sądowego, strony mogą wspólnie decydować, jaki termin kolejnego spotkania jest dla nich optymalny, spotkanie odbywa się poza budynkiem sądu na gruncie neutralnym, w atmosferze przyjemniejszej niż sala sądowa. Strony mają możliwość odnalezienia przyczyny swojego konfliktu, jeżeli jest to możliwe i są na to gotowe wyeliminować ją ewentualnie ustalić warunki, które pozwolą: zakończyć spór, uniknąć konieczności długoletniego sądzenia się i ograniczyć koszty związane z wdrożeniem i prowadzenie sprawy sądowej.

  

Mediację strony mogą zainicjować samodzielnie, jeszcze przed rozpoczęciem sprawy w sądzie. Będzie to wówczas mediacja prywatna. Strony same wybiorą mediatora, ustalą z nim sposób i warunki mediacji, zawierają umowę o mediację.

Na mediację strony mogą być również skierowane, nawet bez wniosku, przez sąd zarówno w sprawie karnej (np. w sprawach z oskarżenia prywatnego: zniesławienie, znieważenie), jak i sprawie cywilnej. Mediacja zawsze jest nieprzymusowa, co oznacza, iż strona która otrzymała postanowienie  sądu kierującego na mediację, ma prawo odmówić udziału w mediacji, jednak powinna taką  informację wysłać do sądu, żeby nie powodować zbędnych kosztów, którymi, może być obciążona.

 

Kim jest mediator?

 

Mediator jest osobą, która określa zasady mediacji. Musi być osobą posiadającą odpowiednie umiejętności oraz wiedzę często potwierdzaną stosownym certyfikatem ewentualnie  wpisem na listę mediatorów, stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa  sądu okręgowego.

Mediator musi:

 1. być bezstronny ( nie mieć związku z żadną ze stron i nie może opowiadać się za którąkolwiek ze stron),

 2. być neutralny w stosunku do przedmiotu mediacji ( nie może mieć interesu w określonym zakończeniu sprawy) oraz ma obowiązek

 3. zachować poufność mediacji.

 

Mediator, gdy nawet równocześnie jest adwokatem albo radcą prawnym powstrzymuje się od doradzania stronom, jednakże  za zgodą stron, może przedstawić propozycje rozwiązań,, poinformować o obowiązujących przepisach.

 

Mediacja - krok po kroku

 

W mediacji prywatnej, pierwsza faza to wybór mediatora. Może być tak, że kontakt z mediatorem nawiązuje jedna ze stron. Gdy strony wyrażą zgodę na mediację i mediatora wówczas zostaje zawarta umowa o mediację, ustalone są koszty mediacji oraz zasady ponoszenia kosztów.

 

W mediacji sądowej, prowadzonej na zlecenie sądu, mediacja rozpoczyna się od kontaktu mediatora ze stronami oraz ich pełnomocnikami i wówczas następuje wstępne określenie zasad mediacji.

 

Na pierwszym spotkaniu mediator informuje strony o celu spotkania, o zasadach prowadzenia rozmowy, upewnia się, że strony dobrowolnie chcą wziąć udział w mediacji oraz czy  wyrażają zgodę na osobę mediatora. Gdy strona ma wątpliwości, co do bezstronności mediatora ma prawo żądać jego zmiany.

 

Formę  mediacji wybiera mediator, mając na uwadze indywidualność danej sprawy i potrzeby jej uczestników. Klasyczna i często stosowana forma mediacji to mediacje bezpośrednie polegające na udziale mediatora i stron równocześnie w tym samym czasie i miejscu. W zależności od sytuacji i potrzeb, możliwa jest mediacja pośrednia, która polega na spotkaniach indywidualnych, bez wspólnego udziału obydwu stron,  bez jednoczesnego kontaktu stron ze sobą. Te formy mogą się uzupełniać tzn. w czasie spotkania bezpośredniego, konieczne stają się rozmowy indywidualne.

W czasie epidemii mediacje odbywają się zdalnie: za pośrednictwem komunikacji telefonicznej, mailowej oraz telekonferencji.

 

Spotkań mediacyjnych może być kilka, w zależności od sprawy i potrzeby stron, zaś czas potrzebny na mediację, a wskazany przez sąd w postanowieniu może zostać przedłużony.

 

Z mediacji mediator sporządzana protokół, który zawiera sprawozdanie z przebiegu mediacji (bez  wskazywania faktów związanych z mediacją, bez wskazywania powodów braku porozumienia).  Jeżeli doszło do zawarcia ugody sporządzana jest ugoda na piśmie  i jest podpisywana przed mediatorem. Jeżeli w sprawie są pełnomocnicy fachowi  adwokaci, radcy prawni) zwykle to oni redagują treść ugody.

 

Koszty mediacji

 

W mediacjach cywilnych ze skierowania sądu cywilnego (w sprawach podziałowych, opiekuńczych, małżeńskich – aktualnie prowadzone są prace nad zmianami w sprawach o rozwód i separację i mediacje mają być tu nieodpłatne) koszty mediacji ponoszą strony. Zwykle po połowie, choć mogą określić inny  sposób odpłatności. Wynagrodzenie mediatora płacone jest bezpośrednio mediatorowi, na pierwszym spotkaniu. Wynagrodzenie dla mediatora należy zapłacić niezależnie od tego czy strony zawrą ugodę czy nie.

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od rodzaju sprawy cywilnej:

 • w sprawach o prawa majątkowe ( np. o zapłatę, podział dział spadku, zniesienie współwłasności) - 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego,
 • w sprawach o prawa niemajątkowe i w sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić - za pierwsze posiedzenie mediacyjne 150 złotych, a za każde kolejne - 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych,

 

Nadto mediator ma prawo do zwrotu wydatków:  

 • przejazdów - w wysokości tzw. „kilometrówki”,
 • wynajmu pomieszczenia na posiedzenie mediacyjne- do 70 złotych za jedno posiedzenie mediacyjne;
 • korespondencji - 30 złotych.

 

W mediacjach karnych - ze skierowania sądu karnego (zarówno w sprawach karnych, jak i sprawach nieletnich) strony nie płacą za mediacje,  koszty finansowane są z pieniędzy publicznych.

 

Korzyści z postępowania mediacyjnego:

 1. zakończenie sporu lub rozwiązanie konfliktu,

 2. ograniczenie kosztów sądowych:

 1. powód ma prawo do zwrotu opłaty sądowej w całości gdy do ugody mediacyjnej doszło przed pierwszą rozprawą albo części 75% wniesionej opłaty sądowej (w ugodzie można określić, że druga strona zwróci połowę kwoty, która nie zostanie zwrócona przez sąd),

 2. możliwość zniesienia między stronami innych kosztów (np. kosztów wynagrodzeń pełnomocników),

 3. brak kosztów stawiennictwa na rozprawach, opłat i wydatków sądowych, wynagrodzeń biegłych,

 1. oszczędność czasu – ugoda zawarta przed mediatorem, a zatwierdzona przez sąd jest możliwa do dochodzenia przed komornikiem tak samo jak wyrok, nakaz zapłaty czy ugoda zawarta przed sądem,

 2. korzyści psychiczne i emocjonalne związane z wyeliminowaniem czynnika powodującego, albo wzmagającego stres.  

 

 

Podobne publikacje: 

 

 

 

 

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm i samorządu: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa