Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokat Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radca prawny Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

Kancelarie

Adwokatów i Radców Prawnych 

DĄBEK & KUSIK    

obsługa prawna firm i osób fizycznych

               Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

ZUS kontra przedsiębiorca czy warto sądzić się o zasiłki?

Część z przedsiębiorców oczekuje wejścia w życie przepisów wprowadzających możliwość uiszczania niższych składek na ubezpieczenia społeczne ( tzw. Mały ZUS Plus), wielu już w styczniu 2020 roku skorzystało z Małego ZUS. Niektórzy jednak borykają się z postępowaniami kontrolnymi prowadzonymi przez  ZUS.  

 

       Dotyczy to w szczególności przytłaczającej większości przedsiębiorców, którzy postanowili uiścić składkę od podstawy wyższej niż w ich przypadku minimalna, zatem ci którzy skorzystali z art.  20 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ( zwana dalej USUS), zgodnie z którym: „Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (…).

 

      W związku z prowadzonymi obsługami prawnymi firm stykamy się nagminnie z przypadkami, kontroli ZUS. Wystarczy, że osoba prowadząca  działalność gospodarczą zadeklaruje wyższą podstawę uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne. Osobami, które z całą pewnością będą skontrolowane są przedsiębiorcy będący kobietami w ciąży oraz wszyscy, którzy postanowią wystąpić o wypłatę zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego lub opiekuńczego.  

 

   W ramach postępowania administracyjnego ZUS żąda złożenia różnych dokumentów ( min. dokumentów księgowych, umów z podmiotami zewnętrznymi, deklaracji podatkowych oraz innych, które obrazują sytuacje finansową firmy osoby prowadzącej działalność gospodarczą), w zależności od tego czy organ zarzuca płatnikowi, że faktycznie płatnikiem być nie powinien ( że jego działalność gospodarcza jest fikcyjna) czy też  przede wszystkim stara się wykazać, że przedsiębiorcy nie było „stać” na opłacenie wyższej składki.  

 

Po przeprowadzonym postępowaniu organ administracyjny wydaje decyzję, w której:

 

  1. podważa fakt rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej ( w uzasadnieniu przyjmując, iż ubezpieczony pozorował tylko działalność gospodarczą, a faktycznym jego celem było uzyskanie świadczeń z ubezpieczeń społecznych, organ w takich przypadkach dochodzi do wniosku, iż dana osoba nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym oraz dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu. W związku z tym istotne jest, żeby już na wstępnym etapie działalności gospodarczej ( a nawet planowa jej założenia) uzyskać profesjonalną poradę prawną ( u adwokata albo radcy prawnego, pracującego w materii ubezpieczeń społecznych) co do prowadzenia  i dokumentowania czynności gospodarczych.

  2. kwestionuje wysokość zadeklarowanej podstawy uiszczania składek i ustala niższą podstawę składek. W tym przypadku ZUS dokonuje oceny sytuacji finansowej przedsiębiorcy w kontekście jego dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Na tej podstawie wnioskuje, czy określona osoba, w danym miesiącu miała z działalności gospodarczej środki wystarczające do uiszczenia składek na danym poziomie. Nie dotyczy to jednak przedsiębiorców płacących składki najniższe. W taki przypadku nie można liczyć na zwolnienie z obowiązku uiszczania składek z tego powodu, że dochody z działalności gospodarczej są zbyt niskie. Według ZUS przysługuje mu prawo do weryfikacji wysokości uiszczanych składek na ubezpieczenia społeczne, co wywodzi z zasady solidaryzmu oraz zasady równości, nadto powołuje się na wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego.

 

 

W przypadku, gdy dochodzi do wydania wyżej omówionych decyzji, następują dalsze konsekwencje. Jeżeli ZUS wypłacił wcześniej jakieś świadczenia, w odrębnych decyzjach żąda zwrotu zasiłków, jako świadczeń nienależnych. Niejednokrotnie wydaje również dodatkowe decyzje o zmianie  wysokości podstaw wymiaru zasiłków oraz wysokości zasiłków ( za każdy z okresów zasiłkowych ). Tym samym można dostać wiele różnych decyzji.

 

      Każda z nich winna zostać zaskarżona. Ubezpieczonym przysługują odwołania do Sądu Okręgowego albo Sądu Rejonowego ( jeżeli chodzi o decyzje dotyczące wysokości) w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Wielu przedsiębiorców,  w konfrontacji z ZUS, chcąc jak najszybciej załatwić sprawę, żeby nie tracić czasu i pieniędzy, akceptuje ustalenia ZUS. Niestety muszą oni wiedzieć, iż w takich sytuacjach bardzo często  dochodzi do zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa. Wówczas sprawa przenosi się na drogę postępowania karnego, w którym  przedsiębiorca musi udowadniać, iż nie było jego intencja wyłudzenie nienależnego świadczenia.

 

    Można postawić pytanie czy ZUS ma rację? Z taki też pytaniem trafiają do nas przedsiębiorcy. Odpowiedź na nie zawsze zależy od konkretnego przypadku. Warto jednak zwrócić uwagę na tę okoliczność, iż przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dają przedsiębiorcom możliwość określenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Równocześnie przepis art. 20 ust. 3 USUS, który daje taką możliwość nie  wprowadza, żadnych dodatkowych warunków, które przedsiębiorca musi spełnić ( np. wysokość faktycznie uzyskiwanego dochodu albo przychodu).  Brak jest zatem podstaw do dokonywania analizy dochodów ubezpieczonego z działalności gospodarczej oraz zestawiania ich z deklarowaną podstawą wymiaru składek, co potwierdza w swoim orzecznictwie zarówno  Sąd Najwyższy, jak i  Trybunał Konstytucyjny.

 

 

Podobne publikacje: 

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

obsługa prawna firm i samorządu: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm, Warszawa

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

 

obsługa prawna firm Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm, Mały ZUS, niepodleganie ZUS, składki, zasiłek macierzyński, opiekuńczy, chorobowy, adwokat, radca prawny, działalność gospodarcza, przedsiębiorca, świadczenie nienależne
21 stycznia 2020

Publikacje

KANCELARIE

Adwokatów i Radców Prawnych          

DĄBEK & KUSIK                      

obsługa prawna firm, samorządu i osób fizycznych

Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa