Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

22 sierpnia 2019
obsługa prawna firm, działalność gospodarcza, kontrola ZUS,zasiłek, decyzja o niepodleganiu, ubezpieczenia społeczne, zwrot zasiłku, adwokat, radca prawny, , Lublin, odszkodowanie, naruszenie dóbr osobistych

Zasiłki osób prowadzących działalność gospodarczą pod kontrolą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od kilku lat prowadzi intensywne kontrole osób prowadzących pozarolnicza działalność gospodarczą w zakresie podlegania obowiązkowi ubezpieczeń społecznych oraz wypłaconych zasiłków z ubezpieczeń społecznych, w szczególności zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego.

 

         W ostatnich kilkunastu miesiącach, jak pokazują doświadczenia prowadzonych przez kancelarię stałych obsług prawnych firm, doszło do wzmożenia tych kontroli.  ZUS wydając decyzje kwestionuje zarówno sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej, jak też wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.  Podobne kontrole dotyczą zasiłków pracowników, nie wyłączając osób sprawujących funkcje w zarządach spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jednakże sytuacja prawna osób na umowach o pracę, jest nieco odmienna od osób prowadzących działalność gospodarczą.  

 

       W pierwszej kolejności przypomnieć należy, iż zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych ( zwanej dalej USUS) dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą przewidziana jest możliwość zadeklarowania różnych poziomów  podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe i wypadkowe.

 

     Wyjściowa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie może być niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ogłoszonego do końca poprzedniego roku kalendarzowego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia ( art. 18 ust. 8 USUS). Równocześnie w przypadku ubezpieczenia chorobowego opłacanego dobrowolnie podstawa nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ( art. 20 ust. 3 USUS ). Ustawodawca nie przewidział tu żadnych dodatkowych kryteriów, zatem to przedsiębiorca dokonuje wyboru odpowiedniej dla siebie podstawy.

 

      Przedsiębiorcy, stosownie do treści art. 18a USUS, mogą skorzystać ze stawki preferencyjnej na poziomie nie niższym niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Jednak dotyczy to wyłącznie osób rozpoczynających działalność gospodarczą w czasie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Przy czym nie mogą jej zastosować:

  1. osoby które prowadziły działalność gospodarczą w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej oraz

  2. osoby wykonujące w ramach indywidualnej działalności gospodarczej zadania na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym były wykonywane w ramach umowy o pracę czynności takie jak wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

   

    Drugą grupę osób prowadzących działalność gospodarczą, których składki mogą być niższe są to osoby wykonujące działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Chodzi tu o osoby, których przychód roczny z prowadzonej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie był wyższy niż trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku, ( art. 18c USUS). W takim przypadku najniższa podstawa wymiaru składek nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na dany rok kalendarzowy i nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku.

 

  Przechodząc do kwestii kontroli przeprowadzanych przez ZUS, należy pamiętać, iż ubezpieczony ( płatnik składek) może zapoznawać się z dowodami gromadzonymi w aktach organu. Przysługuje mu prawo do wykonywania fotokopii. Można również zgłaszać wnioski dowodowe, jednak trzeba mieć na uwadze to, iż z pewnością lepiej  zrobią to pełnomocnicy, którzy prowadzą obsługę prawną firm również w tym zakresie  i posiadają  doświadczenie w tego typu sprawach. Tym samym, już podczas kontroli warto ustanowić profesjonalnego pełnomocnika ( adwokata albo radcy prawnego ), bowiem, ten etap: złożone wyjaśnienia, zgłoszone dowody, będą miały wpływ na postępowanie przed sądem.

Postępowanie kontrolne, w przypadku negatywnej dla ubezpieczonego weryfikacji kończy decyzją:

  1. stwierdzającą, iż dany  przedsiębiorca nie podlega obowiązkowym i dobrowolnemu ubezpieczeniu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, albo

  2. zmieniającą podstawę wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

   

    Postępowanie kontrolne dotyczące wysokości wymiaru składek są wszczynane również wtedy, gdy, uprzednio, w sądzie ubezpieczeń społecznych, sprawa o podleganie ubezpieczeniom społecznym zakończyła się dla przedsiębiorcy pozytywnie. Jednak również w takiej sytuacji należy decyzję zaskarżyć, bowiem gdy tylko będzie ostateczna, organ rentowy niezwłocznie wyda decyzję o zwrocie pobranych zasiłków. Pewną tendencją jest to, iż prawdopodobieństwo negatywnej weryfikacji wzrasta, wszędzie tam, gdy podstawa składek jest wyższa od minimalnej przewidzianej w danym przypadku, albo też oscyluje wokół wysokich podstaw.

 

    Każdej jednak osobie niezadowolonej z rozstrzygnięcia ZUS przysługuje prawo odwołania się od decyzji. Odwołanie winno być wniesione za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ( właściwego Oddziału ) do Sądu Ubezpieczeń Społecznych w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Nie powinno przy tym zrażać to, że organ rentowy w uzasadnieniu swoich decyzji przywołuje szereg przepisów prawa, czy też orzeczeń Sądu Najwyższego, bowiem praktyka prowadzonych w imieniu ubezpieczonych spraw przed sądem ubezpieczeń społecznych, wskazuje, iż w wielu przypadkach można odnieść sukces.

 

radca prawny Małgorzata Dąbek

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

obsługa prawna firm Hrubieszów, Lublin, Zamość, Chełm