Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

27 maja 2023

Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma obowiązek rozliczyć fundusz remontowy, ze wspólnotą mieszkaniową?

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

 

W praktyce usług prawnych naszej Kancelarii tj. obsłudze prawnej wspólnot mieszkaniowych czy też obsłudze prawnej spółdzielni mieszkaniowych spory na tle rozliczeń pomiędzy wspólnotą mieszkaniową wyodrębnioną ze spółdzielni mieszkaniowej o rozliczenie funduszu remontowego nie należą do rzadkości.

 

W pierwszej kolejności przypomnieć należy, że wspólnota mieszkaniowa może powstać w związku z nowopowstałymi-wybudowanymi odrębnymi własnościami lokali, albo „wyodrębniając się” ze spółdzielni mieszkaniowej. W tym drugim przypadku większość właścicieli lokali (mieszkalnych i użytkowych) w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości, podejmuje uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali. Większość obliczana jest według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej.

 

Z momentem powstania wspólnoty mieszkaniowej:

 

  • spółdzielnia mieszkaniowa traci prawo do ustalania i pobierania opłat na fundusz remontowy albo opłat eksploatacyjnych,

 

  • członkostwo właścicieli lokali w spółdzielni z mocy prawa wygasa,

 

  • właściciel lokalu, również wtedy gdy nie był członkiem spółdzielni, staje się współwłaścicielem środków zgromadzonych na funduszu remontowym (art. 241 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

 

 

Udział w funduszu remontowym

 

Udział w funduszu remontowym jest w wysokości odpowiadającej przypadającemu na ten lokal udziałowi we współwłasności nieruchomości wspólnej.

 

Wielkość ta jest ustalana, na dzień ustania członkostwa, na podstawie prowadzonej przez zarząd spółdzielni ewidencji i rozliczenia wpływów i wydatków funduszu remontowego dla danej nieruchomości. Ewidencja, zgodnie z art. 4 ust. 41 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych powinna uwzględniać, wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego danej nieruchomości.

  

Spółdzielnia, niezwłocznie, rozlicza z właścicielami lokali wchodzącymi w skład wspólnoty zaewidencjonowane wpływy i wydatki funduszu remontowego oraz pozostałe nakłady na remonty nieruchomości. W praktyce każdy właściciel ma prawo żądać od spółdzielni przedstawienia wyliczeń oraz zwrotu nadwyżki ustalonej na dzień ustania członkostwa, z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że taka nadwyżka powstanie gdy dany budynek nie był remontowany. Właściciel lokalu powinien również brać pod uwagę sytuację przeciwną, że wydatki czy nakłady związane z jego nieruchomością przekroczyły wpływy funduszu - jest niedobór i to spółdzielnia będzie domagać się od niego określonej kwoty. Taka refleksja płynie wprost z uzasadnianie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia  05.02.2015 r. w sprawie sygn. akt K 60/13, który wskazał np. zaciągnięte przez spółdzielnię pożyczki i kredyty na wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych na nieruchomości, której dotyczy rozliczenie.

 

W sytuacji, gdy  spółdzielnia nie rozlicza się z pieniędzy zgromadzonym w funduszu remontowym, z członkami wspólnoty, każdy właściciel lokalu ma prawo wytoczyć powództwo o zwrot kwoty stanowiącej jego udział w „niewykorzystanym” funduszu remontowym przeciwko spółdzielni.

 

Mimo, że wspólnota mieszkaniowa posiada zdolność do samodzielnego zaciągania zobowiązań oraz występowania przed sądem, zaś do działania w imieniu wspólnoty mieszkaniowej powołany jest jej zarząd, w przypadkach rozliczeń funduszu mieszkaniowego to każdy, poszczególny właściciel lokalu musi wystąpić na drogę sądową samodzielnie. Rekomenduje się zlecenie takiej sprawy pełnomocnikowi zawodowemu adwokatowi albo radcy prawnemu. 

 

 


 

 

POTRZEBUJESZ POMOCY albo informacji: w sprawie rozliczeń funduszu remontowego, albo innych ze spółdzielnią mieszkaniową, potrzebujesz obsługi prawnej wspólnoty mieszkaniowej albo obsługi prawnej spółdzielni mieszkaniowej: zadzwoń: +48 605085714,  +48 502782942 albo wyślij nam maila: dabekkusik@gmail.com

 


 

Podobne publikacje: 

 

 

 

adwokatka Magdalena Kusik-Balicka

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm i samorządu: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa