Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

23 czerwca 2019
zniesienie współwałasności, osoba prowadząca działalność gospodarczą, spółka z o.o., prawo podatkowe, ordynacja podatkowa

Współwłasność, a umorzenie podatku od nieruchomości.

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

                Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli nieruchomość ( gruntowa), budynek lub budowla stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to jest to odrębny przedmiot opodatkowania, zaś  obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

             Konsekwencją tego jest stosowanie wobec współwłaścicieli, w zakresie ich odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe w podatku od  nieruchomości, reguły odpowiedzialności solidarnej. Oznacza, to że, każdy ze współwłaścicieli jest zobowiązany do uiszczenia całej kwoty należności podatkowej, a zapłata w całości dokonana przez jednego bądź kilku ze współwłaścicieli zwalnia pozostałych z obowiązku płatności. Jeżeli jednak podatek nie zostanie uiszczony w pełnej kwocie organ może żądać zapłaty od każdego ze współwłaścicieli całości zapłaty, bez względu na udział jaki przysługuje mu w nieruchomości.

                 Przewidziane są jednak wyjątki od zasady odpowiedzialności solidarnej współwłaścicieli. Wyjątek taki występuje w przypadku podatku od nieruchomości przy współwłasności w częściach ułamkowych lokalu użytkowego - garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym czy też w przypadku części budynku stanowiących nieruchomość wspólną – w budynkach, w których są odrębne własności lokali.

                         Zgodnie z zasadami określonymi w  ordynacji podatkowej o umorzenie należności podatkowych może ubiegać się wyłącznie podatnik - czyli osoba fizyczna ( w tym prowadząca działalność gospodarczą), osoba prawna ( spółka z o.o., spółka S.A., fundacja, stowarzyszenia itd) lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. Na wniosek współwłaściciela, uzasadniony ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe oraz związane z nimi odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

                         Umorzenie zaległości podatkowej skutkuje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego w całości lub w części. W przypadku współwłasności oznacza to jednak, że wygasa obowiązek podatkowy wyłącznie w stosunku do wnioskodawcy, nie zaś co do wszystkich pozostałych współwłaścicieli. Dzieje się tak z uwagi na przywołaną wcześniej odpowiedzialność solidarną za zobowiązania podatkowe. Decyzja w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowej wobec wnioskodawcy (jednego ze współwłaścicieli) nie wywiera skutków względem pozostałych współwłaścicieli, co oznacza to, że organ może dochodzić należności od pozostałych współwłaścicieli.

 

radca prawny Małgorzata Dąbek