Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

07 maja 2023

Czy możliwa jest mediacja w sprawach administracyjnych? 

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego przeprowadzenie mediacji w toczącej się sprawie, jest możliwe jeżeli jej „charakter na to pozwala”. Wniosek o mediację może złożyć strona postepowania. O możliwości podjęcia mediacji strony może też powiadomić organ administracyjny prowadzący sprawę. 

 

Czym jest mediacja?

 

Mediacja to rozmowy bezpośrednie albo pośrednie prowadzone między stronami z udziałem mediatora, które mają na celu wypracowanie porozumienia. Więcej o mediacji dowiesz się z filmiku pt: Mediacja oraz z artykułu adwokatki i mediatorki Magdaleny Kusik-Balickiej: Na czym polega mediacja?

 

Mediacja w postępowaniu administracyjnym.

 

Mediacja zawsze jest dobrowolna, co oznacza, że strony muszą na nią wyrazić zgodę. 

 

Mediacja jest niejawna - mediator, uczestnicy mediacji i inne osoby biorące udział w mediacji są obowiązani zachować w tajemnicy wszelkie fakty, o których dowiedzieli się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że uczestnicy mediacji postanowią inaczej.

 

Do mediacji mogą nadawać się sprawy związane ze sporami czy też konfliktami sąsiedzkimi, ale również sprawy, w których jest tylko jedna strona.

 

Uczestnikami mediacji mogą być:

 

> strony danego postępowania administracyjnego (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki nie posiadającymi osobowości prawnej),

> organ prowadzący postępowanie oraz strona tego postępowania.

 

W przypadku mediacji pomiędzy stronami postępowania np. skonfliktowanymi sąsiadami mediacja może doprowadzić do wyjaśniania i rozwiązania, spraw wykraczających poza samo postępowanie administracyjne.

 

Właściwie przeprowadzona mediacja prowadzoną między organem, a obywatelem może spowodować pełniejsze wyjaśnienie sprawy, znalezienia optymalnych rozwiązań oraz załatwienia sprawy w granicach obowiązującego prawa. Może to być wydanie decyzji, która będzie zrozumiała i zaakceptowana przez stronę czy też zawarcie ugody o uzgodnionej przez strony treści.

 

Organ administracyjny prowadzący sprawę zawiadamia strony o:

 

> możliwości przeprowadzenia mediacji,

 

> prawie wyrażenia przez stronę zgody na mediację - strony nie mają obowiązku wyrażać zgody na udział w mediacji i w każdym czasie mogą cofnąć zgodę, jeżeli tak się stanie mediacja nie będzie mogła odbyć się,

 

> prawie do wskazania konkretnej osoby, jako mediatora – jeżeli strony tego nie zrobią organ sam wybierze mediatora,

 

> zasadach mediacji i

 

> kosztach mediacji.

 

Mediator do sprawy administracyjnej:

 

> nie może być pracownikiem organu, który prowadzi sprawę,

 

> może być każdą osobą dorosłą, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i korzystającą z pełni praw publicznych oraz uzgodnioną przez uczestników mediacji (np. sąsiad, sołtys),

 

> gdy stroną mediacji jest organ administracji - mediatorem będzie osoba wpisana na  listę stałych mediatorów sądowych albo organizacji zrzeszającej mediatorów,

 

>prowadzi mediację, dąży do polubownego załatwienia sprawy, pomaga uczestnikom w wyrażaniu ich propozycji ugodowych,

 

>jest bezstronny – nie powinien mieć związku z żadną ze stron, jeżeli tak jest  niezwłocznie informuje strony i wycofuje się,

 

>zapoznaje się z aktami sprawy –choć w niektórych sprawach mediatorzy wolą uzyskiwać informacje bezpośrednio od uczestników,

 

> ma prawo do wynagrodzenia i zwrotu wydatków związanych z mediacją.

 

Wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków związanych z mediacją pokrywa, zwykle organ administracji publicznej. W niektórych sprawach, gdzie możliwa jest ugoda – strony pokrywają koszty w częściach równych, chyba że postanowią inaczej.

 

Koszty mediacji mogą różnić się w zależności od sprawy. W sprawach: koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, budownictwa i architektury, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodnej, nieruchomości, rolnictwa i leśnictwa, własności przemysłowej na koszty złożą się:

 

> wynagrodzenie mediatora: za pierwsze spotkanie 150 złotych, za każde kolejne - 100 złotych, łącznie nie więcej niż 2000 złotych ( wszystkie kwoty powiększone o podatek VAT),

 

> wydatki: 70 złotych powiększone o podatek VAT za każde spotkanie za wynajem pomieszczenia oraz 30 złotych ryczałt za wysyłanie korespondencji.

 

 

 

Mediacja w postępowaniu administracyjnym powinna zakończyć się w terminie 2 – 3 miesięcy.

 

W wyniku mediacji może być zawarta ugoda. Jeżeli w czasie mediacji strony dokonają uzgodnień pozwalających na załatwienie sprawy w granicach prawa zamieszcza się je protokole z przebiegu mediacji, zaś organ administracji załatwi sprawę zgodnie z tymi ustaleniami (np. wyda decyzje uwzględniajacą ustalenia stron).

 

 

POTRZEBUJESZ POMOCY albo informacji w sprawie o: rozwód, separację, alimenty, kontakty z dzieckiem, władzę rodzicielską zadzwoń: +48 605085714,  +48 502782942 albo wyślij nam maila: dabekkusik@gmail.com

 

 

Podobne publikacje: 

 

 

 

adwokatka Magdalena Kusik-Balicka

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm i samorządu: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa