Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

23 stycznia 2023
Jak liczyć obraz w sprawach cywilnych

Zakończenie umowy o pracę z kobietą w ciąży (w czasie urlopu macierzyńskiego).

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Kodeks pracy w art. 177 wprowadza pracodawcy względny zakaz wypowiadania czy też rozwiązania umowy o pracę z pracownicą w ciąży. Odpowiednio zasady z tym związane stosuje się w okresie korzystania z urlopu w tym też dla pracownika - ojca wychowującego dziecko lub pracownika - innego członka najbliższej rodziny korzystającego z uprawnień macierzyńskich.

 

Nie ma tu znaczenia czy pracodawca wiedział o ciąży pracownicy czy też dowiedział się o tym fakcie już po złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu albo rozwiązaniu umowy o pracę. Gdy pracodawca, uzyskał wiedzę po złożeniu wypowiedzenia może na piśmie, złożyć oświadczenie woli o uchyleniu się od skutków wcześniejszego swojego oświadczenia (wypowiedzenia czy rozwiązania). Warto, żeby w takiej sytuacji wskazać wyraźnie, że oznacza to, że pracodawca uznaje, że stosunek pracy w dalszym ciągu istnieje  na dotychczasowych warunkach i wzywa pracownicę do realizacji umowy. Ważne jest również to, żeby takie oświadczenia dotarły do pracownicy (listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru, albo zostało podpisane przez pracownicę przy osobistym spotkaniu) i był zrozumiałe, a sytuacja pracownicy nie budziła jej wątpliwości.

 

Kiedy dopuszczalne jest zwolnienie pracownicy w ciąży?

 

Pracodawca może zakończyć umowę o pracy w okresie ciąży pracownicy wyłącznie w 4 przypadkach określonych w przepisach kodeksu pracy:

 

1.  Art. 52 kodeksu pracy - gdy zaistnieją przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy czyli:  

  • ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych;

  • popełnienie, w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie pracownicy na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;

  • zawinionej, przez pracownicę, utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Zgodnie z zasadami zwolnienia „dyscyplinarnego” nie może ono nastąpić po upływnie miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy, zaś zakładowa organizacja związkowa musi wyrazić zgodę na zwolnienie pracownicy.  

 

2. umowa o pracę na okres próbny - dotyczy krótkich, trwających poniżej jednego miesiąca,  umów o pracę na okres próbny,

 

3. upadłość lub likwidacja pracodawcy - w przypadku ogłoszenia upadłości albo likwidacji pracodawcy, 

 

4. inicjatywa pracownicy - pracownica złoży oświadczenie o wypowiedzeniu, oświadczenie o rozwiązaniu bez wypowiedzenia albo za porozumiem stron. W przypadku inicjatywy pracownicy może okazać się, że oświadczenie o zakończeniu umowy o pracę obarczone jest wadą. Pierwsza najbardziej powszechna sytuacja to brak wiedzy o ciąży. W takich przypadkach podobnie,  jak we wcześniej opisanej sytuacji pracodawcy, pracownica, w ciągu roku od wykrycia błędu tj. uzyskania wiedzy o tym, że w chwili składania oświadczenia o rozwiązaniu umowy była w ciąży, może uchylić się na piśmie od skutków wadliwego oświadczenia woli i domagać się od pracodawcy dopuszczenia jej do wykonywania pracy. Podobnie może zadziać się przy groźbie albo podstępie. Nierzadkie są przypadki działania przez pracownicę w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli takie jak:  choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy albo inne, chociażby nawet przemijające, zaburzenia czynności psychicznych. Czynność dokonana w takim stanie jest z mocy prawa nieważna – czyli jest możliwe powołanie się na taki stan nawet po upływie roku. W takich jednak przypadkach w większości dojdzie do sporu sądowego celem wykazania koniecznych okoliczności.

 

Konsekwencje sprzecznego z prawem rozwiązania umowy o pracę

 

Pracownica w ciąży, której rozwiązano umowę o pracę może odwołać się do sądu pracy. W oświadczeniu pracodawca ma obowiązek pouczyć o sposobie i terminie odwołania do sądu pracy, jak pokazuje nasza praktyka obsługi prawnej firm i procesów pracowniczych, wskazuje zwykle sąd miejsca siedziby pracodawcy. Pamiętać jednak należy, że pracownica może odwołać się również do sądu pracy miejsca, gdzie praca była albo miała być wykonywana.  

 

Pracownica w przypadku sprzecznego z prawem zwolnienia może, w zależności od umowy oraz sposobu rozwiązania jej umowy domagać się:

  • stwierdzenia wypowiedzenia za bezskuteczne, gdy nie nastąpił jeszcze koniec okresu wypowiedzenia (z uwagi na wyznaczane terminy w sądzie takie żądania nie są uwzględniane, bowiem zwykle termin wypowiedzenia w chwili orzekania już upłynął),

 

 

  • przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach oraz wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy – wynagrodzenie należne będzie w sytuacji zgłoszenia gotowości do pracy w ciągu 7 dni po uprawomocnieniu się wyroku sądu. Żądanie przysługuje zarówno przy umowach na czas nieokreślony, jak i na dłuższy czas określony;

 

  • odszkodowania-wysokość różni się w zależności rozwiązanej umowy oraz sposobu jej rozwiązania czy z wypowiedzeniem czy bez wypowiedzenia, jednakże maksymalne przewidziane w przepisach kodeksu pracy odszkodowanie sięga wynagrodzenia za 3 miesiące - liczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. W niektórych przypadkach można starać się o odszkodowanie uzupełniające na zasadach kodeksu cywilnego, przekraczające wysokości maksymalne określone w kodeksie pracy, jednak to wymaga indywidualnej analizy (często z udziałem adwokata albo radcy prawnego) i zawsze wiąże się z ryzykiem, że sąd nie uwzględni żądania;

 

  • W przypadku umowy na czas próbny przysługuje wyłącznie odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać.

 

 

Nie można pominąć również tej kwestii, że umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu, nie dotyczy to umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

 

 

Podobne publikacje: 

 

 

 

 

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm i samorządu: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa