Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

19 maja 2023

Rozdzielność czy wspólność majątkowa? 

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Małżonków z chwilą zawarcia małżeństwa, z mocy prawa, łączy wspólność ustawowa małżeńska, czyli stan w którym wszystko, z pewnymi wyjątkami, co nabywają (zarabiają, kupują, otrzymują) po ślubie będzie należało do nich wspólnie, przy czym majątek wspólny nie obejmie składników majątku sprzed małżeństwa.

 

W praktyce, do majątku wspólnego wejdzie składnik, zarówno kupiony „razem”, jak i  taki gdy umowę zawiera jeden małżonek. Nie będzie miało znaczenia, że do dowodu rejestracyjnego pojazdu jest wpisany tylko mąż, jeżeli samochód był kupiony w czasie małżeństwa z pieniędzy wspólnych (np. z wynagrodzenia za pracę) będzie wspólny. Do majątku wspólnego może przynależeć również mieszkanie, dom, nieruchomość kupione w czasie trwania małżeństwa nawet wówczas, gdy jeden małżonek wpisany jest do księgi wieczystej i tylko jeden z małżonków uczestniczył w akcie notarialnym. Nie będzie miało znaczenia, że złożył oświadczenie, że kupuje dany składnik do majątku osobistego, jeżeli środki na zakup pochodzą z majątku wspólnego. Inaczej jest ze spadkiem czy darowizną, bowiem zasadą jest, że składnik będzie należał do spadkobiercy albo obdarowanego, żeby wszedł do majątku wspólnego musi być o tym informacja np. że pieniądze są dla małżonków wspólnie na zakup pralki, domu itp.

 

Małżonkowie wspólnie zarządzają majątkiem wspólnym, jednak większość czynności może wykonywać każdy małżonek samodzielnie np. może własnym działaniem zwolnić kogoś z długu względem majątku wspólnego.

 

W niektórych przypadkach np. sprzedaż nieruchomości, udzielenie darowizny, ustanowienie hipoteki, wymagana jest zgoda obydwojga małżonków.

Za długi i zobowiązania związane z majątkiem wspólnym (np. składki ZUS, podatki) małżonkowie odpowiadają wspólnie, solidarnie wierzyciel może żądać zapłaty od każdego z małżonków i  domagać się zaspokojenia swoich roszczeń z każdego składnika majątkowego.

 

Sprawy o podział majątku wspólnego po rozwodzie, spory o przynależność składnika do majątku wspólnego, o rozliczenie nakładów  często są skomplikowane i wymagają wiedzy i doświadczenia w ich prowadzeniu. Warto jest zasięgnąć porady prawnej u adwokata, albo radcy prawnego którzy zajmują się sprawami rodzinnymi i majątkowym.

 

Co nie jest majątkiem wspólnym?

 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wprost wylicza, że do majątku wspólnego nie wchodzą:

 

> przedmioty nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,

 

> przedmioty uzyskane w wyniku dziedziczenia, zapisu lub darowizny, chyba że spadkodawca lub darczyńca postanowił, że będą należeć wspólnie do małżonków,

 

> prawa majątkowe wynikające z tzw. wspólności łącznej,

 

> przedmioty służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków (np. wózek inwalidzki),

 

> prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,

 

> przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę - nie dotyczy to renty z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,

 

> nie pobrane wynagrodzenie za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków – pobrane wynagrodzenie wchodzi w skład majątku wspólnego,  

 

> przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,

 

> prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,

 

> przedmioty nabyte w zamian za składniki majątku osobistego.

 

Intercyza, rozdzielność majątkowa.

 

Intercyza to umowa o rozdzielność majątkową, powoduje to, że nie powstaje majątek wspólny, każdy z małżonków dysponuje wyłącznie własnym, odrębnym majątkiem. Do takiego majątku trafi wszystko to co małżonek zarobi i otrzyma, a decyzje o nim podejmuje samodzielnie bez zgody czy wiedzy drugiego małżonka. Rozdzielność majątkowa można wprowadzić:

  1. umową przed notariuszem-musi być zgoda i wola obydwojga małżonków, umowa może być zawarta przed ślubem, albo już w czasie trwania małżeństwa, w przypadku intercyz zawierany w czasie małżeństwa należy pamiętać, że majątek wspólny istnieje od dnia ślubu do dnia intercyzy i może zaistnieć konieczność podziału tego majątku,

  2. wyrokiem sądu rodzinnego – tutaj zgoda obydwojga małżonków, nie jest konieczna, ale muszą zaistnieć ważne powody, szczególne sytuacje przemawiające za rozdzielnością, w niektórych przypadkach rozdzielność może być wprowadzona „z datą wsteczną”,

  3. z mocy prawa w przypadku ubezwłasnowolnienia małżonka, upadłości konsumenckiej,  orzeczenia separacji małżeństwa – tutaj są to stany przymusowe, swoją wolą małżonkowie nie mogą tego zmienić.  

 

Po co mi rozdzielność?

 

W większości przypadków rozdzielność nie jest potrzebna czy korzystana w równym stopniu dla obydwojga małżonków. Tradycyjnie uznaje się, że rozdzielność ma chronić majątek małżonka „bogatego”. W praktyce ustanowienie rozdzielności może ułatwiać prowadzenie działalności gospodarczej, chronić rodzinę przed niepowodzeniem biznesu, w szczególności jednoosobowej działalności gospodarczej, w takim przypadku za długi i zobowiązania przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem i chodzi tu o majtek prywatny, również wspólny.  Zdarza się, że banki, udzielając kredytów związanego z działalnością gospodarczą domagają się  zgód na kredyt czy pożyczkę od współmałżonka przedsiębiorcy, w niektórych sytuacjach zarówno od członków zarządów jak i od wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Rozdzielność skutecznie chroni odrębne majątki małżonków przed długami drugiego małżonka. Wierzyciel jednego małżonka, z reguły, nie może prowadzić egzekucji ze składników majątkowych należących do drugiego małżonka.  Jednak, jak od każdej reguły i tu są wyjątki. Jeżeli bowiem, małżonek-dłużnik przeniósł do majątku współmałżonka składnik tak, żeby uniemożliwić dochodzenie roszczeń wierzycielom, wyzbył się danej rzeczy, wówczas wierzyciel może domagać się stwierdzenia danej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego (skarga pauliańska). Jeżeli uzyska korzystny dla siebie wyrok będzie mógł prowadzić postępowanie egzekucyjne, co do określonych składników, jeżeli wcześniej należały do dłużnika, albo wchodziły w skład majątku wspólnego dłużnika, tak jakby nadal należały do dłużnika.  Zasygnalizować również wypada, że w niektórych przypadkach dłużnik może ponosić odpowiedzialność karną za udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela.

 

Rozdzielność majątkowa a podział majątku wspólnego 

 

W czasie trwania ustawowej wspólności majątkowej małżonkowie nie mogą żądać podziału przed sądem czy w umowie składników majątkowych wchodzących do majątku wspólnego. Konieczne jest w tym przypadku:

>  ustanowienie umownie, przed notariuszem, rozdzielności majątkowej,

> sądowa rozdzielność majątkową,

> rozwód albo separacja.

 

POTRZEBUJESZ POMOCY albo informacji w sprawie o: rozdzielność majątkową, podział majątku wspólneggo, rozwód, separację, alimenty, kontakty z dzieckiem, władzę rodzicielską zadzwoń: +48 605085714,  +48 502782942 albo wyślij nam maila: dabekkusik@gmail.com

 

 

 

POTRZEBUJESZ POMOCY albo informacji: w sprawie rozliczeń funduszu remontowego, albo innych ze spółdzielnią mieszkaniową, potrzebujesz obsługi prawnej wspólnoty mieszkaniowej albo obsługi prawnej spółdzielni mieszkaniowej: zadzwoń: +48 605085714,  +48 502782942 albo wyślij nam maila: dabekkusik@gmail.com

 


 

Podobne publikacje: 

Podobne publikacje: 

 

 

 

adwokatka Magdalena Kusik-Balicka

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm i samorządu: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa